21/06/1627

21 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De navolgende ruiters van Bergen op Zoom mogen hiernaartoe brengen op een binnenlands paspoort: Hendrick van Ceulen vier paarden, Lenert van Ceulen vier, Hendrick van Peer twee en Thomas Holstein één. De dieren moeten gouverneur en commissaris worden getoond opdat ze aangetekend kunnen worden.

2 De RvS moet Matthijs Treurniet, Hendrick Janssen en Tobias de Mulder, aannemers van de schans voor Steenbergen, op een of andere manier betalen, aangezien zij de werken tegen contant geld hebben aangenomen.

3 Conform het op 17 juni opgestelde advies van de Admiraliteit te Rotterdam aangaande het op 16 juni ingediende verzoek van kapitein Sibert Sibertsen Wor machtigen HHM het College om diens verjaarde ordonnanties om te zetten in obligaties.

4 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van schout, schepenen en regeerders van de vrijheid Oosterhout om uitbreiding van hun lijst.
In een remonstrantie schrijven zij dat de op de schans van Steelhoven gelegerde soldaten van elk paspoort 2 st. nemen. Dit onder het mom dat zij de uit Geertruidenberg afkomstige schuiten inspecteren. Tevens laten de zoetelaars alle waren per schuit brengen, tot nadeel van het land en ter versterking van de lorrendraaierij.
De commandant van Bergen op Zoom moet de soldaten die op deze schans worden geplaatst gelasten geen schuiten bij de schans te laten aanleggen.

5 Laureis van Ossenwaerde mag op een binnenlands paspoort voor zichzelf en nog vier andere huislieden tien paarden naar Baarsdorp op Zuid-Beveland brengen.

6 Het verzoek van Fredrick Matthijssen van Lobbrecht en Willem Janssen Pesser, reders van het schip De Sterre, is gelezen. De Sterre is met commissie van de hertog van Savoye uitgevaren en heeft een ander schip buitgemaakt. Beide schepen zijn veroverd en opgebracht door admiraal Reael. De supplianten willen dat De Sterre in hun aanwezigheid wordt gelost en dat de goederen worden bewaard totdat over de kwestie is besloten.
HHM geven het verzoek voor een besluit aan de Admiraliteit te Amsterdam . Het College moet wel eerst Reael horen.
Admiraal Reael verschijnt ter vergadering en doet verslag van zijn reis, waarvan hij het schriftelijk verbaal inlevert. Hij vertelt De Sterre, dat een schip van Hamburg had veroverd, op zee te hebben aangetroffen met een commissie van de hertog van Savoye. Reael heeft het opgebracht omdat hij van mening is dat inwoners van de Republiek niet op andermans commissie bondgenoten van HHM mogen aanvallen.
De heren van Holland en Zeeland moeten de kwestie onderzoeken.

7 De koning van Groot-Brittannië schrijft d.d. Westminster 17 april ten gunste van luitenant-kolonel Sir Jean Proude. Net als in eerdere brieven vraagt hij verlof voor Proude opdat hij hem in dienst kan nemen.
HHM besluiten de koning de diensten van Proude niet te onthouden. Daarom zijn zij bereid hem te laten vertrekken, alhoewel zij liever zouden willen dat hij hier blijft. Omdat generaal Morgan als kolonel van het regiment eveneens absent is, kan het land echter niet lijden dat zowel de luitenant-kolonel als de kolonel tegelijkertijd absent zijn. Daarom besluiten zij bij het vertrek van Proude diens ambt aan een ander bekwaam officier te vergeven, waartoe Z.Exc. wordt gemachtigd. HHM kunnen niet met een resignatie instemmen, die is al te nadelig voor de staat van het land.

8 Balthasar Bulgaro, koopman uit Antwerpen, krijgt verlenging van zijn paspoort.

9 De gecommitteerde van Friesland schrijft dat Joost Jonstal door de provincie is genomineerd als bewindhebber in de Kamer Amsterdam van de VOC.
HHM sturen de brief aan de Bewindhebbers ter goedkeuring.

10 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken d.d. Amsterdam 17 juni brieven aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij willen teruggave van hun door Compaen ontnomen en aan dit College geleverde schip.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit, waartoe tevens een extract van het aan Compaen verleende pardon zal worden gegeven.

11 Berckel en Van der Hooge verschijnen ter vergadering en doen summier rapport van de gebeurtenissen in Roosendaal vanwege de liquidatie en nadere wisseling van gevangenen. Hun verslag komt overeen met wat zij hebben geschreven en zij vragen om een besluit.
De heren van Holland stellen deze zaak uit.

12 Een schipper komend uit Spanje heeft te kennen gegeven dat het plan van de bij Pasajes liggende schepen en patassen is om achterlangs Ierland te varen en zo de visserij aan te vallen.
De heren van Holland en Zeeland moeten de schipper nader horen.

13 Op verzoek van admiraal Reael vragen HHM de Admiraliteit te Amsterdam om zijn declaratie te betalen.

14 Diderick Heuffs a Fromen en zijn zoon Adam Heuffs is paspoort gegeven om naar vijandelijke steden en op het platteland te reizen om zaken te doen voor de kartuizers in Keulen.

