30/07/1627

30 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Soranzo geeft per memorie te kennen dat de Admiraliteit te Amsterdam nog steeds de kwestie van de twee door kapitein Moins opgebrachte schepen niet heeft afgehandeld.
HHM manen de Admiraliteit per brief, met insluiting van de memorie, nogmaals de zaak niet langer te traineren maar deze zo snel mogelijk conform eerdere besluiten af te ronden.
Op het verdere verzoek van de ambassadeur een besluit over de parels te krijgen, is besloten nogmaals te proberen een vergelijk te treffen.

2 De WIC ter Kamer Amsterdam heeft een brief geschreven aan enkele van de in 's- Gravenhage aanwezige bewindhebbers. Na inwinning van advies van de andere Kamers kan niet worden besloten tot de vrijlating van hun gevangenen zonder instemming van de Heren Negentien .
HHM schrijven burgemeesters en vroedschap van Utrecht de twee Portugese gevangenen van de WIC aldaar tegen betaling van hun kosten vrij te laten. Hiervan zal de Compagnie worden verwittigd, met notificatie dat zij hiervoor redelijk zal worden vergoed. Ook wordt de Compagnie verzocht de teerkosten van haar gevangenen in Spanje te betalen, opdat ze vrijkomen.

3 De RvS mag besluiten over het verzoek van Otto Moliart, wonend te Zaltbommel, om betaling van 2.517 gld. 4 st. wegens vorig jaar in het leger verrichte diensten van enkele lieden met hun wagens en trekpaarden.

4 Eck deelt mee dat de Gedeputeerde Staten van het Graafschap Zutphen verzoeken naast de andere gedeputeerden te velde een of twee gecommitteerden naar het leger te mogen sturen. Deze moeten hen terzijde staan en ervoor zorgen dat de inwoners van het graafschap Zutphen zoveel mogelijk ontzien worden.
Hoewel HHM op 30 juni hebben toegestaan dat uit de provincies waar het leger verblijft iemand wordt gecommitteerd naast de gedeputeerden te velde, vinden zij het bedenkelijk dit tevens te doen gelden voor de provincieleden. Om echter het graafschap tegemoet te komen wordt Eck naar Groenlo gestuurd om de belegering bij te wonen en het land te helpen.

5 Lazarus Baiart, voormalig Waals predikant te Breda, verzoekt verlenging van zijn traktement van 500 gld. per jaar.
De RvS dient te berichten uit welke bron het traktement voorheen is betaald en moet tevens advies uitbrengen.

6 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 11/21 juli behoeft geen resolutie.

7 HHM verwijzen Margareta Nicolai met haar verzoek van 200 gld. uit het traktement van Blaubeen voor betaling naar de RvS, indien deze nog iets van het land tegoed heeft.

8 Werkmeester Jan Janssen dient zich met zijn verzoek tot betaling van zijn in Coevorden gemaakte kosten te wenden tot de RvS.

9 Gouverneur-generaal en raden van Oost-Indië berichten d.d. Batavia [Jakarta] 12 dec. 1626 Jan Joosten en Rolant Taijller, voormalige rechters op Amboina, te sturen met hun getuigenissen over de excutie van de Engelsen op Amboina [Ambon].
Culenborch meldt dat Carleton in de kwestie Amboina en die van Jan Pieterssen Coenen om een spoedig besluit vraagt, opdat hij kan antwoorden voor het scheiden van de vergadering van de Staten van Holland .
De heren van Holland die de kwestie nog onder zich hebben, wordt verzocht hun besluit mee te delen.

10 De RvS adviseert d.d. 22 juli over het op 16 dec. 1626 ingediende verzoek van die van Middelburg in Vlaanderen om absolute neutraliteit. De Raad meent dat de interpretatie van HHM d.d. 29 mei 1621 dient te blijven gelden. Het verzoek is immers slechts gedaan om onder opgave van valse domicilie goederen te behoeden die anders in Vlaanderen confiscabel zouden zijn.
HHM stellen een beslissing hierover uit.

11 Adriaen Claessen Muijt, oud-schepen en commies van de wisselbank te Delft, wordt op gelijke voet als Johan van der Wel op 19 mei 1626 en Jan Claessen Engelen op 16 juli 1627 toegevoegd aan de generaalmeesters van de Munt . Hij zal in vergelijkbare rang als de anderen worden gehouden, zonder extra kosten voor de Generaliteit. Rode verklaart dit echter onnodig te vinden, hoewel hij niets tegen de persoon van Muijth heeft.

12 Op de door Joost Brasser ingediende memorie zal ontvanger-generaal Doublet van 3.093 gld. 15 st. ordonnantie depêcheren. Het bedrag betreft de op 16 juli vervallen rente over twee maanden aan HHM voorgeschoten subsidie à 99.000 gld.