02/09/1627

02 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 13 aug. dat de Staten dr. Fecko van Jeltinga hebben genomineerd voor de Generaliteitsrekenkamer . Hij heeft daartoe de eed afgelegd.

2 De Gecommitteerde Raden van Zeeland schrijven d.d. 31 aug. dat de vijand wederom met al zijn sloepen uit Zandvliet is gekomen. Hij is op de schorren van Krabbendijke geland en zal nu wel in de buurt van Goes zijn.
HHM sturen de brief in allerijl naar Z.Exc., opdat nog enkele compagnieën onder een aanzienlijke leider mogen worden gestuurd. Deze moet op alle voorvallen letten.

3 Resident Aissema stuurt d.d. Hamburg 15/25 aug. de door de koning van Denemarken voorgestelde vredesartikelen en een brief van de koning zelf d.d. 11 aug., waarin hij HHM vraagt met hun troepen Tönning aan de Noordzee en Friedrichstadt aan de Eider te bezetten.
HHM sturen de brieven door aan hun gedeputeerden in Zutphen. Zij moeten er onmiddellijk mee naar het leger gaan voor overleg met Z.Exc. en de andere gedeputeerden te velde om te bezien wat het land te doen staat en dit in allerijl terugschrijven. Daarbij moeten de gedeputeerden ook met Z.Exc. spreken over het vergeven van een compagnie ruiters van Monschau aan Buccleugh, indien de stadhouder dit wil. Hiermee zou het land een pensioen van 2.000 gld. uitsparen.

4 Het conceptplakkaat tegen de Zwolse goudgulden van 28 st. wordt gelezen.
HHM laten het drukken en aan de provincies sturen om het uit te vaardigen.
1

5 Namens de ambassadeur van Venetië is een memorie ingediend over de in Amsterdam gepleegde onbeschaamdheid tegen zijn hofmeester. Dit gebeurde door vrienden van de Portugees die de hofmeester enige tijd geleden heeft neergestoken, waarvoor Z.Exc. hem geleide heeft gegeven.
Omdat het een zaak van provinciale justitie betreft, zullen de heren van Holland hierover beslissen.

6 Enkele afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering. Zij vertellen over de grote tekorten van de scheepskapiteins op de binnenwateren en verzoeken HHM spoedig met de nodige steun te komen.
De heren van Holland stellen een besluit uit.

7 De RvS verschijnt opnieuw ter vergadering. Alsnog is besloten de oude dijk tegenover Zaltbommel op kosten van de ingelanden en anderen die daarvan voordeel hebben te laten onderhouden, zonder kosten voor de Generaliteit. Hiertoe zullen de naar Zaltbommel afgevaardigden raden van State alles in het werk stellen. Indien dit niet lukt, dienen zij HHM hiervan op de hoogte te brengen, waarop nadere lastgeving zal volgen. Teneinde alles beter te laten verlopen moet de Raad het Hof van Gelderland en de dijkgraaf en heemraden van Tielerwaard schrijven om daar, als de gecommitteerden van de RvS zijn gearriveerd, eveneens aanwezig te zijn ter bevordering van een goede afloop.

8 Naar aanleiding van de brief van Z.Exc. van enkele dagen geleden over de uitdieping van de IJssel verklaart de RvS dat zijn gedeputeerden kunnen afreizen teneinde de werken aan te besteden. Er is tenminste 60.000 gld. nodig om de aannemers van betaling te kunnen verzekeren.
De heren van Holland verklaren er niet aan te twijfelen dat hun Staten , die aanstonds gaan vergaderen, zullen besluiten - naast de reeds betaalde 20.000 gld. en de 17.000 gld. die Utrecht bijdraagt - het restbedrag tot 60.000 gld. aan te vullen.
HHM schrijven dienovereenkomstig Terestein en Overlander om aanstaande maandag hier te komen.
Zij zullen tevens de mate van succes onderzoeken van de door dr. Opten Noort uitgevoerde uitdieping en beslissen hem te laten voortgaan of stoppen.

9 De RvS adviseert in te stemmen met het rekest waarin verzocht is paarden uit te voeren, op voorwaarde dat Bosch' licent volgens het hoogste tarief wordt toegepast.
HHM nemen dit advies over.

1 Het plakkaat is opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 2960-2963.