17/07/1627

17 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Holland verklaren akkoord te gaan met het verstrekken van hun krediet voor 16.850 rijksdaalder, mits zij door de Generaliteit schadeloos worden gesteld.
HHM laten ontvanger-generaal Doublet aan Simon van der Does c.s. een obligatie geven voor dit geld en van de wissel, tezamen 43.387 gld. 10 st. Hiermee vervalt de resolutie van 7 juli over de aanvaarding van 5.000 rijksdaalder in aftrek van de 16.850 rijksdaalder.
Rode verklaart geen consent te geven.

2 Het op heden opgestelde advies van fiscaal Van den Broeck aangaande het rekest van Jacob Duifhuis is gelezen. Bij sluiting van zijn rekening blijft Duiffhuis iets meer dan 5.000 gld. schuldig. Omdat HHM hem bij uitkoop al zijn goederen voor 3.000 gld. vergund hebben en dat bedrag door hem aan ontvanger Van IJck is voldaan in mindering op de boete van 14.494 gld., ziet de fiscaal niet hoe er met de gevangenschap van Duiffhuis iets voor het land kan worden bereikt.
Duiffhuis hoeft niet in hechtenis te worden genomen, maar moet te allen tijde in eigen persoon verschijnen en zonder uitstel het restant van zijn rekening betalen.

3 De RvS adviseert over het op 14 juli overhandigde rekest van de heer van Batenborch eerst commandant Haket te horen.
HHM gaan hiermee akkoord.

4 Thomas Fraes is paspoort gegeven om het land uit te reizen en Joris Bandanus om binnen te komen.

5 Jan Claessen Engelen heeft de eed afgelegd als generaalmeester van de Munt .

6 Burgemeesters en magistraat van Amsterdam schrijven ten gunste van Habbe Poppen, opdat die voorschrijven krijgt aan de graaf van Oost-Friesland voor een spoedige rechtsgang.
HHM gaan akkoord.

7 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 8 juli dat de kinderen van mr. Rombout Hogerbeets in verband met hun rekest van 16 juni nader hebben aangetoond dat de door hen verzochte aflossing van een obligatie van 1.200 gld. niet kan worden geweigerd.
HHM gelasten ontvanger Van IJck het geld met rente aan de supplianten te betalen.

8 HHM besluiten conform het op 6 juli opgestelde advies van de RvS over het rekest van Nicolaes Hamel. Wegens zijn dienst als kwartiermeester van de artillerie te velde zal hij boven zijn extraordinaris traktement tevens het ordinaris traktement van 12 gld. per maand en een betaling in een compagnie ontvangen zonder dat dit wordt gekort. Zijn aanvullend verzoek om een conducteursplaats voor zijn oudste zoon wordt afgewezen.

9 Van Generaliteitsrekenkamer is een advies ontvangen dat wijlen ontvanger Doublet 1.400.000 gld. netto schuldig blijft op zijn laatste rekening over 1618. Dit slot dient niet overgebracht te worden naar de rekening van de huidige ontvanger, die op zijn laatste rekening over 1623 3.900.000 gld. schuldig blijft. Tevens wordt geadviseerd dat hij voor elke rekening een overzicht opstelt volgens de inhoud van de brief.
HHM ontbieden de ontvanger ter vergadering. Zij gelasten hem zo spoedig mogelijk een overzicht te maken, waarop de situatie kan worden overzien.

10 De RvS adviseert schriftelijk over het rekest van Jacob Gosens, Hendrick Paep en Pieter Rimborch om enkele levensmiddelen naar Kalkar te mogen brengen. Neutralen is toegestaan tegen Bosch' licent en onder cautie levensmiddelen uit te voeren, maar omdat de vijand zich in de omgeving ophoudt wordt het niet raadzaam gevonden met het verzoek in te stemmen.
HHM wijzen het verzoek voor deze keer af. Om bovenstaande redenen zullen daarnaast de licentmeesters te Nijmegen, Arnhem, Grave, Gennep, Emmerik en Rees worden geschreven. Zij moeten neutralen die volgens een lijst en met toestemming mogen uitvoeren tot nader order geen levensmiddelen laten doorvoeren.

11 Omdat er diverse verzoeken worden gedaan de invoer van hier te gebruiken goederen toe te staan, is de RvS ter bespreking van deze kwestie verzocht te compareren.
Op advies van de RvS wordt besloten geleidelijk tot de heropening van de handel te komen. Alle neutralen die goederen per schip of per kar willen invoeren, zal dit worden toegestaan tegen betaling van 's lands rechten volgens de oude heffing en de lijst van voor de sluiting. Manufacturen gemaakt in vijandelijke steden of gebieden zijn niet inbegrepen. De officieren van de konvooien en licenten moeten scherp opletten dat deze goederen er niet tussen zitten.
Dienovereenkomstig is Thielman Cannarts uit Hasselt toegestaan tegen betaling van 's lands rechten tienduizend pond ijzer, duizend wagens Luikse kolen, vijftigduizend leien en honderd wagens kalk in te voeren.
Herman Heimans van Ravenswaij, inwoner van Culemborg, mag wat hout invoeren.

12 Namens Herborn wordt steun en hulp gevraagd wegens de schade die de stad door de brand heeft geleden.
HHM wijzen dit af omdat het teveel gevolgen zou hebben.

13 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt d.d. 2 juli op de op 18 mei door HHM ontvangen brief van de ambtman, burgemeesters, schepenen en raad van Grave. De stad klaagt over de ambtenaren van de konvooien en licenten, omdat deze zonder licent geen laken voor kleding van de boeren doorlaten. De Admiraliteit vindt het nodig de stad duidelijk te maken dat de magistraat geen bemoeienis heeft met de konvooien en licenten.
HHM schrijven de magistraat de ambtenaren niet in de bediening van hun ambt te hinderen, maar hen, desgevraagd, juist te helpen bij het innen van 's lands rechten. Degenen die zich hiertegen verzetten dienen te worden bestraft.

14 De Admiraliteit in het Noorderkwartier vraagt nadere interpretatie of in de uitwisseling van gevangenen de overlopers zijn inbegrepen. Het College wil ook weten of in Deventer hout heeft mogen binnenkomen over de Schipbeek en in Zwolle Bentheimer steen over de [Overijsselse] Vecht.
HHM stellen een beslissing uit.