18/08/1627

18 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Dirck Arentsen Niesen, koopman uit Schiedam, verzoekt de rente over zijn achterstallige geld van de Admiraliteit te Rotterdam te laten ingaan een jaar na dato van ontvangst van elke door de Admiraliteit verstrekte ordonnantie.
HHM bepalen dat de rente ingaat vanaf het moment dat zij de conversie van de ordonnanties in obligaties hebben toegestaan, namelijk op 5 mei.

2 Het schip Sint Pieter van Bastiaen Niesen en Pieter Niesen is van Noorwegen geladen met Noordse last richting Frankrijk gezeild, maar onder Engeland bij Portsmouth is het aangehouden om te dienen in de Engelse vloot. Jan Ewits Vermeulen is toen in plaats van de ter plekke overleden Gerbrant Hermansz. aangesteld. Zij verzoeken nu open brieven ter erkenning van Vermeulen.
HHM stellen een beslissing uit.

3 Na lezing van de vertaling van de eergisteren ontvangen adviezen van orateur Haga besluiten HHM deze te sturen aan de gedeputeerden te velde. Zij moeten die bespreken met Z.Exc.

4 HHM bespreken de op 14 aug. ontvangen brief van de Bewindhebbers van de VOC en van de opnemers van de rekeningen.
Antwerpen en Aelberts moeten in Amsterdam de annotaties op de rekeningen van de opnemers ontvangen en verder doen en gelasten wat in navolging van het octrooi en de aanvulling dient te gebeuren.

5 HHM vragen advies van de Generaliteitsrekenkamer wegens het verzoek van Pieter Thymens, equipagemeester van de Admiraliteit in Friesland. Die heeft verzocht zijn jaartraktement van 500 gld. te mogen behouden, terwijl de Rekenkamer dat bedrag met 50 gld. heeft verminderd. Ook wil hij zijn vacaties wegens reiskosten op 3 gld. per dag houden en heeft de Rekenkamer die op 2 gld. gesteld.

6 HHM gaan akkoord met de commissie voor Berckel, de drost van Twente en Ter Cuilen voor de conferentie te Roosendaal over de aan weerskanten voorgenomen retorsie in Twente. Indien de conferentie niet op 31 aug. is afgelopen, zullen de gecommitteerden ontvanger Bergaigne schrijven met de uitvoering te wachten totdat zij beslissen.
De Portugese gevangenen die krachtens het op 3 juli te Roosendaal gesloten verdrag zijn of worden vrijgelaten, krijgen paspoort om meteen het land te verlaten. Zij krijgen zes maanden de tijd om naar huis te gaan.

7 Namens graaf Aelbert van den Berge is verzocht om diens voorraden te Boxmeer (waar hij nu is) het land te mogen uitvoeren.
Daartoe moet hij eerst een lijst inleveren. Over de toegestane waren dient hij Bosch' licent te betalen.

8 Een brief van de gedeputeerden te velde d.d. 14 aug. behoeft geen resolutie.

9 Een brief van Carl Carlssen van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 28 juli behoeft geen resolutie.

10 Over de op 3 aug. door de pachters van de konvooien en licenten ingediende punten inzake een stijging van de inkomsten uit de konvooien en licenten besluiten HHM als volgt:
Aangaande het eerste punt wordt de Admiraliteiten geschreven de uitgevaardigde plakkaten inzake de konvooien en licenten na te komen, in het bijzonder het plakkaat van 1598.
Het tweede punt, het instellen van reformatie door HHM van vonnissen van de Admiraliteiten, is in strijd met de instructie van de Colleges. Dit kan buiten raadpleging en een besluit van de provincies niet worden veranderd.
Inzake het derde punt wordt toegestaan dat de pachters de binnenlandse paspoorten tevens mogen tekenen, inspecteren en zuiveren conform het plakkaat op het zuiveren.
Op het vierde punt wordt herhaald dat, zoals besloten op 4 nov. 1626, de Colleges geen vrije paspoorten mogen afgeven. Dit zal hun opnieuw worden verboden.
Ten vijfde wordt bepaald dat goederen afkomstig van Terceira, de Canarische Eilanden en andere westelijke plaatsen blijven vallen onder de konvooien en licenten volgens het plakkaat en de lijst. Indien enige interpretatie wordt verzocht, dan zal dit aan de provincies worden voorgelegd.
Ten zesde zullen de generaals van de konvooien worden gelast er streng op toe te zien dat er geen fraude gepleegd wordt.
Ten zevende kan in plaats van een kwart thans de helft niet worden verpacht. Aangaande de vergoeding van het sluiten der licenten, deze is bepaald volgens het 22ste artikel van de ordonnantie.
Ten achtste wordt de heffing op de nu nog vrije invoer van laken in beraad gehouden.
Dit geldt tevens, ten negende, voor de Franse wijnen.
Ten tiende wordt vanwege de klachten dat de cherchers in Zeeland pretenderen hun deel te moeten hebben in de alleen door de pachters achterhaalde boeten, vastgehouden aan het 21e artikel.
Bij het elfde en laatste punt wordt verzocht de Admiraliteit in Zeeland te gelasten het geld voor hun officieren en hun aandeel in de boeten en confiscaties te doen betalen.
HHM zullen de gedeputeerden van de Admiraliteit voorleggen welke schade het land wordt berokkend als de pachters geen genoegdoening krijgen. Daarom zullen zij worden aangespoord de pachters naar tevredenheid te behandelen. Tevens zullen alle gedeputeerden van de Admiraliteiten worden gemaand hun Colleges ertoe te bewegen de pachters niet te dwarsbomen maar hen beleefd te bejegenen.

11 De kooplieden op Moskovië hebben geklaagd dat de heffing op talk verlaagd is van 8 naar 4 st. op het inkomend en van 30 st. naar 8 st. op het uitgaand recht, maar dat die verlaging bij de herdruk van de lijsten is overgeslagen. Tevens is de bonthandel, waarvan het inkomende recht van 6 naar 1 st. en het uitgaande van 8 naar 2 st. is gebracht, verminderd in de waarde van elk pond Vlaams en naderhand weer verhoogd naar 2 st. Zij verzoeken de vorige verlagingen weer goed te keuren.
Bij de verpachting zal worden gemeld dat als HHM de lijst voor talk en bont verlagen om zo meer van die waren te laten invoeren, de pachters hierover niet moeten klagen.

12 De magistraat van Rotterdam verzoekt d.d. 17 aug. de verpachting van de konvooien en licenten zodanig te laten geschieden dat op de Maas dezelfde voorwaarden gelden voor de algemene aangifte van geladen goederen als bij Texel, de Admiraliteit te Amsterdam en de Admiraliteit in het Noorderkwartier gebruikelijk is.
HHM besluiten de regelgeving omtrent loscedels niet te veranderen en deze overal te onderhouden.
Over het andere verzoek van de magistraat, opdracht te geven tot betaling van de leveranciers, zal worden besloten als de verpachting is gedaan.