04/08/1627

04 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit in Zeeland nomineert d.d. 31 juli Quirijn Cock en Pieter Pietersson voor het ambt van controleur van de konvooien en licenten te Zierikzee. Tevens is een brief van de magistraat van Zierikzee gelezen ten gunste van Cocq.
HHM benoemen Pietersson, die tevens de eed aflegt.

2 Jaspar Baudaen, Geraert Lodewycx en andere gevluchte burgers van Antwerpen verzoeken enkele kanunniken en ook de bisschop geen paspoorten te geven om naar het platteland te gaan tenzij zij, de supplianten, paspoort krijgen van de Infanta.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

3 HHM nemen geen besluit over een in het leger voor Groenlo geschreven brief van Z.Exc. d.d. 31 juli en 1 augustus.

4 HHM nemen geen besluit over een brief waarin de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam weigeren hun gevangenen vrij te laten.

5 De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 31 juli op de op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten geschreven brief van HHM d.d. 14 juli. Zij staan de naar Frankrijk vertrekkende Samuel de la Voije toe zijn zilverwerk mee te nemen, omdat er voor bewerkt zilverwerk en juwelen nooit iets is betaald toen de licenten nog opengesteld waren en hij het bovendien voor eigen gebruik heeft meegenomen. Het College heeft Lucas Schorer eenmalig toegestaan ijzeren pannen in te voeren om de handel daarin in de provincie Zeeland, die vroeger groot is geweest, niet te verliezen. Ten derde keert het College de pachters geen geld uit voor het onderhoud van hun officieren, opdat zij worden aangezet tot verrekening van de door hen beloofde pacht over 1626.
HHM nemen nog geen besluit, behalve dat dit de pachters zal worden meegedeeld.
Van de pachters is nog een brief ontvangen d.d. 31 juli, waarin zij adviseren over de verdeling van de boeten tussen het land, hun officieren en de pachters.
HHM nemen geen besluit in afwachting van de adviezen van de andere Colleges.
Van de Zeeuwse Admiraliteit is nog een brief d.d. 31 juli ontvangen, waarin omstandig wordt geschreven over haar sobere staat met verzoek tot subsidie. In geval van rampspoed, die bij gebrek aan subsidiƫring valt te verwachten, acht het College zich niet verantwoordelijk.
HHM nemen nog geen besluit.

6 HHM nemen geen besluit over drie brieven van Joachimi d.d. Londen 4, 12 en 22 juli.

7 Catz, teruggekeerd uit Engeland, doet kort verslag van hetgeen door hem Joachimi is verricht inzake de schepen en Amboina [Ambon]. Tevens overhandigt hij de koninklijke agreatie d.d. 20 dec. 1625 van de op 7 sept. 1625 te Southampton gesloten alliantie.
HHM laten Catz morgen zijn rapport voortzetten. Hij dient kort de punten aan te geven waarop besloten dient te worden. Tevens moet hij zijn verbaal schriftelijk inleveren en wordt hij bedankt voor zijn inspanningen.