24/08/1627

24 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:

Resoluties:

1
Conform het op 24 aug. opgestelde advies van de Generaliteitsrekenkamer over het rekest van Haye Haijes wordt diens jaartraktement op 300 gld. gesteld.

2 Adriaen Sprunck en Hubert van Eck is toegestaan op een binnenlands paspoort en onder cautie ieder twee merries naar Woudrichem te brengen.

3 De Gecommitteerde Raden in Zeeland verzoeken d.d. 23 aug. van enkele compagnieën te worden voorzien.
HHM sturen de brief aan de gedeputeerden te velde. Zij moeten met Z.Exc. bespreken of hij na de verovering van Groenlo niet enkele compagnieën zou kunnen afstaan.

4 De gezanten in Zweden en Polen schrijven uit het leger van de koning van Polen d.d. Langenau 30 juli.
HHM sturen het schrijven aan de gedeputeerden te velde voor overleg met Z.Exc. Zij moeten met name adviseren op de vraag van de vice-kanselier welke zekerheid HHM de koning kunnen geven.

5 Een brief van Josua van Sonnevelt, secretaris van Berck, d.d. Venetië 6 augustus, behoeft geen resolutie.
Steven Groulart meldt in zijn memorie dat Sonnevelt 600 dukaten heeft getrokken, die hij in opdracht van Z.Exc. aan de administrator van Maagdenburg heeft overhandigd wegens aanschaf van één of twee paarden.
De wissel wordt aangenomen.

6 Carl van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 6 augustus. Omdat geen resolutie nodig is, zal er geen kopie van worden gemaakt.

7 Ontvanger-generaal Pieter Houffijser verzoekt de partijen die hij in opdracht van de RvS heeft betaald in rekening te mogen brengen en de fiscaal van Amsterdam te gelasten deze weer terug te vorderen.
HHM laten Houffijser de posten in rekening brengen die hij op last van de Raad heeft betaald wegens traktementen, daggelden en dergelijke, die boven het huishoudelijk reglement zijn gevraagd en verkregen. De fiscaal wordt gelast deze posten en de bijbehorende kosten terug te vorderen van degenen die deze in strijd met de bepalingen van het land hebben ontvangen. Daarna zal Houffijser deze gelden als ontvangen inboeken en verantwoorden.

8 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt enige aanspraken van de erfgenamen van vice-admiraal Moy Lambert op, met haar beschikking hierop.
HHM vragen hierover advies aan de Generaliteitsrekenkamer .

9 Kapitein Dorp, luitenant-admiraal van Zeeland, schrijft d.d. Vlissingen 18 aug. met het verzoek een fiscaal op de kust aan te stellen.
HHM sturen een kopie van deze brief aan de Admiraliteiten: de provoosten dienen zorg te dragen dat het land niet met nieuwe traktementen wordt belast. Tevens zal commissaris Coopal en de geweldige provoost Blanckeroort worden geschreven de inkomende schepen zo spoedig mogelijk weer in zee te laten gaan. Coopal dient de inkomende prijzen goed te noteren.

10 De Admiraliteit te Rotterdam verzoekt de weduwe van Andries Glade te mogen betalen in obligaties in plaats van de ordonnanties die zij heeft van 7 aug. 1624 à 8.487 gld. 19 st. en van 30 sept. 1625 à 7.339 gld. 9 st., voortvloeiende uit verkoop en levering van ijzeren geschut.
HHM vragen advies aan de Generaliteitsrekenkamer .

11 HHM bedanken Z.Exc. per brief voor zijn goede daden in het veroveren van Groenlo.

12 De maker van een kaart van Groenlo krijgt 12 gld. als verering.

13 Wegens de verzochte betaling van 8.000 gld. als pillegift voor de jonge prins van Oranje wordt de RvS advies gevraagd.

14 Josias van Vosbergen is na verzoek om audiëntie ter vergadering verschenen met een brief van de koning van Denemarken d.d. Lauenburg 3 juli. Hierin wordt zijn aanstelling als resident van de koning in de Republiek gemeld, met volmacht om in zijn absentie een substituut aan te stellen. Hij vraagt om achting en vertrouwen. Vosbergen verklaart na lezing van de brief dat de koning goede correspondentie nastreeft en zonder overleg geen traktaten tegen de alliantie te sluiten.
HHM gaan akkoord met de brief en zullen Vosbergen desgevraagd audiëntie verlenen.

15 Op advies van de RvS wegens het op 7 aug. ingediende verzoek van Willem Otterstede en Hendrick Smits, burgers uit Münster, gaan HHM akkoord met de uitvoer van dertig stuks Engels laken, vijftig karsaaien, tien Leidse stametten, twaalf Engelse en Leidse baaien, tien Kampense duffels en dertig pletsen tegen Bosch' licent.

16 Conform het advies van de RvS wijzen HHM het op 11 aug. ingediende verzoek van de weduwe van de kapiteins Wiat en Turner af.

17 De RvS adviseert d.d. 14 aug. dat het op 10 juli ingediende rekest van Aernoult Negeman vanwege zijn ouderdom zou kunnen worden toegestaan.
HHM wijzen dit af.

18 De RvS adviseert d.d. 16 juli over het diezelfde dag ingediende rekest van Jan Claessen uit Oosterhout.
HHM nemen diens verzoek om pardon in beraad totdat hij nader, oprecht en gedetailleerd verklaart hoe en waar hij het geld, dat hij naar Breda wilde brengen, heeft gekregen en hoe hij uit de gevangenis is ontsnapt.