13/08/1627

13 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen de schriftelijke weergave van het gisteren gedane verzoek van de gedeputeerde bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam . De Kamer wenst een vergoeding in de vorm van twee in Amsterdam gelegen schepen met geschut en toebehoren in ruil voor de vrijlating van de gevangenen die krachtens het op 3 juli te Roosendaal gesloten uitwisselingsverdrag door de Compagnie dienen te worden vrijgelaten.
HHM antwoorden de gedeputeerden de overige Kamers en belanghebbenden redelijk tegemoet te komen, maar over de schepen niet te kunnen beslissen zonder eerst de Admiraliteit te Amsterdam te hebben gehoord. Dit College wordt daarom geschreven over de huidige staat van de schepen te berichten.

2 De RvS adviseert d.d. 12 aug. over de stukken van die van Dongen in de Meierij van 's-Hertogenbosch en van de weduwe van Brijn Dedel, wonend in Delft, en van het door de drossaard van Heusden hiertegen ingebrachte verweer inzake door hem aangehouden hop.
Conform het advies laten HHM de hop bij provisie vrijgeven tegen een borgtocht in 's- Gravenhage voor de drossaard. De partijen dienen de hoofdzaak verder bij de RvS te vervolgen, die met kennis van zaken naar behoren zal vonnissen.

3 Op verzoek van de reders van Den Swarten Hont wordt Joachimi geschreven hun te helpen bij de restitutie van dit schip.

4 Hubrecht Janssen is toegestaan op een binnenlands paspoort onder cautie één ruin en een merrie naar Zuid-Beveland te brengen.

5 Op verzoek van Carleton laten HHM de Admiraliteit te Rotterdam kapitein Emkens naar Engeland sturen met diens depêches, die Carleton met een expresse naar het College zal sturen.

6 Neck en Gruis, raden van State, verschijnen ter vergadering en melden door de RvS gedeputeerd te zijn naar Zeeland te gaan. Zij hebben echter begrepen dat de Staten niet vòòr september zullen bijeenkomen en vragen zich af of hun vertrek wel zin heeft.
HHM besluiten dat zij moeten gaan. Indien de vergadering op 16 aug. nog niet is vastgesteld, dienen zij een onmiddellijke uitschrijving te verzoeken. Als dat wordt geweigerd, moeten zij protesteren en terugkeren.

7 Renssen en Nobel berichten een nader onderzoek nodig te achten in de kwestie van Jan Etterssen.
HHM laten de Admiraliteit in het Noorderkwartier één of twee uit haar midden en de fiscaal met alle relevante stukken hierheen sturen.

8 Naar aanleiding van zijn verzoek heeft Gabriel da Costa voor de laatste keer 100 gld. gekregen.

9 Aangezien op 9 sept. 1621 aan de vrouwe van Geesteren akte van neutraliteit is gegeven voor haar persoon en huis te Geijsteren, staan HHM haar krachtens deze akte alsnog toe daar met haar kinderen en bagage zo vaak naartoe te gaan als zij wil.

10 Ambtman, schout, burgemeesters, schepenen en raad van Grave antwoorden op de brief van HHM d.d. 17 juli, vastbesloten te zijn zich tegen de klagers te verdedigen. Zij verzoeken de namen van de klagers te geven. Verder willen zij dat de boeren één, twee of drie, of zoveel el laken zij voor eigen gebruik nodig hebben, vrij mogen uitvoeren.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

11 Nobel, Rode en Walta zijn op 11 aug. gecommitteerd vanwege de kwestie tussen Caspar van Eick, drossaard van Heusden, en de licentmeester aldaar. Zij rapporteren dat de licentmeester de glaskramers probeerde achterhalen, maar dat de dienaar van de drost hem voorbij is gesneld en hen als eerste heeft gevangen. Tussen beiden is dus een kwestie over recht van voorrang ontstaan.
HHM verzoeken de gecommitteerden de partijen tot overeenstemming te laten komen.

12 De heer van Rijhoven antwoordt op de brief van HHM d.d. 29 juli. Hij meldt Steven Claes te hebben vrijgelaten, die voor koopman wordt aangezien en veel in zout handelt.
HHM zullen dit bespreken met burgemeester Berckel.

13 Commies Diderich van Halewyn schrijft in reactie op de brief van HHM d.d. 2 aug. IJsbrant Cornelissen op staande voet te hebben ontslagen.
HHM geven dit door aan de pachters van de konvooien en licenten.

14 Fiscaal Kinschot adviseert d.d. 27 juli op het rekest van de weduwe van Jan Calff, oud-raad ter Admiraliteit te Rotterdam.
Conform het advies laten HHM haar geconfisqueerde goederen vrijgeven, op voorwaarde dat zij zich borg stelt voor 5.000 gld. ten behoeve van het land. Dit naast de eerder opgelegde borg van 5.111 pond 11 st. In ruil hiervoor zullen de ten tijde van het arrest in haar huis aangetroffen goederen en winkelwaren hiervan worden ontslagen.

15 Languerack bericht d.d. Parijs 31 juli over de aankomst van de Engelsen op Saint-Martin-de-Ré.
HHM sturen hiervan kopie aan de gedeputeerden te velde, overeenkomstig de resolutie van gisteren.

16 Een in het leger voor Groenlo geschreven brief van de gedeputeerden te velde d.d. 9 aug. behoeft geen resolutie.
In een op 9 aug. in het leger [voor Groenlo] geschreven brief antwoordt Z.Exc. op het tweede punt van de op 6 aug. ingediende memorie van luitenant-admiraal Dorp. Er kan geen apart bevel worden gegeven behalve de Spaanse vloot zo gunstig mogelijk bij de Hoofden [Nauw van Calais] op te wachten. Men dient er ook op te letten dat de vloot via Schotland kan varen. Op het derde punt acht Z.Exc. het raadzaam de schepen op de kust van Vlaanderen gedurende het winterseizoen aan te houden.
HHM sturen kopie hiervan aan Dorp. De Admiraliteiten zal worden geschreven de schepen voor het winterseizoen gereed te hebben.