23/08/1627

23 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter Cuilen, klaar voor vertrek naar Roosendaal, vraagt of HHM nog iets hebben mee te delen.
Zij zeggen van niet en wensen hem goede reis.

2 De Generaliteitsrekenkamer adviseert 21 aug. over het op 18 aug. ingediende verzoek van equipagemeester Pieter Thijmanssen.
Conform het advies laten HHM diens traktement op 450 gld. per jaar. Aan vacaties zal Thijmanssen 2 gld. reisgeld per dag krijgen, maar in gezelschap van enkele raden ter Admiraliteit mag hij 3 gld. per dag in rekening brengen.

3 De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 18 aug. over de kwestie van Jan Etterssen. Zij houdt vast aan het door haar uitgesproken vonnis. Aangaande de revisie, die Etterssen mag verzoeken, weigeren zij te komen.
Desondanks schrijven HHM de Admiraliteit nogmaals conform de resolutie van 13 aug. met alle stukken naar 's- Gravenhage te komen.

4 Z.Exc. schrijft over de vijandelijke uittocht uit Groenlo.
De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 21 aug. met hetzelfde nieuws en verzoeken geld.
Essen, Bouchorst, Haersolte en Schaffer schrijven d.d. Zutphen 20 aug. eveneens om geld tot betaling van de ongerepartieerde troepen en van de tweede termijn in de legerlasten.
HHM schrijven de provincies het geld zo spoedig mogelijk te doen betalen.

5 Een brief van resident Aissema d.d. 4/14 aug. behoeft geen resolutie.

6 Gerrit Gysberts, koopman te Amsterdam, en Anneken Cornelis, vrouw van Pieter Pieters Can, met haar nicht Anneken Gailliarts krijgen paspoort om naar Brabant te gaan.

7 Cats heeft zijn verbaal en declaratie van 3.976 gld. 15 st. ingeleverd.
Renssen, Rode en thesaurier-generaal De Bie zullen de declaratie onderzoeken.

8 In een namens de ambassadeur van Venetië ingediende memorie bericht deze dat verschillende goederen die door kapitein Moins zijn opgebracht, nog niet zijn teruggegeven. Daarnaast verlangt hij restitutie van vijftien kisten suiker, vijftig zakken peper en honderd busjes medicijnhout.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam onmiddellijk te zorgen voor restitutie van deze goederen en te berichten wat zij op elk punt heeft gedaan.

9 Nathanael de Raedt, schepen van Sluis en ontvanger van de geestelijke goederen van Aardenburg, verzoekt voldoening, bijvoorbeeld door verkoping van de geestelijke goederen.
HHM vragen advies aan de RvS.

10 Cornelis van der Graeff, burger van Delft, krijgt exclusief octrooi gedurende tien jaar voor opdelving en verkoop van door hem gevonden aarde om plateel mee te bakken. Dergelijke grond wil hij hier voor 10 gld. leveren, terwijl de Engelsen hiervoor 45 gld. vragen.

11 De Gedeputeerde Staten van Stad en Lande schrijven d.d. 7 aug. het subsidie voor Denemarken te willen ontlenen aan het subsidie van Venetië.
HHM antwoorden dat betaling hieruit niet mogelijk zal zijn omdat de Venetiaanse steunverlening lang achterloopt. Bovendien kan de financiering van de koning van Denemarken geen uitstel dulden.

12 HHM schenken de bode die als eerste mondeling heeft bericht over de verovering van Groenlo 80 gld.; de bode die de brieven heeft gebracht ter bevestiging van dit feit 40 gld., en de derde bode, die gisteravond de brieven heeft bezorgd van Z.Exc. en de gedeputeerden te velde over de uittocht van de Spaanse troepen uit de stad, 30 gld.
Deze avond zal na gebed in de kerken wegens de overwinning feest worden gevierd. De magistraat van 's- Gravenhage wordt verzocht ook pektonnen te bestellen voor de huizen van de aanwezige heren en absente gedeputeerden met familie in 's-Gravenhage, te weten Renssen, Hendrick van Eck, Essen, Antwerpen, Vosbergen, Hertevelt, Boetzeler, Rode, Walta, Haersolte, Aelberts, Ter Cuilen en Schaffer.

13 Pieter Courten schrijft d.d Middelburg 17 augustus. Vanwege het transport van goederen voor de koning van Marokko eist hij 2.000 gld. en de betaling van twintig matrozen wegens proviand en soldij.
HHM melden dit aan de jood Beniamin Ben Remoch, die vervolgens met Courten overeenstemming dient te bereiken. Aangaande het spoedig maken van de affuiten, dient Remoch met de RvS te spreken.