29/07/1627

29 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Berckel compareert en bericht dat Marquette erin is geslaagd de Infanta te bewegen tot vrijlating van de bij retorsie gemaakte gevangenen totdat de conferentie is afgelopen.
HHM stemmen in met de vrijlating. De RvS moet regelen dat de uit Brabant gehaalde gevangenen worden vrijgelaten, zodra men weet dat de gevangenen in Groenlo en Lingen zijn vrijgelaten.
Verder wordt bericht dat Marquette klaagt over het vasthouden van de twee door de WIC gevangengenomen Portugezen en Steven Caes, gevangen gehouden in Bergen op Zoom.
Inzake het eerste punt spreken HHM met die van de WIC. Over het tweede punt schrijven zij de gouverneur van Bergen op Zoom om Caes en eventuele andere gevangenen vrij te laten. De gouverneur dient wel over hun kwaliteit te berichten, zodat naar behoren kan worden besloten.
Op verzoek van Berckel is gratis paspoort verleend aan Anthoine de Chambre om met een knecht naar Spa te gaan.

2 Voorzitter en schepenen van het hooggerechtshof in Keulen antwoorden d.d. 13 juli op de brief d.d. 22 juni van HHM ten gunste van Dirck Scheij. Diens crediteuren en een vorstelijke Neuburgse commissaris hebben zijn goederen aangesproken en zij hebben hun geen gerechtelijke stappen kunnen weigeren.
De brief wordt aan Scheij meegedeeld.

3 Lowys Roogijeman, koopman uit Gent, krijgt paspoort om in de Republiek te komen.
Alexander Mazzeo en Pieter Mazzeo, edellieden uit Lucca, krijgen paspoort om met drie dienaren via Brabant in de Republiek te komen.

4 Inazke de kwestie van Pieter Pieters Coorn c.s. laten HHM de Admiraliteit te Rotterdam hun 200 gld. geven om onderling te verdelen.

5 De heer van Aelst, wonend in Bommelerwaard, is toegestaan met twee dienaren en twee paarden naar Brabant te gaan, op voorwaarde dat hij de twee paarden weer naar zijn woonplaats zal brengen.

6 Het verzoek van de inwoners en kerkmeesters van Erp in de Meierij van 's-Hertogenbosch bouwmaterialen voor het opbouwen van hun kerk uit Maaseik te mogen halen, is afgewezen.

7 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 26 juli dat Z.Exc. het goed vindt wanneer voor konvooi van de vierduizend Franse soldaten uit Picardië naar de Elbe twee oorlogsschepen worden ingezet. Die moeten dan wel zo spoedig mogelijk naar hun district terugkeren.
HHM schrijven de commandeur op de kust twee schepen af te vaardigen.
In de tweede plaats vragen de gedeputeerden erop te letten of D'Autiege zich buiten medeweten van HHM in buitenlandse dienst begeeft.
HHM schrijven dat zowel voor hem als voor anderen de resolutie over absente officieren van kracht is.
In een andere brief vragen de gedeputeerden te velde of Gerrit Haes, burger te Xanten, zijn op 5 juni van HHM ontvangen akte mag gebruiken om levensmiddelen naar Xanten te brengen.
HHM staan dit toe, maar hij dient de akte wel op te sturen. Indien er inmiddels andere overwegingen zijn, wordt de akte ingetrokken.

8 Op de declaratie van Ter Cuilen, Berckel en Van der Hooge van verteringen en wagenvracht op hun reis van hier naar Z.Exc. te Rees wordt van 314 gld. 8 st. ordonnantie gedepêcheerd.

9 Jacques van Aerssen en Baudaen, superintendenten van de bede van Brabant, adviseren d.d. 28 juli op het op 22 juli ingediende rekest van Gijsbrecht Hamel. Verandering van auditeurs zou geen gevolgen moeten hebben voor het ordinaris traktement van de suppliant.
HHM zeggen Hamel voor het innen van de dertiende penning van de contributies jaarlijks 200 gld. toe.

10 Naar aanleiding van zijn rekest zal mr. Jan Gosuinus, voormalig controleur van de licenten te Breda, vanwege zijn grote ouderdom nog één jaar diens jaartraktement van 350 gld. ontvangen. Dit gaat in vanaf de afloop van de vorige concessie en wordt betaald door de Admiraliteit te Rotterdam .

11 Hugo Petri, predikant op Ameland, verzoekt voorschrijven aan de heer van Ameland teneinde betaling van zijn traktement te verkrijgen.
Walta zal schrijven.

12 Schagen en Ter Cuilen hebben de rekesten en stukken onderzocht die de boden van de Generaliteit hebben ingediend tegen Aert Hendrixen en diens bericht en tegenklachten over de boden. Zij doen daarvan verslag.
HHM geven de stukken aan de RvS. Na ingewonnen informatie over de aan weerskanten gepleegde misbruiken dient de Raad te besluiten en te regelen dat elke bode zijn instructie naar behoren naleeft. Indien nodig moet de Raad overtreders bestraffen. Voortaan zal bij het afreizen van de gedeputeerden in acht worden genomen dat de boden van de Generaliteit de voorkeur genieten boven anderen.

13 Languerack zal worden bericht over de belegering van Groenlo. Hem wordt opgedragen verder te gaan met het aandringen op betaling van de achterstallige subsidies en de kosten van de vloot van Haultein.

14 1 De VOC heeft schriftelijk haar gisteren gedane voorstellen over Jan Pieters Coenen ingediend.
De heren van Holland hebben deze meegenomen om ze aan hun principalen voor te leggen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 693.