27/08/1627

27 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De koning van Frankrijk schrijft d.d. Villeroy 4 aug. de tussenkomst van HHM tot een vergelijk tussen Frankrijk en Engeland aangenaam te vinden, op voorwaarde dat de Engelse schepen zich terugtrekken. Hij verzekert echter de Republiek te blijven begunstigen en twijfelt dan ook niet dat zij hem de door Despesses verzochte schepen zullen geven.
1 De koning heeft de brief van 1 juli ontvangen, waarin HHM met grote genegenheid ten aanzien van de Franse kroon en het algemeen belang berichten over de conflicten tussen de Fransen en de Engelsen. De Engelsen hebben willens en wetens openlijk de oorlog verklaard aan de Fransen, waardoor zij alle met hen gemaakte verdragen hebben geschonden. Zij beroven Franse onderdanen, zodat de gewoonlijke handel tussen beide kronen is onderbroken. Niettemin staat de koning positief tegenover een verzoening door staatse bemiddeling. De reputatie van koningen gaat boven hun eigen bezit, daarom laat de huidige situatie geen onderhandelingen toe. Het gaat immers niet alleen om de schending van verdragen en de verovering van schepen en goederen, maar om een aanval op zijn staat, zonder enige grond. De Engelse vloot zal zich goedschiks of kwaadschiks moeten terugtrekken, wat met Gods hulp spoedig zal gebeuren. Frankrijk kan zich zeer goed kan verdedigen tegen kwaadwillenden.
HHM kunnen overigens verzekerd zijn van Frankrijks blijvende steun. Door deze en andere onrechtvaardige aanvallen zullen geen besluiten worden genomen die Frankrijk van de Republiek zullen vervreemden. De koning is ervan overtuigd dat de Staten-Generaal de verdragen zullen nakomen. Die bepalen dat bij een aanval op zijn land schepen moeten worden geleverd. Deze zullen door de Franse ambassadeur namens de koning worden opgeëist.
Languerack schrijft d.d. Parijs 15 augustus.
HHM besluiten beide brieven aan de gedeputeerden te velde te sturen om te bespreken met Z.Exc. Diens advies dienen zij met de brieven terug te sturen.

2 De Gecommitteerde Raden van Zeeland verzoeken d.d. Middelburg 24 aug. ondersteund te worden met troepen.
HHM sturen de brief naar het leger voor een besluit van Z.Exc. ter voldoening van Zeeland.

3 Cornelis Janssen en Gerrit Frederix is toegestaan zes merries naar Woudrichem te brengen wegens hun fortificatiewerkzaamheden.

4 Jan de Proost, heer van Lille, verzoekt tot dienst van de inwoners van Wechelderzande onder Turnhout twee molenstenen, drie halsstenen en één pinsteen uit het Land van Luik te mogen halen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 Steventgen van Daetzeler verzoekt om arrest op het traktement van luitenant-kolonel Rantwijck, in voldoening van het vonnis van HHM d.d. 27 juli.
HHM verwijzen haar naar de provincie waarop Rantwijck gerepartieerd is. De provincie wordt verzocht het arrest toe te staan.

6 Gaspar van Eick, drossaard van Heusden, heeft enkele voor 's- Hertogenbosch bestemde bewerkte huiden aangehouden. Hij heeft een verklaring van HHM verzocht of hem dit is toegestaan, omdat de licentmeester ertegen protesteert. Die beweert dat alleen officieren van de konvooien en licenten dit mogen doen.
HHM schrijven de licentmeester dat iedereen goederen mag aanhouden, maar dat de rechtspraak erover toekomt aan de Admiraliteit indien paspoorten aanwezig zijn.

7 Naar aanleiding van het verzoek van Gabriel da Costa een jaarlijks traktement te krijgen of paspoort om te vertrekken, stemmen HHM met dit laatste in. Indien hij naar bestemmingen wil waarvoor een paspoort nodig is, zal hij dat krijgen.

8 De ambassadeur van Frankrijk is op zijn verzoek gratis paspoort gegeven voor Marainville met zijn dienaar en Le Franc, ordinaris koerier van de koning, teneinde heen en weer naar Frankrijk te reizen.

9 Glaude Fontaine, boekdrukker van de Staten van Friesland, voorzien van aanbevelingsbrieven van de Gedeputeerde Staten van Friesland , krijgt octrooi om voor zes jaar exclusief de almanak van dr. Petrus Baart getiteld Heeren Feenster2te drukken.

10 Petrus Fabricius verzoekt voorschrijven aan de Kleefse raden opdat hij zonder hun belemmering de door de vorst van Neuburg verleende commissie als rentmeester van Denklingen in het ambt Windeck kan gebruiken.
HHM wijzen dit verzoek af.

11 De burgemeesters en regeerders van Steenbergen schrijven dat de fiscaal van Brabant een mandement poenaal tegen hen heeft uitgevaardigd om Gijsbert Dimmer niet als hun drossaard te erkennen. Zij vragen van HHM eenzelfde akte als Dimmer op 18 maart heeft gekregen of te verklaren dat die ook voor Steenbergen geldt.
Tevens verzoekt de Raad van Brabant d.d. 11 mei vanwege zijn bijgevoegde uitvoerige deductie de procedures tegen Dimmer voort te zetten. Dit tot behoud van de rechten en privileges van het Land van Brabant.
HHM geven de stukken aan de RvS voor advies.

12 Conform het advies van de RvS wordt ter voorkoming van fraude het verzoek Dirck Huiberts een turfschip naar Rees te mogen brengen, afgewezen.

13 Paul de Wilm vraagt om betaling van 62.500 gld., als restant van de door hem aan de koning van Denemarken betaalde 150.000 gld.
HHM zullen hem terugbetalen van het door de provincies wegens betaling van de eerste twaalf maanden subsidie op te brengen geld.

14 Kapitein Saint Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 25 aug. over de lorrendraaierij met paarden.
Ook wordt een bericht gelezen over het vervoeren van levensmiddelen als boter, kaas, spek, tarwe, haver, gerst en dergelijke naar 's- Hertogenbosch als zou het eigen gewas betreffen.
Over beide brieven vragen HHM advies aan de RvS.

15 Enige pachters en borgen van de konvooien en licenten hebben een notariële akte ingediend ter onderschrijving van hun borgtocht.
Zij moeten de borgtocht op passende wijze voor de magistraten van hun verblijfplaats aantonen.

16 De Admiraliteit in het Noorderkwartier en de Admiraliteit te Rotterdam schrijven over de aankomst van dertien schepen uit de Golf van Biskaje in Shetland. Zij hebben vervolgens alle beschikbare schepen in zee doen gaan.
HHM sturen de brieven aan de gedeputeerden te velde ter bespreking met Z.Exc.

17 Op de declaratie van 58 gld. van deurwaarder Hardersum sinds 6 aug. wordt ordonnantie gedepêcheerd

18 De inwoners van Dieden is toegestaan hun levensmiddelen uit Ravenstein of waar het hun uitkomt te halen in plaats van uit Tiel, mits de uitvoer is voorzien van een attestatie.

19 Naar aanleiding van het verzoek van Ivatus Crabbe zal Marienborch de retroacta onderzoeken.

1 De in het Frans gestelde en door Lodewijk XIII en Phelijpeaux ondertekende brief is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906. In het Frans en in vertaling is deze te vinden in: Aitzema, S. & O. , kwarto II, 546-547/folio I, 741-742.
2 De uitgebreide titel luidt: Grote Heren-feenster prognosticatie: ofte grondich bericht over den jare [...] MDCXXIX. Leeuwarden, 1629. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3845.