16/07/1627

16 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS zal besluiten over het verzoek van Cornelis Cornelissen Hagenaer als erfgenaam van Dominicus Janssen, voormalig soldaat in de compagnie van kapitein Bredero, tot betaling van zijn verdiende soldij op de vloot van L'Eremite.

2 HHM gaan akkoord met het verzoek van Gabriel da Costa om voorschrijven aan de magistraat van Texel om een spoedige rechtsgang.

3 Didem, commandant te Emmerik, verzoekt onafgebroken een geschikt schip en schipper in dienst te mogen houden om de wachten op de schans bij Emmerik [Emmerich] en de nieuw gemaakte redoutes regelmatig te inspecteren. Ook wil hij zijn voorraad vrij uit deze landen halen.
HHM wijzen dit af.

4 De volgende personen is tegen Bosch' licent en onder cautie de uitvoer van paarden toegestaan: Cornelis Baltissen, Baijen Ellen en Citer Baienssen ieder twee merries naar Capelle; schout Jan de Groot een ruin naar Almkerk; Willem Adriaenssen, Dirck Lenerdertsen en Jacob Cornelissen ieder twee merries naar Kruisland.

5 Over het verzoek van Wouter Janssen, burgemeester van Vlijmen, één of twee paarden te mogen uitvoeren wordt vanwege de situatie bij 's- Hertogenbosch advies gevraagd aan de RvS.
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van de ingezetenen van Dieden hun waren uit Ravenstein in plaats van uit Tiel te mogen halen.
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van die van Hoogstraten elke week een voeder planken en sparren te mogen halen voor de opbouw van hun huizen.
HHM vragen de RvS advies over het verzoek van die van Boxmeer en Sint Anthonis hun levensmiddelen uit Grave te mogen halen volgens een lijst.

6 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van [Jan] Claessen uit Oosterhout om pardon vanwege het feit dat hij geld in Breda heeft gebracht en daar uit de gevangenis is ontsnapt.

7 Helena Hendricxdochter, vrouw van Dirck Hendrixen van Dorsten, krijgt 15 gld. om te vertrekken.

8 Ontvanger-generaal Doublet verschijnt ter vergadering. Hij vraagt waarvan hij de pillegift voor de jonge prins van Oranje moet betalen, waarvan reeds enige tijd geleden een jaar is verstreken.
HHM nemen geen besluit.

9 Commandeur Quast schrijft d.d. de Braeck 7 juli dat er slechts één schip van Zeeland langs de kust ligt.
HHM schrijven de Admiraliteit haar schepen naar de kust te sturen omdat zij anders geen subsidie uit de 1.000.000 gld. zal ontvangen.

10 Namens Holland is voorgesteld Jan Claessen Engelen naast de generaals van de Munt in te zetten bij muntzaken.
Hij zal als generaal aan de anderen worden toegevoegd, buiten kosten van de Generaliteit, zoals op 19 mei 1626 ook ten aanzien van Johan van der Wel is besloten. Rode verklaart geen consent te geven. Hij acht het [besluit] onnodig.

11 HHM bespreken de op 14 juli ontvangen brief van de Admiraliteit te Amsterdam over degenen die met commissie van Z.Exc. zijn uitgevaren en tevens commissie ontvangen van andere, buitenlandse heren. HHM zullen hiertegen een plakkaat laten opstellen en erover klagen in Engeland. Cornelis Hendrixen Hoff, die aan zijn reders heeft geschreven commissie te aanvaarden van de Lord High Admiral en die van Z.Exc. terug te sturen, zal worden vervolgd met een dagvaarding en door middel van beslaglegging.

12 Over het verzoek van de dochter, zwager en vrienden van Cornelis Nicolai dat hij in Dordrecht mag gaan wonen om dichterbij zijn vrienden en geneesheren te zijn, wordt advies gevraagd aan de magistraat aldaar.

13 Jacob Duiffhuis, voormalig vendumeester van de Admiraliteit te Rotterdam, verzoekt ongedaan te maken dat hij naar de gevangenis moet zolang hij nog niet heeft betaald.
De fiscaal van het College wordt advies gevraagd.

14 HHM worden bericht dat Simon van der Does c.s. de wissel van 16.850 rijksdaalder van resident Aissema voor de administrator van Maagdenburg tegen een half jaar rente tot last van de Generaliteit willen laten lopen, mits Holland hiervoor krediet verleend.
De heren van Holland stellen een verklaring hierover uit.

15 Paul de Wilm heeft aflossing verzocht van de door hem aan de koning van Denemarken verstrekte 62.000 gld.
HHM verzoeken hem dit nog voor een half jaar op rente te laten uitstaan.

16 Een brief van Languerack d.d. Parijs 4 juli behoeft geen resolutie.
Een brief van de gedeputeerden te velde d.d. Arnhem 14 juli behoeft geen resolutie.

17 HHM schrijven agent Mibassen bij de aankomst van Berck in Calais een oorlogsschip te reserveren voor verder transport.

18 De RvS adviseert Joost Minne te appointeren bij de compagnie van kapitein Colve.
HHM laten de Raad dit voor één jaar doen.