10/08/1627

10 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Daniel Stoffels verzoekt zoals eerder ossen, schapen, varkens en andere vette beesten voor het garnizoen en andere inwoners naar Steenbergen te mogen halen. Hij wordt hierin gehinderd door de commies aldaar, die eerst een gelijkluidende akte van HHM wil zien.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

2 Schagen en Aelberts hebben gerapporteerd over de declaratie van dr. Pynacker over zijn reis naar Algiers en Tunis.
De heren is verzocht de declaratie op te maken conform de ten aanzien van Pynackers heenreis genomen resoluties.

3 De gedeputeerden te velde schrijven in het leger voor Groenlo d.d. 3 aug. ter aanbeveling van de betaling van de op Gelderland en Overijssel gerepartieerde en nu door HHM betaalde compagnieën.
HHM laten de RvS hierover beslissen.

4 Naar aanleiding van de op 7 aug. ontvangen brief van de gedeputeerden te velde over het vergeven van de plaatsen van absente officieren blijven HHM bij hun resoluties van 18 dec. 1626 en 17 en 25 juni 1627. Z.Exc. zal geschreven worden met het verzoek conform deze resoluties tot benoeming over te gaan. Deze brief wordt aan de gedeputeerden gestuurd, die hem aan Z.Exc. zullen geven.

5 Secretaris Huigens brengt een door commissaris Renssen geschreven brief d.d. Emmerik [Emmerich] 5 aug. ter sprake. Daarin schrijft hij onder meer dat in Rees en speciaal de daartegenover liggende schans veel overlopers zijn.
HHM sturen een uittreksel hiervan aan de gedeputeerden te velde om met Z.Exc. te bespreken wat hiervoor de beste oplossing zal zijn.

6 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei zal nader worden onderzocht.

7 In navolging van de apostille van HHM d.d. 8 aug. bericht de Admiraliteit in het Noorderkwartier dat Adriaen Thyssen voor zijn kwetsuur 100 gld. heeft gekregen.
HHM bepalen dat het College hem nog eens 60 gld. moet geven.

8 Agent Brederode heeft op ontvanger Reael te Amsterdam een wissel van 1.200 rijksdaalder getrokken, volgens zijn wisselbrief van 28 juni.
HHM verzoeken de heren van Holland deze te accepteren en te betalen in mindering op hun consenten.