19/08/1627

19 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren van Holland en Zeeland nemen kopie mee van de door de gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam ingediende memorie.
Op één punt, de ongelijkheid aangaande de algemene loscedels, is gebleven bij de gisteren genomen resolutie op de brief van de magistraat van Rotterdam. Desalniettemin zal worden gesproken met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten om hierin gelijke voet te houden.

2 Renssen, Nobel, Vosbergen, Rode, Walta en Ter Cuilen zullen morgen samen met de gedeputeerden van de Admiraliteiten en de schepenen van 's- Gravenhage op het stadhuis op de gebruikelijke wijze de verpachting van een kwart van de konvooien en licenten doen. Zij zullen niets zeggen over de verhoging waaraan de pachters zouden kunnen worden gehouden indien de licenten worden vrijgegeven, omdat de pacht anders ongewild wordt gemaakt. Voor het hoogste bod mogen zij 1.000 gld. in het vooruizicht stellen. Zij moeten de pacht zo hoog mogelijk zien te krijgen, maar mogen naar eigen inzicht het maximum vaststellen.

3 De vrijgelaten Portugese gevangenen verzoeken Z.Exc. in het leger te mogen begroeten.
Hun verzoek wordt afgewezen en zij dienen zonder omhaal naar Brabant te vertrekken.

4 Culemborg, Duick, Vosbergen, Rode, Walta en Aelberts zullen, op voorstel van de president, met Carleton in conferentie treden. Deze heeft daartoe brieven uit Engeland ontvangen.

5 Naar aanleiding van het namens de ambassadeur van Venetië gedane verzoek om de Admiraliteit te Amsterdam te gelasten tot restitutie van goederen aan Venetiaanse onderdanen, conform resolutie van HHM, zullen de aanwezige gedeputeerden van die Admiraliteit morgen worden gehoord over het uitstel.

6 HHM ontvangen een brief van de gedeputeerden te velde d.d. 16 augustus. Z.Exc. heeft toegezegd de lijst van de afwezige legerofficieren te behandelen in samenhang met de resolutie over het vergeven van deze functies. Ten tweede vinden hij en de gedeputeerden naar aanleiding van de brief van de koning van Denemarken en die van de stad Brunswijk [Braunschweig] dat HHM de koning met goede redenen kunnen sterken in diens loffelijke voornemen. Tevens berichten zij hoezeer de macht van Spanje en de Katholieke Liga door het leger voor Groenlo ter verlichting van de koning en dezer landen wordt afgeleid. Men zou dit aan Brunswijk kunnen schrijven. Ten derde kan het verzoek van Kniphuisen om hier troepen te werven niet worden ingewilligd zonder nadelige gevolgen voor het land. Daarom kan het beloofde subsidie voor de Deense koning het best op Hamburg worden overgemaakt.
HHM gaan met het tweede punt akkoord en wijzen aangaande het derde punt de werving af. De afhandeling van het verzoek tot betaling van 12.000 rijksdaalder wordt uitgesteld.
Het in de vorige brief gedane verzoek de quote van de andere provincies in de ongerepartieerde troepen in handen van de solliciteurs te stellen wordt ter beslissing overgelaten aan de RvS.

7 Joachimi bericht d.d. Londen 6 aug. over ontvangst van de brief d.d. 11 juli van HHM over de regeling tussen de Franse kroon en Venetië en andere punten.
Vosbergen zal deze punten onderzoeken.

8 De prins van Polen schrijft d.d. Warschau 12 juli.
HHM staan hem toe tegen betaling van 's lands rechten ...1 tolvoeder rijnwijn in te voeren.

9 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 13 augustus. De gouverneur aldaar is ontsteld dat de voor Duinkerke gelegen schepen vaartuigen veroveren die voorzien van zijn paspoort naar Duinkerke varen.
HHM antwoorden Mibassen de gouverneur duidelijk te maken dat niemand op deze wijze doorvaart wordt toegestaan. Zelfs de koning vraag toestemming om de vloot hout van Duinkerke naar de haven van Calais te laten brengen. Languerack wordt hiervan op de hoogte gebracht. Tevens zal een wissel van 1.031 gld. 7 st. voor één jaar traktement worden aangenomen.

1 Hoeveelheid niet ingevuld.