13/07/1627

13 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Sebastiaen Bolleman, oud-burgemeester van Schiedam, verzoekt ontvanger Van IJck te gelasten hem zijn obligatie met rente te betalen, conform eerdere resolutie.
HHM gelasten de ontvanger de suppliant tevreden te stellen, tenzij hij redenen heeft dit niet te doen. In dat geval dient hij HHM te berichten met het oog op een nadere resolutie.

2 Vanwege de op 10 juli ontvangen brief van de Admiraliteit te Rotterdam aangaande het rekest van Pieter Pieters Coorn c.s. schrijven HHM de Admiraliteit de gevangen Duinkerkers te horen. Zij moeten achterhalen of de supplianten door het bepalen van hun koers of anderszins hebben bijgedragen aan het opbrengen van het schip in Goedereede. Afhankelijk daarvan zal verder worden besloten.

3 De ambassadeur van Frankrijk is op zijn verzoek gratis paspoort gegeven voor De Cadean en diens dienaar om over Brabant naar Frankrijk te reizen.

4 Wilhelmina Camons, vrouw van jonkheer Johan van Schagen, is paspoort gegeven met haar kamenier door vijandelijk gebied naar Spa te reizen.

5 Winshemius, syndicus van de stad Groningen, verschijnt ter vergadering en reageert op het gisteren gedane verzoek opnieuw zijn samenvatting in te dienen bij de griffier. Zijn mede-afgevaardigden vinden dit onnodig omdat zij - indien de zaak niet in de provincie zal worden opgelost - toch opnieuw hier moeten komen. Bij die gelegenheid zal een andere samenvatting worden ingediend, terwijl datgene wat zij nu hebben getoond haastig is opgesteld. In de tussentijd staat het de partijen vrij advertissementen op te stellen, in te dienen en mee te nemen.
Aangezien enkele gecommitteerden de stukken van beide partijen graag willen lezen om zich preciezer op de hoogte te kunnen stellen, wordt die van Groningen gevraagd hun receuil opnieuw in te leveren. Hiertoe wordt klerk Verborch gelast, die na afloop van de vergadering meldt dat de Groningse afgevaardigden reeds zijn vertrokken.
Broersema stelt dat als de stad de documentatie opnieuw inlevert, de Ommelanden hetzelfde willen doen.

6 In de vergadering wordt een brief van Aetsema aan Z.Exc. getoond.
HHM openen de brief om te kijken of er ook iets van belang voor hen in staat. Na opening blijkt de brief vooral in cijfercode te zijn opgesteld. De brief wordt per expresse aan Z.Exc. gestuurd met excuses voor het openmaken.

7 Petrus Arnoldus verzoekt uit naam van de gemeente Horst ondersteuning in de opbouw van haar afgebrande kerk en een collecte in de provincies.
HHM wijzen de collecte af, maar geven de suppliant eenmalig 100 gld.

8 De leveranciers te Rotterdam verzoeken betaling van de ordonnanties die zij van de Admiraliteit daar gedurende 1624 en 1625 voor hun leveranties hebben gekregen. De ordonnanties van de jaren daarna willen zij laten omzetten in obligaties.
Hendrick van Eck, Antwerpen, Rode, Walta, Aelberts en Broersema zullen dit nader onderzoeken en erover berichten. Ook zullen zij het antwoord van de Admiraliteit op het op 23 juni ingediende rekest van Simon Cornelissen Bouman bestuderen.

9 Raad De Rover verschijnt ter vergadering en doet rapport. Hij is in opdracht van de RvS in Leerdam, Asperen, Vianen, Buren, Culemborg en andere plaatsen geweest om deze te bewegen tot het bewaken van de Waaloever of hiervoor contributie te geven. De meeste plaatsen beroepen zich op Buren en Culemborg, maar zijn verder bereidwillig indien deze steden zich voor de wacht willen inzetten en samen met hen de neutraliteit willen opgeven.
De RvS, waarbij de uitvoering van deze zaak in handen ligt, zal zowel met Z.Exc. als met Culenborch spreken opdat deze instemmen met de bewaking door hun steden.

