11/08/1627

11 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM bespreken enkele door die van Zeeland gestuurde brieven met berichten over de vijand te Zandvliet en diens inspectie van het eerste en tweede Blauwgarense Gat aan de kant van de rivier. Die van Zeeland verzoeken om een oplossing.
HHM sturen de brieven aan de gedeputeerden te velde voor overleg met Z.Exc.

2 Otto Broeckes, koopman te Lübeck, is op zijn door brieven van de magistraat van Lübeck ondersteunde verzoek toegestaan tweehonderd vaten kalmijn via de Rijn of de Maas uit te voeren tegen betaling van 's lands rechten.

3 Joris Verheiden, burger van 's-Hertogenbosch, krijgt een paspoort om in dit land te komen.

4 Een kopie van een brief van Carl van Cracou d.d. 14 juli gaat naar Z.Exc.

5 Over de remonstrantie van Cornelis van Berestein, waarin enige misstanden en gebreken op de oorlogsschepen en op de koopvaarders worden geconstateerd, wordt advies gevraagd aan de Admiraliteit te Amsterdam .

6 De kapiteins Thomas Wijat en Richart Turner zijn beiden in dienst van het land gestorven. Hun weduwe verzoekt een traktement.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 De koning van Denemarken schrijft d.d. Wandsbek 23 juli met het verzoek om ondersteuning van soldaten.
De op 9 aug. ontvangen brief van de magistraat van Brunswijk [Braunschweig] met soortgelijk verzoek om ondersteuning als de stad wordt belegerd, is hervat.
Na beraad met de RvS zullen HHM hierover advies vragen aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde. Hun zal tevens advies worden gevraagd op het verzoek van overste Kniphausen wegens betaling van de assignatie van de Deense koning van 12.000 rijksdaalder ten behoeve van lichting van zijn volk.

8 In een rekest meldt Caspar van Eick, kastelein en drossaard van Heusden, drie glaskramers te hebben aangehouden, die zonder toestemming zijn gearriveerd. Licentmeester Van Dalen heeft hem echter de door hen meegebrachte glazen ontnomen en door soldaten laten bewaren. Hij vraagt HHM deze voor rechtmatige buit te verklaren conform de resolutie van 28 april.
De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. 9 aug. dat licentmeester Van Dalen HHM van alles goed op de hoogte zal stellen.
Nobel, Rode en Walta moeten beide partijen horen.

9 Berckel bericht d.d. Utrecht 10 aug. dat de Staten en burgemeesters van Utrecht op verzoek van een daar woonachtige [WIC-]bewindhebber hun besluit op de brieven van HHM, waarvan zij hem een kopie hebben gegeven, hebben uitgesteld. Eerst wil deze bewindhebber antwoord van zijn confraters uit Amsterdam hebben ontvangen. Berckel vraagt wat hij moet doen bij verdere weigering.
HHM stellen een beslissing uit.

10 Essen, Haersolte en Schaffer schrijven d.d. Zutphen 9 aug. onder andere dat de heren van Overijssel hun quote in de legerlasten en in de twee maanden voor de ongerepartieerde troepen hebben betaald.
Deze brief behoeft geen resolutie.

11 Met de RvS is overlegd over het verzoek van de Venetiaanse ambassadeur. Hij vraagt om restitutie van de door ruiters van ritmeester Haultmetz op vijandelijk grondgebied van een bode uit Antwerpen afgenomen parels, die toebehoren aan onderdanen van de republiek Venetië. Volgens de ambassadeur is het bij alliantie niet verboden met onderdanen van de Spaanse koning te handelen.
Overeenkomstig het advies van de RvS moeten HHM de parels in overeenstemming met de plakkaten en het oude krijgsgebruik beschouwen als rechtmatige buit. Ze zijn immers veroverd op vijandelijk grondgebied en op weg naar een vijandelijke stad. Derhalve moet de kwestie onveranderd blijven.

12 Broersema meldt dat de Staten van Groningen op het schrijven van de RvS verklaren te willen doorgaan met de betaling van de driehonderd man. Hiermee zijn hun drie compagnieën in garnizoen te Emden versterkt. Tevens zullen de Staten hun voldoende buskruit en lood leveren, mits zij dit mogen inhouden op de derde bijdrage aan de legerlasten.
Conform advies van de RvS achten HHM deze aftrek nadelig voor het land. De RvS zal voor het onderhoud van de vijfhonderd man waarmee het garnizoen is versterkt en de levering van buskruit en lood een petitie opstellen voor de provincies. Aangaande een tijdelijke voorziening totdat deze petitie is vastgesteld, zal nader worden besloten.