15/07/1627

15 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Secretaris Huigens dient een brief met enkele stukken in van Veltriel d.d. Emden 29 juni. Hierin meldt deze dat de graaf van Oost-Friesland op 28 juni door die van Emden is ingehuldigd.
Hiervan wordt kopie gestuurd aan de gedeputeerden te velde, ter bespreking met Z.Exc. Eveneens wordt hun geschreven over de mededeling van de president dat ene Visscher uit Brussel in Oost-Friesland zou zijn geweest om locaties te bezichtigen waar schepen kunnen in- en uitlopen. De vijand zou deze plaatsen willen inlijven en versterken.

2 David Vendel mag tegen betaling van 's lands rechten zes musketten, zes spiesen, zeven of acht oude wapenuitrustingen en vier dozijn musketvorken naar Schotland brengen.

3 De volgende personen is tegen Bosch' licent en onder cautie de uitvoer van paarden toegestaan: Govert Denissen, Hendrick Denissen en Willem Claessen ieder twee merries en Jan Aertsen één merrie naar Sprang; Dirck Janssen, Gysbert Adriaenssen en Andries Janssen ieder twee merries naar Baardwijk; Adriaen Adriaenssen vier merries en Jan Coenen, wonend in Waardhuizen in het Land van Altena, drie merries naar Veen in het Land van Heusden; Ewout Joppen twee merries naar Prinsenland.

4 Over het verzoek van Jan Damen, wonend in Terheijden, materialen voor de opbouw van zijn huis per schip te mogen halen, vragen HHM advies aan de RvS.

5 Simon Ghim, koopman in Amsterdam, verzoekt ieder kwartaal voor 4.000 gld. aan laken, karsaaien, baaien en andere stoffen naar Xanten en Bocholt te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

6 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van de Amsterdamse lakenkopers om allerlei soorten wollen laken, karsaaien en andere manufacturen te mogen halen.

7 Geraert Thins, burger van Dordrecht, verzoekt gedurende enkele jaren de vrije invoer van honderdduizend pond koper en honderdduizend pond kalmijn, evenals anderen die hier nieuwe fabrieken hebben opgericht.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

8 HHM laten de RvS adviseren over de verzochte interpretatie of vijandelijke lieden die zonder paspoort in neutrale plaatsen gaan wonen geen rechtmatige buit zijn.

9 Sophia, hertogin van Stettin, Pommeren et cetera, krijgt paspoort om tegen betaling van 's lands rechten twaalf tolvoeder rijnwijn door te voeren.

10 De keurvorst van Brandenburg verzoekt d.d. Cölln a/d Spree [Berlijn] 3 nov. 1626 de generaalmeesters van de Munt wegens hun beslagleggingen in Huissen te straffen, ten voorbeeld.
Aangezien vanwege het soortgelijke eerdere verzoek van de weduwe van Claes Meinertsen gerechtelijke stappen zijn ondernomen, wordt de kwestie hierbij gelaten.

11 Men vermoedt dat de muntmeester van Stevensweert, die valse munten in het land brengt of stuurt, op een of andere manier in een neutrale plaats kan worden getraceerd.
HHM laten hem oppakken om te vernemen aan wie hij de munten levert.

12 Broersema heeft vernomen dat de gedeputeerden van Groningen zonder afgifte van hun receuil zijn vertrokken. Hij verzoekt hun te schrijven de stukken op te sturen en stelt opnieuw voor de documentatie van de Ommelanden in te leveren.
HHM laten het hierbij. Broersema mag zelf beslissen of hij de verzameling stukken indient.

13 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 7 juli dat het geteerde want in Amsterdam wordt verlicent volgens het gewicht van het witte want. Dit is anders dan in Middelburg, zodat het College vraagt om te regelen dat er eenparigheid komt.
HHM vragen de Admiraliteit te Amsterdam om eenparigheid aan te houden. Ook willen zij weten waarom het College het anders doet.

14 Nobel en Aelberts is volgens eerdere resoluties verzocht de declaratie van Pijnacker te behandelen.

15 Winant de Keiser, voormalig consul in Algiers, vraagt ter vergadering of zijn rapport mondeling of schriftelijk moet worden gedaan.
HHM gelasten hem dit schriftelijk te doen.

16 De Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam van de WIC antwoorden op de brief van HHM d.d. 7 juli. Aangaande de vrijlating van gevangenen kunnen zij niet zonder advies en instemming van de overige Kamers beslissen. Zij hebben die daarom een kopie van het traktaat gestuurd voor advies, waarna HHM nader zullen worden bericht.
HHM wachten dit af.

17 Het conform resolutie van 10 juli opgestelde concept van het antwoord aan de markgraaf van Baden is gelezen en vastgesteld.

18 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering. Zij klagen opnieuw over het geldgebrek van hun College en verzoeken subsidie te krijgen of toestemming tot die tijd absent te mogen zijn. Zij brengen diverse punten ter sprake, waarvan hun verzocht is die op schrift te stellen.