15 Gerrit Evertsen Roos, Claes Hermanssen, wijnverlater, en Jan Gerritsen, kuiper, krijgen op hun verzoek brieven van relief om in het proces dat zij voeren voor de Admiraliteit te Rotterdam nieuwe feiten in te brengen, ook al hebben zij eerder afgezien van het overleggen van stukken.

16 Ondanks herhaald verzoek van Thielman Cannarts uit Hasselt tot vergoeding van schade door hem geleden wegens de goede diensten die hij voor het land heeft gedaan, blijven HHM bij de resolutie van 16 juni.
De heren van Holland is verzocht Cannarts' zoon bij gelegenheid met een vendel te begunstigen.

17 Antwerpen, Boreel en Marienborch moeten de declaratie van Joachimi over het eerste jaar van zijn residentie van 29 sept. 1625 tot en met 28 sept. 1626 onderzoeken en hiervan verslag doen.

18 Conform het advies van de RvS d.d. 17 juni over het op 16 juni ingediende rekest van enkele heerlijkheden en dorpen in het Rijk van Nijmegen is op een binnenlands paspoort de volgende uitvoer van paarden toegestaan, mits deze niet elders belanden: Jan Willemsen en Bernt opte Wemeert naar Weurt ieder twee merries; de heer van Doddendael en Jan Dirxen ieder twee merries, Gerrit Coenen vier merries, en Willem Barten en Cornelis de Hart ieder één merrie naar Ewijk; de schout van Heumen en Willem Roloffs ieder één merrie naar Heumen; Anthoni Vos één merrie naar Malden; Jacob Aertsen één merrie naar Wijchen; Ariaen Claessen en Guert Willemsen ieder twee en Cornelis Rutgers met Henrick Liebarts ieder één merrie naar Beuningen; jonker Nicolaes van Gent twee ruinpaarden en Jan Janssen, Jan de Hart, Jan Gysberts, Gysbert Gysbertsz. en Jacob van Meurs ieder één merrie naar Winssen; Hendrick van der Moelen, Hendrick van Mekeren en Alert Hacfort ieder één ruinpaard naar Maas en Waal; Hendrick Jan Lamberts, Heesken van den Kerckhoff en Jacob Janssen ieder twee merries naar Horssen, en Hendrick van Mierl en Jacob van Wijck ieder één merrie.

19 Conform het advies van de RvS mogen Hendrick Anthonissen, Cornelis Swanen en Michiel Janssen Kessel ieder twee merries en Adriaen Jacobs Coevoet, Gerrit Mattheussen en Magdalena Bastiaenssen ieder één merrie naar Hoeven in het markizaat van Bergen op Zoom brengen. Zij dienen Bosch' licent te betalen en te garanderen dat de paarden nergens anders zullen worden gebracht.

20 De schout van Roosendaal mag tegen Bosch' licent zes merries naar Prinsenland en naar Bloemendaal brengen, op voorwaarde dat ze nergens anders terechtkomen.

21 Hendrick Aertsen, Jan Jacobs, Jacob Janssen, Gerrit Dirxen, Eger Janssen, en Dirck Gerritsen mogen op een binnenlands paspoort ieder twee merries naar de Bommelerwaard brengen en Adriaen Thonissen en Paul Aertsen ieder vier merries en Ida Dirxen één hengst. Ze moeten waarborgen dat de dieren niet elders belanden.

22 Hans van Winegom, wonend in Amsterdam, mag op een binnenlands paspoort en onder cautie vijf magere ossen voor vetweiding naar Willemstad brengen.

23 De heer van Palant, proost van Emmerik en deken van Kleef, mag voor eigen gebruik de volgende goederen naar Kleef brengen: vijf okshoofden wijn, een half okshoofd Spaanse wijn, een half okshoofd wijnazijn, vier malder zout, vier kinnetjes zeep, vierhonderd pond stokvis, honderd pond gezouten kabeljauw, specerijen ter waarde van 150 gld., driehonderd pond kaas, tien boeken papier, vijf pond rijst, drie pond stijfsel en zijde en wollen laken ter waarde van 300 gld. Dit tegen Bosch' licent en op voorwaarde dat de goederen nergens anders terechtkomen.

24 Johan Hegh, burger van Kleef, mag op Bosch' licent en onder cautie voor 1.200 à 1.300 gld. aan bombazijnen, saaien, rassen, trijpen, boratten, kanjanten, passementen en dergelijke stoffen halen.

25 De beambten en ridderboortigen van het graafschap Mark schrijven d.d. 5 mei en de burgemeesters en raad van Dortmund d.d. 26 mei over de wandaden van de soldaten. Zij verzoeken bescherming hiertegen. Tevens schrijven de Kleefse raden d.d. 8 mei ter aanbeveling van dit verzoek.
HHM sturen als antwoord een kopie van de op 17 mei aan alle commandanten geschreven brief. Hiermee en met de nieuwe sauvegarde die Z.Exc. zou hebben verstrekt, hoopt men de klachten te voorkomen.