01/09/1627

01 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Mr. Marten van der Meer, advocaat te Utrecht, krijgt paspoort om met zijn vrouw Catarina van Proeijs, zijn zoon Jan van der Meer en dienaar Jacob van Gelder heen en terug naar vijandelijk gebied te reizen.

2 De RvS verschijnt ter vergadering. Met de Raad is overlegd over het landinwaarts leggen van de dijk tegenover Zaltbommel. Op 30 juni heeft de RvS de dijkgraaf en heemraden van de Tielerwaard geschreven hiermee te stoppen. Tevens zijn de brieven van het Hof van Gelderland d.d. 30 juni en d.d. 4/14 aug. in antwoord aan de Raad gelezen. Verder is de brief d.d. 6 aug. gelezen waarin de magistraat van Zaltbommel schrijft dat de gedijkslaagden niet stoppen met de voorgenomen aanleg.
Na afweging van de diverse argumenten besluiten HHM met advies van de RvS het algemeen belang boven het particulier belang te stellen. De oude dijk dient te worden onderhouden, waartoe de benodigde rijs- of pakwerken moeten worden gemaakt. Indien de ingelanden het desondanks ook nodig achten verder landinwaarts een dijk te maken, dan mogen zij hiermee voortgaan. Om ervoor te zorgen dat niemand zich aan het onderhoud van de oude dijk zal onttrekken, zullen enkele afgevaardigden uit de Raad erop toezien dat degenen die voordeel hebben van de dijk aan de kosten van het onderhoud bijdragen.

3 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt de op 26 [aug.] aan haar gestuurde uitvinding van Pierre Morme van geen nut te achten.
HHM geven hem eenmalig 25 gld. voor zijn vertrek.

4 Na onderzoek van een staat van het opgebrachte geld ter subsidie van de Deense koning wordt de ontvanger-generaal gelast met de ministers van de koning te verrekenen wat hem krachtens de alliantie vanaf 20 maart 1626 nog toekomt. Per maand van 32 dagen krijgt hij 50.000 gld., waarvan gedane betalingen dienen te worden afgetrokken. De ontvanger-generaal moet een afrekening maken van het restbedrag.

5 Jan Claessen uit Oosterhout meldt in zijn rekest ter voldoening van de resolutie van 24 aug. het geld dat hij naar Breda wil brengen in Dordrecht uit het huis van Jan Carpentier te hebben gehaald. Hij heeft de dienstmeid van de cipier omgekocht, zodat deze de kamers niet afsloot en hij heeft kunnen ontsnappen.
HHM geven het rekest aan de RvS voor onderzoek en advies over Claessens verzoek tot pardon.

6 In een memorie schrijven de Directeurs van de Levantse handel dat de agenten in Algiers en Tunis betaling verzoeken van 1.000 realen van achten wegens kosten van extraordinaris geschenken.
HHM geven de memorie aan de Admiraliteit te Amsterdam die de kosten uit het lastgeld dient te vergoeden.
De brief van Pieter Martenssen Coij d.d. Algiers 18 juli is aan Bleiswijck gegeven. Hij moet bekijken of hierover moet worden besloten.

7 Naar aanleiding van de memorie van Antonius Walaeus, professor in de theologie te Leiden, en Festus Hovanius, regent van de theologische faculteit aldaar, geven HHM Antonius Piscator, die voor enige jaren naar Constantinopel [Istanbul] is gestuurd, toestemming terug te keren. Piscator is ongeveer vijf jaar predikant bij de familie van orateur Haga geweest.
Agent Brederode wordt gemachtigd om op behagen van HHM ter vervanging een ander bekwaam, Italiaans sprekende en ervaren jongeman uit Genève te kiezen die naar Constantinopel zou kunnen gaan. Op 9 juli heeft hij reeds bericht iemand gevonden te hebben.

8 Josepha Pallache, agent van de koning van Marokko, is ter vergadering verschenen. Hij overhandigt een brief van de koning en verzoekt niet toe te staan dat er planken en stenen naar Salé worden gebracht voor de bouw van forten gericht tegen zijn koning. Verder verzoekt hij nog enkele andere punten.
Als hij deze punten schriftelijk heeft ingediend, zullen zij nader worden onderzocht.