10 Broersema deelt een aan hem gerichte brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen mee. Hierin schrijven zij niet langer bij te dragen in het onderhoud van de driehonderd man, waarmee hun compagnieën in Emden zijn versterkt. Tevens weigeren zij deze troepen buskruit en lonten te leveren. Wegens verzwakking van volk in hun eigen provincie verzoeken zij de compagnie van kapitein Isselmuiden te mogen terugtrekken.
HHM geven de brief aan de RvS om bij Stad en Lande aan te dringen op het onderhoud van het volk, de levering van het buskruit en het achterblijven van de compagnie in Emden.

11 De met admiraal Reael meegevaren schepen, waarvan het scheepsvolk moet worden betaald, zijn teruggekeerd.
Aangezien van de in 1626 toegezegde 600.000 gld. voor de equipage van de voor de Engelse vloot bestemde schepen slechts van 200.000 gld. decharge is verleend, wordt nu van de resterende 400.000 gld. decharge afgezonden.

12 Eck en Broersema doen rapport van de door de Generaliteitsrekenkamer geroyeerde posten in de rekeningen van de Admiraliteit in Friesland over 1624 en 1625.
Eck en Broersema moeten enkele leden van de Rekenkamer vragen waarom deze zijn geroyeerd.

13 Carleton verzoekt gecommitteerden voor een conferentie in de namiddag.
HHM zullen hieraan gevolg geven.

14 Een brief van Berck d.d. Livorno 21 juni behoeft geen resolutie.

15 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 2 juli dat als gevolg van het afschaffen van de uitleggers op de Waal, ook het jacht dat voor de wacht onder Nijmegen wordt gebruikt, kan worden wegbezuinigd. Voortaan zouden die van Nijmegen zich kunnen laten vervoeren door een goed bemande sloep. Eveneens verzoekt de Admiraliteit iets te doen met het zogenaamde jacht van Culenborch, waarover zij HHM op 8 juni heeft geschreven.
HHM gaan akkoord met het advies over het jacht van Nijmegen en zullen morgen de brief over het tweede jacht lezen.

16 De volgende personen is toegestaan op een binnenlands paspoort paarden uit te voeren: Lenert Dirxen drie merries naar Poederoijen; Adriaen Laureis Cadeé, Henrick Cornelissen Flitter, Adriaen Stoffels en Rogier Ariaenssen ieder twee merries naar Geertruidenberg tegen Bosch' licent; Jan de Loeper, Jan Claessen, Jutgen Aertsdochter, de weduwe van Simon Jacobs, en Adriaen Aertsen ieder twee merries naar Sprang tegen Bosch' licent; Cornelis Ariaenssen, Aert Janssen, Adriaen Anthonissen en Lambert Anthonissen ieder twee merries naar Baardwijk.

17 Een brief van de prinses van Portugal behoeft geen resolutie.

18 HHM ontbieden secretaris Huigens. Hij dient de RvS mee te delen de waardgelders, waar die compleet zijn, te monsteren en te betalen.

19 Aangezien de landgraaf van Hessen nog niets heeft gedaan ter voldoening van de 50.000 gld. d.d. 7 juli 1625 op krediet van de Gecommitteerde Raden van Holland voor hem geleend, verzoeken HHM de heren van Holland nog voor een half jaar hun krediet te willen aanhouden. Van de te betalen rente zal ordonnantie op ontvanger-generaal Doublet worden verstrekt.

20 Gemeld wordt dat maarschalk Mordiaen is gearresteerd. Hij is hier gekomen om op commissie van de koning van Denemarken naar Engeland te gaan en heeft brieven voor HHM bij zich, die hij bij terugkomst zal inleveren. Mordiaen beroept zich erop als publiek persoon niet gegijzeld te mogen worden en verzoekt HHM om hulp.
HHM sturen griffier Goch naar het huis van Mordiaen. Hij moet het document opeisen waaruit blijkt dat de maarschalk een publiek persoon is.