26/07/1627

26 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De concept-akte waarmee de Bewindhebbers van de WIC gemachtigd worden de tweede, derde en vierde termijn bij uitgifte te innen tegen een rente van 6 ¼ procent is vastgesteld.

2 Naar aanleiding van de brief van Mibassen van afgelopen zaterdag antwoorden HHM dat hij nog een jaar in dienst blijft. Tevens zal Mibassen degene die voorstelt de vijandelijke schepen in Duinkerke te vernietigen, belonen conform het hierover uitgegeven plakkaat. Verder moet hij de namen opsturen van de tien of elf schippers die met hun zoutschepen zijn aangekomen en aangeven waar zij vandaan komen en wie hun reders zijn.

3 Hendricus Hondius mag het door hem getoonde, in koper uitgesneden portret van de koningin van Frankrijk 1 met privilige laten drukken.
Tevens verzoekt Hondius enkele kaarten van Holland met privilege te mogen drukken.
HHM stellen een besluit hierover uit.

4 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 15 juli. Op haar kantoren zal het want voortaan op gewicht worden aangegeven, ongeacht of het geteerd is of niet.
HHM sturen een kopie hiervan aan de Admiraliteit in Zeeland .

5 HHM stellen een beslissing uit over het verzoek van Dodo van Kniphausen tot betaling van 12.000 rijksdaalder wegens de assignatie van de koning van Denemarken.

6 HHM stellen een besluit uit over het verzoek van Godevaert D'Angelis om in Groenlo commies van de oorlogsammunitie te mogen zijn.

7 De RvS adviseert d.d. 23 juli over de op 15 juli ingediende memorie. Personen die zich van vijandelijk grondgebied naar neutrale plaatsen begeven onder voorwendsel aldaar het burgerschap te hebben gekocht, behoren tot goede prijs te worden verklaard en zijn rantsoenabel als zij zich op onvrije bodem of in deze landen bevinden zonder tevoren paspoort of toestemming te hebben verkregen.
HHM gaan hiermee akkoord.

8 Walta meldt dat uit Friesland de quote in de legerlasten en in de betaling van ongerepartieerde compagnieën aanstaande is.

9 De Admiraliteit in Friesland meldt d.d. Dokkum 10 juli het overlijden van Bastiaen Broils, controleur te Dokkum. In zijn plaats hebben zij Jan Allers Heijxan en Jan Barelts, beiden burgers van Groningen, genomineerd.
Broersema meldt dat bij eerdere resoluties, met name die van 21 sept., 7 okt. en 12 nov. 1621, is bepaald dat in de plaats in Friesland waar de konvooimeester wordt aangesteld de controleur uit Groningen afkomstig moet zijn en vice versa. Aangezien de huidige konvooimeester in Dokkum uit Friesland komt, dient de controleur uit Stad en Lande te komen. Daarom verzoekt hij Jan Barelts te verkiezen omdat die in Groningen is geboren, terwijl Heijxan een geboren Fries is en pas sinds enkele jaren in Groningen woont. Diens aanstelling zou tegen de regels zijn omdat dan zowel de controleur als de konvooimeester uit Friesland afkomstig zouden zijn. Hiertoe heeft hij tevens brieven van de Gedeputeerde Staten van Groningen en van de stad Groningen ingediend.
Na bestudering van zowel een deductie ten gunste van Barelts als de overige brieven besluiten HHM dat beiden verkiesbaar zijn, aangezien beiden burgers van Groningen zijn. Dienovereenkomstig is Heixan benoemd als controleur, waartoe commissie wordt verleend. Broersema verzet zich hiertegen, omdat het besluit in strijd met vorige resoluties van HHM zou zijn. Hij tekent protest aan en zal dit aan zijn principalen meedelen.

10 De RvS adviseert het verzoek d.d. 14 juli van de schout van Baardwijk af te wijzen ter voorkoming van lorrendraaierij en om in de huidige situatie de vijand niet tegemoet te komen.
HHM gaan akkoord.

11 HHM committeren niemand uit hun midden tot de bespreking met Kesselaer inzake de conferentie over de retorsie. Wel worden Berckel en de drost van Twente afgevaardigd.

12 2 Carleton aanvaart het voorstel niet om een van de hoven van justitie in Holland als rechters in de zaak Amboina [Ambon] te laten presideren, maar wenst enkele gedelegeerden.
HHM zullen derhalve uit beide hoven enkele rechters nomineren.
Carleton is evenmin tevreden met de verklaring over de terugroeping van Jan Pieters Coenen. Hierover zal nader met de Bewindhebbers worden gesproken.

13 Het verzoek van Barbara Botlers om een jaarlijks traktement is afgewezen.

14 Commandeur Quast schrijft voor Duinkerke d.d. 21 juli over de stand van zaken en het gebrek aan jachten op de kust.
HHM schrijven de Admiraliteiten hun jachten te sturen.

15 Een uit het bij Groenlo gelegen leger geschreven brief van Z.Exc. d.d. 21 juli behoeft geen resolutie.

16 Op de drie brieven van orateur Haga d.d. 1, 15 en 29 mei zal nader worden besloten.

1 Het portret is nr. 214 in Dutch & Flemish Etchings Hondius , 149. Het daar genoteerde besluit van HHM is foutief gedateerd op 7 januari 1628.
2 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 692.