02/08/1627

02 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Berckel verschijnt ter vergadering en deelt mee dat Marquette verzoekt om de dag van de in Roosendaal te houden conferentie inzake retorsie te stellen op 20 augustus.
HHM stemmen hiermee in. Aangezien de paspoorten van zowel Marquette als van Berckel nog geldig zijn, volstaan deze. Voor de drost van Twente zal een nieuw paspoort worden verzocht.

2 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten laten HHM commies-generaal Halewijn de ondanks het door hen opgelegde arrest naar het leger gevaren Rotterdamse schipper Isbrant Cornelissen weer naar Rotterdam sturen. Hier zal hij zich tegenover de fiscaal en de supplianten dienen te verantwoorden.

3 Een brief van de gedeputeerden te velde d.d. Groenlo 29 juli behoeft geen resolutie.

4 De RvS mag besluiten over het verzoek om ondersteuning van Geertge Jacobs. Zij is de weduwe van Pieter Claessen van Griecken die onder graaf Van der Marck Brielle heeft helpen innemen.

5 Over het verzoek van Herman Seuwen, kramer wonend in Goch, om twee keer per jaar voor 3.000 gld. aan kraamwaren te mogen halen, vragen HHM advies aan de RvS.

6 Gerrit Robrechts de Haen verzoekt zonder licent de door hem opgeborgen twaalf of in ieder geval zes last koolzaad van Dordrecht weer naar Zevenbergen te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 De Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwe antwoorden het kostgeld van Lancelot van Nimwegen wel te willen betalen, mits dit wordt verrekend met hun quote in de subsidies voor de Admiraliteiten voor het lopende jaar.
HHM gaan hier niet op in.

8 Hendrick Janssen Mouste mag op een binnenlands paspoort en onder cautie twee merries naar zijn woonplaats Drimmelen brengen.

9 Een brief van de secretaris van Berck d.d. Venetië 16 juli behoeft geen resolutie.

10 Carel van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 2 en 3 juli met bericht dat de kruisers in de Noordzee geen werk verrichten en dat in Het Vlie geen acht wordt geslagen op de uitvarende schepen.
HHM sturen kopie aan de Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier om maatregelen te nemen.

11 Jan de Bock, koopman in Amsterdam, is paspoort gegeven om naar Brabant te gaan.

12 Op diens verzoek is de jood Jacob Benox ter audiëntie verschenen. Hij toont een brief van de koning van Marokko. Aangezien de eerder naar de Republiek gestuurde Jamin Ben Remoch het uitvoeren van zijn opdracht uitstelt, heeft de koning Benox gezonden. De koning verzoekt Benox van een schip te voorzien om veilig over te komen.
HHM zullen hierop te zijner tijd letten.

13 1 Culenborch en andere gecommitteerden doen verslag van hun ontmoeting met Carleton. Hem is de resolutie om uit beide gerechtshoven gedelegeerde rechters af te vaardigen inzake de kwestie Amboina [Ambon] bekend gemaakt. Conform de resolutie van 31 juli hebben zij hem het geschrift van de VOC over Jan Pieters Coenen overhandigd. Carleton heeft op het eerste punt geantwoord geen last te hebben dit af te wijzen of te accepteren, maar hij zal het besluit doorsturen. Het geschrift van de Compagnie zal hij lezen en na de middag ter vergadering van HHM beantwoorden.
De gecommitteerden worden bedankt.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

14 2 Carleton verschijnt ter vergadering (zonder voor deze gelegenheid te zijn opgehaald wegens een gebrek aan koetsen). Hij meldt deze extraordinaris audiëntie te hebben verzocht omdat de Staten van Holland op het punt van opbreken staan. Hij zal de resolutie van HHM over Amboina [Ambon] opsturen in de verwachting dat er goed recht zal worden gedaan. Hij kan echter niet spreken van een snelle afhandeling, aangezien hij hier zes weken is geweest zonder dat er iets is gebeurd. Ten aanzien van Jan Pieterssen Coenen herhaalt Carleton de op 17 sept. 1624 en later voorgelegde argumenten tegen diens vertrek naar Oost-Indië. Verder geeft hij zijn commentaar op het geschrift van de VOC . Het stuk bevat kwaadaardige, valse en belachelijke punten en probeert de onvrede van de koning af te wentelen op de Staten-Generaal. Hij verzoekt alsnog Coenen terug te roepen en degenen te straffen die hem met raad en daad hebben gesteund bij zijn vertrek.
HHM vragen Carleton zijn voorstellen kort op papier te zetten. Deze wil dit wel doen in een memorie, maar slechts omwille van HHM: hij wil niet met de VOC in discussie treden.

15 Godevaert Luchtenborch, stadhouder van de schout van Geertruidenberg, Bernt Aertssen, Cornelis Aertsen, Pieter Janssen en Huibrecht Janssen mogen op een binnenlands paspoort ieder twee paarden naar Geertruidenberg halen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 707.
2 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 707.