09/08/1627

09 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 20 juli dat de Staten Tinco van Oenama hebben gekozen als gedeputeerde ter Staten-Generaal.
Oenama is sessie verleend.

2 Een brief van Marquette gericht aan Berckel is meegedeeld.
HHM machtigen Berckel om naar aanleiding van de schriftelijke belofte van Marquette te spreken over de kosten van alle hier vastzittende Spaanse en Portugese gevangenen, mits hiervan vereffening plaatsvindt bij de eerstvolgende bijeenkomst in Roosendaal.

3 Berck schrijft d.d. Genua 20 juni een wissel van 507½ dubbele Spaanse pistoletten te hebben getrokken op Doublet.
HHM gelasten de ontvanger-generaal de wisselbrief te accepteren en te betalen.

4 HHM verstrekken ten laste van Doublet een betalingsopdracht van 200 gld., waarmee zij de bootsgezellen Pieter Pieters Coorn en consorten belonen voor hun bewezen diensten.

5 In een rekest klagen de inwoners van Dongen in de Meierij van 's-Hertogenbosch over de commandant te Hemert en die van Heusden die de invoer van hun eigen hop verhinderen. Tevens verzoekt de Admiraliteit te Rotterdam in een ondersteunende brief van om een oplossing.
HHM vragen advies van de RvS.

6 Jan van IJck antwoordt op de apostille van HHM d.d. 13 juli naar aanleiding van het rekest van Sebastiaen Bolleman, voormalig raad ter Admiraliteit. Hij schrijft deze nooit de rente van een bedrag van 5.000 gld. ten laste van zijn kantoor te hebben geweigerd. Daarop dient dan echter wel op rente en hoofdsom een bedrag van 1.240 gld. te worden ingehouden die de gedelegeerde rechters Bolleman hebben opgedragen te betalen.
De ontvanger moet Bolleman de rente betalen tot de datum van het vonnis van de gedelegeerde rechters. Vanaf die dag zal het geld van de obligatie worden verminderd met 1.240 gld. en de rente naar rato worden betaald.

7 Naar aanleiding van het rekest van de weduwe van kolonel Utenhove geven HHM haar 600 gld. eens.

8 De Admiraliteit te Rotterdam bericht haar schepen en jachten naar de kust te hebben gestuurd, behalve de door hen in plaats van een fregat gestuurde ever die nu in Vlissingen ligt voor vermasting en bevoorrading. De Admiraliteit te Amsterdam schrijft al haar schepen, jachten en fregatten naar de kust te hebben gestuurd. Eén schip is met de Oost-Indiëvaarders in Texel binnengelopen: dit heeft het College gelast na het innemen van voorraden direct weer in zee te gaan. De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft zes grote schepen en een jacht op de kust te hebben.
Op een bericht van commandeur Quast d.d. de Braeck 5 aug. dat de kust slecht voorzien is van schepen, antwoorden HHM naar inhoud van de brieven van de drie Admiraliteiten, die zijn mening niet onderschrijven. Daarom dient hij te schrijven welke schepen er nu op de kust zijn en welke ingezet worden voor het kruisen.
Naar aanleiding van het verzoek van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 6 aug. om Rombout van der Perre met zijn schip van de kust naar de Bocht [Golf van Biskaje] te laten gaan, schrijven HHM de commandeur op de kust hem daarheen te sturen als hij hem kan missen.

9 Kapitein Homaecker schrijft d.d. Liefkenshoek 7 aug. dat de vijand bij Zandvliet bezig is een schans te maken en dat hij hiertegen iets heeft ondernomen.
HHM sturen deze brief, samen met die van commandeur Quast, aan de gedeputeerden te velde en Z.Exc.

10 Naar aanleiding van het verzoek van kolonel Kniphausen tot betaling van de assignatie van de koning van Denemarken ter waarde van 12.000 rijksdaalder, verzoeken HHM de provincies het restant van het geld op te brengen wegens de gegeven decharge in het subsidie van twaalf maanden. Paul de Wilm en Brasser zouden hiermee betaald worden.

11 Essen, Haersolte en Schaffer berichten d.d. Zutphen 6 aug. welke proviand zij naar het leger hebben gestuurd. Zij menen dat het hieraan niet zal ontbreken, maar wel aan geld.
De RvS is ter vergadering ontboden om de gisteren afgebroken beraadslaging hierover te hervatten. De heren van Holland hebben nogmaals verklaard gelast te zijn geen voorschotten voor de ongerepartieerde troepen meer te geven, zolang de provincies de resolutie van 6 juli niet nakomen. De heren van Friesland verklaren hun quote binnen veertien dagen hier of in het leger te zullen bezorgen. De heren van Overijssel verklaren dat hun bijdrage reeds betaald is.
Ten aanzien van de overige provincies is het volgende besloten. Het Hof van Gelderland moet de Kwartieren ontbieden, opdat die hun aandeel leveren. De provincie Zeeland zal door gedeputeerden van de RvS worden bezonden op 16 augustus, wanneer zij verzocht wordt haar vergadering te houden. De heren van Utrecht zullen en passant door Noortwyck worden gemaand omdat hij van de secretaris niet heeft begrepen of er reeds opdracht is gegeven tot het leveren van het geld. Broersema wordt verzocht naar de provincie Groningen te gaan om betaling te bewerkstelligen. Desondanks dient ontvanger-generaal Doublet alles in het werk te stellen om tot last van de nalatige provincies wat geld te lenen.

12 In plaats van Broechoven is Noortwyck naar het leger gecommitteerd, Schagen in plaats van Oetgens en Oennema in plaats van Walta.

13 Heinderick Reepmaecker krijgt paspoort om over Frankfurt via Brabant naar hier en terug te reizen.

14 Ter Cuilen heeft een schriftelijk paspoort verzocht voor Pieter van Oostendorp, konvooimeester te Antwerpen, om gedurende acht maanden met een bediende voor zaken hier te komen. Tevens wil hij naar zijn polders in Hulsterambacht kunnen gaan.
HHM gaan op zijn aanbeveling akkoord.

15 Burgemeesters en raad van Brunswijk [Braunschweig] vragen d.d. 11 juli om hulp en assistentie voor het geval het keizerlijke en Beierse krijgsvolk hen aanvalt.
Hierop volgt geen besluit.