14/07/1627

14 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Griffier Goch bericht dat Mordiaen hem drie gesloten brieven van de koning van Denemarken heeft getoond: één aan de koning van Engeland, één aan de hertog van Buckingham en één aan HHM waarvoor hij nog geen last heeft deze te overhandigen.
HHM ontbieden de griffier van het Hof. Zij zeggen hem Mordiaen als een publiek persoon te beschouwen en daarom vragen zij zijn arrest op te heffen. Niettemin zal iemand gecommitteerd worden om tussen hem en de arrestant een vergelijk te treffen.

2 Hendrick Paep en Pieter Rimborch verzoeken elke drie maanden waren en levensmiddelen naar Kalkar te mogen brengen en Jacob Gosens, burger aldaar, verzoekt hetzelfde.
HHM vragen de RvS om advies.

3 Het verzoek van de schout van Baardwijk om rechtstreeks materialen uit Dordrecht te mogen halen en voor zichzelf elke twee maanden een okshoofd wijn, gaat voor advies naar de RvS.

4 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van de heer van Batenborch om zijn veer met ponten en schuiten vrij te mogen gebruiken. Hij wordt hierin door de commandant van Ravenstein gehinderd.
Op diens nader verzoek is de heer toegestaan granen en hooi van zijn heerlijkheid Batenburg te verkopen aan de ingezetenen van Ravenstein. De ingezetenen van deze plaats zullen de waren mogen vervoeren van Batenburg naar Ravenstein onder garantie dat ze alleen in hun huishouding worden gebruikt. Indien ze teveel bij zich hebben, zal dat uitsluitend naar staatse garnizoensplaatsen mogen worden gebracht.

5 De RvS adviseert op het rekest van de brouwers van Geertruidenberg over hun naar dorpen in Zuid-Holland gebrachte bieren Bosch' licent te laten betalen.
De RvS adviseert geen bezwaar te hebben als bieren van Heusden naar dorpen in de Langstraat worden gebracht, mits er Bosch' licent over wordt betaald.
HHM nemen dit over.

6 De volgende personen is op een binnenlands paspoort en onder cautie uitvoer van paarden toegestaan: Steven Stevenssen, Jan van Wyck en Tonis Janssen ieder een merrie naar Winssen; Tonis de Kemp naar Afferden en Tent Bongers, Claes Janssen en Lambert Janssen ieder een merrie naar Dreumel, en Gerrit de Rover, heemraad, een ruin naar Wamel.

7 Het verzoek van Machteltgen Gerrits, weduwe van Jan Calff, tot ontslag van het arrest op haar goederen, gaat voor advies naar de fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam.

8 De Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier berichten d.d. 7 juli dat de door Compaen opgebrachte goederen moeten worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.
HHM gaan hiermee akkoord. Aangaande de overige goederen moet het College het recht van het land in acht nemen.

9 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert over het op 10 juli in handen gekregen rekest van Abraham Janssen Palm. Palm heeft recht op een obligatie met de gebruikelijke rente sinds 17 okt. 1626 over vier verjaarde ordonnanties, die hij het College die dag getoond heeft.
HHM geven het rekest voor behandeling aan de gisteren wegens de leveranciers van de Admiraliteit aangestelde heren.

10 Jacomo Pauw mag met zijn eigen paard op en neer naar Frankrijk reizen zonder betaling van licent.

11 De burgemeesters van Luik klagen d.d. 27 juni over overlast van staatse soldaten.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

12 Besloten wordt dat de RvS voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard] een vrijleger zal afkondigen.

13 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 13 juli dat enkele op commissie van Z.Exc. ter vrije nering in zee gegane kapiteins tevens een commissie van Engeland proberen te krijgen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben, verzoekt zij maatregelen hiertegen.
De heren van Holland nemen de brief mee om deze aan hun principalen te geven.

14 De Schotse predikant Georgius Clercq verzoekt twee of drie maanden naar zijn vaderland te mogen gaan.
De Engelse predikant Walther Whytstonne verzoekt 200 gld. te mogen ontvangen wegens drie jaar dienst zonder enig traktement.
De RvS mag over beide verzoeken beslissen.

15 Berckel en Van der Hoge, teruggekeerd uit Roosendaal, rapporteren in aanwezigheid van de RvS dat het akkoord over de uitwisseling van gevangenen is gesloten. HHM dienen 1.000 gld. rantsoengeld te betalen aan de soldaten van Bergen op Zoom voor de kornetspeler van de Infanta. Aldaar en overal op het platteland wordt geklaagd over de wandaden van de staatse soldaten. Een belangrijke kwestie, waarover ook Ter Cuilen met medeweten van de RvS [naar Roosendaal] is gekomen, betreft het verzet van de vijand tegen de ten aanzien van Twente genomen retorsiemaateregelen. De vijand dreigt met contra-retorsie, aangezien Oldenzaal zonder zijn consent is geslecht. Hij meent daar nu evenveel gezag als HHM te hebben omdat zijn wapens net zover kunnen reiken. Niettemin stelt de vijand voor een conferentie te beleggen en tot het einde van de maand de zaak ongewijzigd te laten. Ter Cuilen heeft toen volledig uiteengezet wat zich in Twente heeft afgespeeld, de vijand in het ongelijk gesteld en een conferentie afgewezen. Nu moet besloten worden een conferentie te houden of de algehele vernieling van het gebied te riskeren.
Omdat de kardinaal toch overweegt de contributies op te zeggen, adviseert de Raad in conferentie te treden. Dit echter op voorwaarde dat niet afgeweken wordt van het recht van het land.
HHM nemen dit advies over. Voordat besluiten kunnen worden genomen, moeten Ter Cuilen, Berckel en Van der Hoge echter in aanwezigheid van de gedeputeerden te velde rapport doen aan Z.Exc. en diens advies vernemen.
Op aanbeveling van deze gecommitteerden krijgt de vrouwe van Achelen, douairière van Indevelt, paspoort om van Brussel naar haar woonplaats Lingen te reizen met paarden, koets, dienstboden en bagage.

16 Conform resolutie van gisteren is de brief van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 8 juni gelezen. Het jacht waarop Jan Marinussen thans kapitein is, wordt door HHM, Z.Exc., de RvS en andere Colleges tot transport van hun gedeputeerden gebruikt. Het schip is slechts vernoemd naar de graaf Culenborch.
Aangezien dit schip in dienst van het land gebruikt wordt en de Admiraliteit het niet overbodig acht, laten HHM het schip op dezelfde wijze gebruiken.

17 Naar aanleiding van het verzoek van de pachters van de konvooien en licenten schrijven HHM aan het stadsbestuur van Rotterdam. Dat moet de kraankinderen gelasten bij eed de waarheid te vertellen over wat hun door de pachters zal worden voorgelegd.
Op het aangeven van de pachters dat in Zeeland vrije paspoorten worden verstrekt, schrijven HHM de Admiraliteit zich hiervan in navolging van de resolutie van 4 nov. 1626 te onthouden.
Tevens dient de Admiraliteit de pachters het geld uit te betalen dat elk College maandelijks volgens repartitie moet verstrekken, alsmede hun aandeel in het uit de boetes toegewezen geld.