07/08/1627

07 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt d.d. 6 aug. enkele stukken over vier door de commandant van Woudrichem aangehaalde paarden. Zij vraagt om een besluit met behoud van haar rechten.
HHM geven alle stukken aan de commandant, met verzoek om toelichting.

2 De Gecommitteerde Raden van Zeeland berichten dat de vijand bij Zandvliet is gekomen en daar een fort laat aanleggen.
HHM sturen het nieuws aan Z.Exc.

3 Op herhaald verzoek van Sebastiaen Bolleman, oud-burgemeester van Schiedam, gelasten HHM ontvanger Van Yck nogmaals hem genoegdoening te geven of binnen vier dagen na insinuatie zijn redenen van weigering op te geven.

4 HHM sturen op verzoek van Hendrick van Meppel dienst rekest aan de gedeputeerden te velde. Deze dienen nu met advies van Z.Exc. naar hun goeddunken tegen die van Borken te besluiten.

5 Burgemeesters en vroedschap van Utrecht antwoorden op de brief van HHM d.d. 30 juli. Zij voelen zich bezwaard iets te doen in de kwestie van de vrijlating van de gevangenen van de WIC , omdat hun dit geheel niet aangaat. De gevangenen zijn volgens contract tussen de bewindhebbers en de tuchtmeester van hun tuchthuis aanbesteed. Daarnaast heeft de magistraat geen absolute zeggenschap over het tuchthuis.
HHM antwoorden dat de eer en reputatie van het land niet kunnen toestaan dat de gevangenen in het tuchthuis niet worden vrijgelaten. Burgemeester Berckel wordt gemachtigd en gecommitteerd met brieven aan de Staten van Utrecht en aan burgemeesters en vroedschap van de stad om bij hen de vrijlating te bewerkstelligen, nochtans zonder kosten voor het land.

6 Op het verzoek van Gillis de la Faille Pieter Martenssen Coij slechts zijn vervallen traktement als borg te laten stellen, wordt geen besluit genomen totdat in hun zaak vonnis is gewezen.

7 Willem Otterstede en Hendrick Smits, burgers van M├╝nster, verzoeken laken te mogen uitvoeren.
De RvS wordt advies gevraagd.

8 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 30 juli. Veel van de door kapitein Moins opgebrachte goederen zijn vrijgegeven en aan Luca Nelli gegeven. Indien de tijd het toelaat zal het College hiermee in het belang van het land doorgaan.
Hierop is geen verder besluit genomen.

9 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 3 aug. dat het nuttig voor het land zou zijn Z.Exc. te verzoeken de plaatsen van de absente officieren te vergeven. Tevens verzoeken zij eerstdaags te zorgen voor de betaling van de ongerepartieerde troepen.
HHM zullen op het eerste punt de resoluties nakijken. Aangaande het tweede punt zullen de provincies opnieuw worden verzocht het daartoe bestemde geld op te brengen.

10 Naar aanleiding van het verzoek van Anna van der Does, weduwe Vosch, machtigen HHM haar de rente van 37 gld. 10 st. per jaar plus rente te ontvangen van ontvanger Suerius gedurende de indispositie van haar zoon. Zij dient dit wel aan de andere kinderen te verantwoorden.

11 De Gecommitteerde Raden van Zeeland berichten 5 aug. over de aankomst van de vijand bij Zandvliet.
Dit schrijven wordt aan Z.Exc. gestuurd.

12 Een brief van agent Brederode d.d. Bazel 13/23 juli behoeft geen resolutie.

13 De professoren in de theologie te Leiden is 200 gld. gegeven voor diverse controles van boeken in opdracht van HHM van 1621 tot nu toe.

14 HHM laten ontvanger Bacx een overzicht sturen van welke provincies hij betalingen heeft gekregen voor de compagnie├źn te Breda en aan welke burgers van de stad hij het geld heeft uitgekeerd.

15 Antwerpen en thesaurier-generaal De Bie doen rapport van hun bevindingen wegens de commissie d.d. 10 juli in het reduceren van de door generaal Nispen ingediende declaratie over het Dordtse draadwerk [van Carpentier en Hellinck]. Zij adviseren de post van 2.210 gld. uitstaand vacatiegeld tot een eenmalig bedrag van 1.000 gld. terug te brengen.
HHM gaan akkoord met de voorgestelde verlaging en de verering van 1.000 gld. Na deze aanpassing bedraagt de declaratie 3.999 gld. 15 st. 8 d. Nispen krijgt ordonnantie om het geld te betalen aan degenen die hiervan nog geld tegoed hebben.

16 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 18/28 juli onder andere een wissel van 1.600 rijksdaalder te hebben getrokken op ontvanger Reael te Amsterdam.
HHM besluiten ontvanger-generaal Doublet de wisselbrief door Reael te laten accepteren. De heren van Holland wordt verzocht deze in mindering op hun consenten te betalen.

17 Hendrick Gillis verzoekt door soldaten geassisteerd te worden bij de executie van zijn zaak tegen Elschaten van Goch.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

18 In een door brieven van de commissaris in de Sont ondersteund rekest verzoekt Jan Ettersen om korte en goede afhandeling van zijn zaak.
Renssen en Schagen moeten het rekest onderzoeken.

19 De heren van Holland hebben de door de Admiraliteit te Rotterdam op 31 juli ingeleverde staat van de nog te betalen leveranciers over 1624 en 1625, die ongeveer 500.000 gld. tegoed hebben, onderzocht. Zij stellen voor de RvS een petitie bij de provincies te laten doen. De staat zou met de bijbehorende stukken voor onderzoek aan de Generaliteitsrekenkamer dienen te worden gegeven, om te kijken of de ordonnanties nog in handen van de oorspronkelijke eigenaars zijn en wat het beste kan worden gedaan.
HHM stellen een besluit nog uit omdat men niet voor een enkel College een petitie zou moeten doen.