06/07/1627

06 - 07 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 3 juli over het haar op 26 mei ter hand gestelde rekest van de brouwers van Geertruidenberg. Het verzoek van de brouwers vrij hun bier te mogen uitvoeren wijst het College af. Daarentegen stelt men voor de brouwerijen op het platteland te verbieden en de dorpen geen bier uit Breda te laten halen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

2 De RvS verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de heren van Holland naar aanleiding van de resolutie van afgelopen zaterdag hun quote in de twee maanden soldij voor de ongerepartieerde ruiters en soldaten hebben voldaan zodat deze kunnen marcheren. De Raad vraagt te regelen dat deze betalingen regelmatig kunnen plaatsvinden. Hierop is tevens gisteren namens Z.Exc. aangedrongen.
HHM hervatten de resolutie van gisteren. De heren van Holland verklaren dat hun principalen akkoord gaan met de strekking van de resolutie van zaterdag, namelijk dat de provincie iedere twee maanden haar quote opbrengt, mits de andere provincies telkens binnen een maand daarna eveneens hun quote opbrengen. Indien dit niet gebeurt, stoppen zij met hun betaling. De provincies bepalen dat de in deze zaak genomen besluiten van 3 en 5 juli nu gelden als vastgesteld. Zij zullen iedere twee maanden hun quote in de soldij van de ongerepartieerde troepen opbrengen, telkens binnen een maand na Holland.
HHM zullen de provincies hiervan op de hoogte brengen, zodat deze regelen dat de betalingen behoorlijk worden gedaan. De Raad zal de benodigde decharges verlenen.

3 De RvS bericht dat de provincies moet worden verzocht hun quoten in de legerlasten op te brengen.
Aangezien HHM hierover nog onlangs aan de provincies hebben geschreven, moet nu ook de Raad het verzoek doen. Daarnaast zullen HHM opnieuw schrijven.

4 HHM zullen een akte uitvaardigen waarin alle commandeurs, kapiteins van oorlogschepen en alle anderen gelast worden bode Winant Barentsen met het schip van Jan Adriaenssen en alle daarin geladen bagage en voorraad voor de gedeputeerden naar het leger te laten passeren. Zij moeten hem alle assistentie vanwege konvooi verlenen, zoals tochtpaarden en anderszins.

5 Jacob Jacobs, ontvanger-generaal van de Admiraliteit in Friesland, verzoekt een jaarlijks traktement van 1.050 gld. Dit is hem door de Admiraliteit vergund maar wordt door de Generaliteitsrekenkamer geweigerd.
HHM vragen advies aan de Rekenkamer.

6 Antwerpen en Vosbergen rapporteren over de declaraties van agent Brederode wegens diens traktement en uitgaven ten behoeve van het land van 31 maart 1625 tot 31 maart 1626.
HHM accepteren de declaratie maar royeren de gevraagde rente à 1.000 gld. en voorschotten à 400 gld.

7 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verschijnen ter vergadering. Zij verzoeken betaling van hun quote in de subsidies over de voorgaande jaren en de vrijlating van de nog steeds in Arnhem gevangenzittende Lancelot van Nimmegen. Eveneens vragen zij vanwege de schaarste geen buskruit te laten uitvoeren.
HHM stellen een beslissing hierover uit.

8 De Kleefse raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 29 juni dat de stenden van het Land van Kleef verzoeken te worden ontheven van de contributies en verlost te worden van de garnizoenen. Over deze punten zijn de belangrijkste steden geschreven op 14 juli te verschijnen. Zij vragen HHM iemand af te vaardigen die de steden zou moeten overtuigen hun verzet tegen de keurvorst voort te zetten.
De gedeputeerden die met Z.Exc. meegaan naar het leger moeten ter plekke met hem overleggen, opdat deze kwestie zo gunstig mogelijk voor de keurvorst en HHM wordt aangepakt.

9 De volgende personen mogen tegen Bosch' licent en onder cautie paarden uitvoeren: Frans Tonissen, Claes Janssen, Joost Ariensz., Jan Dirxen, Fytgen Peters en Heiltgen Ariens ieder twee merries naar Drongelen; Cornelis Simonssen, Dirck Hendrixen, Mariken, weduwe van Willem Thomassen, Jan Adriaenssen, Gismaer Cornelissen en Jacob Woutersz. ieder twee merries naar Waalwijk; Aert Jan Janssen en Jan Adriaenssen ieder drie melkkoeien en drie vaarzen naar Sprang; Jan Dirck Thomassen, Dielis Aertsen, Goyert Janssen Gyben, Pieter Driessen en de weduwe van Thonis Adriaenssen ieder twee merries en Jan Dirxen twee vaarzen naar Sprang.

10 Gismaer Cornelissen mag vanwege de hoge waterstand bij Poederoijen vrij 25 runderen naar het Land van Altena brengen gedurende ongeveer vier weken, mits hij borg stelt ze daarna naar Poederoijen terug te brengen.

11 Naar aanleiding van het rapport over de ingediende declaraties van generaal Nispen gaan de algemene declaratie betreffende het Dordts draadwerk en die van door enkele particuliere personen gemaakte onkosten naar Servaes Hellinck en/of Carpentier teneinde die te verminderen.
Het afzonderlijke verzoek van Nispen om alsnog vergoed te krijgen wat op een eerdere declaratie is geroyeerd, zullen de gecommitteerden nader onderzoeken. Eerst moeten zij Nispen hierover horen.

12 Johan Moulert, die het drostambt van Twente aan Spaanse zijde heeft bediend, is op zijn verzoek paspoort gegeven om voor een half jaar op het platteland van Overijssel te mogen wonen, mits hij geen vijandelijke steden bezoekt.