03/09/1627

03 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Bericht wordt dat het nieuws van gisteren over de vijandelijke invasie van Zuid-Beveland ietwat voorbarig is gedaan door een stalknecht die de vijand zelf niet heeft gezien.
HHM berichten Z.Exc. hierover, maar vragen hem of het toch niet nodig is enkele compagnieën te sturen om op alles voorbereid te zijn.

2 Jan Janssen, werkmeester in Coevorden, klaagt in zijn rekest niet te worden betaald voor de door hem gemaakte werken, ook al zijn de Staten van Friesland hiertoe diverse keren schriftelijk gemaand door de RvS en HHM.
HHM vragen de RvS te adviseren wat hieraan het beste kan worden gedaan.

3 Dirck 't Heuft, koopman wonend in Dordrecht, mag driehonderdduizend pond staaf- en ruw ijzer, honderdduizend pond kalmijn en 25.000 pond ijzerdraad invoeren.

4 Dr. Suithout mag twee aam en Dirck de Jager drie vaatjes van elk twee aam rijnwijn invoeren.

5 Willem Goverts uit Dalen mag tegen betaling van 's lands rechten twintigduizend pond vlas, tweeduizend pond garen en tweehonderd stuks lijnwaad van Kempen in het bisdom Keulen naar Kleef brengen en daarvandaan naar de Republiek.

6 Otto van Halmael, koopman wonend in Emmerik, mag maandelijks tegen Bosch' licent en onder cautie voor 1.500 gld. aan wollen laken en kramerswaren naar Uedem brengen.

7 Zolang graaf Aelbert van den Bergh met zijn hofhouding in Boxmeer verblijft, mag hij tegen Bosch' licent wekelijks één pijp Franse wijn, een kinnetje zeep en de overige spullen volgens de door hem ingediende lijst laten halen.

8 Pieter Denijs, burger van Amsterdam, is voor ...1 jaar octrooi toegestaan wegens zijn uitvinding van een hamerslag met behulp van een stenen spil, aangedreven door een paard of de wind. Dit op voorwaarde dat het een nieuwe uitvinding is, die niet eerder in het land is gebruikt.
Op verzoek van Denijs is besloten bij de gouverneur te Salé restitutie van het schip Het Vliegent Hert te bevorderen, dat daar door kapitein Jan Janssen Vermeren is achtergelaten.

9 Conform het advies van de RvS d.d. 28 aug. mag de heer van Wechelersande twee molenstenen, drie halsstenen en één pinsteen van Luik naar Wechelderzande laten brengen. Vooraf dient hij hiervoor te Maaseik Bosch' licent te betalen.

10 Martinus Ramart, koopman te Antwerpen, krijgt paspoort om naar de Republiek te komen.

11 De RvS adviseert het verzoek van die van Maaseik om van Luik over Maastricht hun waren te halen af te wijzen. Dit is immers in strijd met het plakkaat van retorsie.
HHM nemen dit over.

12 Naar aanleiding van het verzoek van Jan Etterssen kopie te krijgen van de tegen hem uitgevaardigde stukken of attestaties zijn de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier gehoord.
Aangezien de afgevaardigden hiertegen geen bezwaar hebben, stemmen HHM in met het verzoek. Etterssen moet wel eerst zijn stukken indienen opdat de gedeputeerden kunnen beoordelen of ze van belang zijn.

13 De Admiraliteit in Zeeland antwoordt op de brief van HHM d.d. 16 aug. te laten bepalen dat de bloedverwanten van de gevangenen in Turkije de kosten van hun bevrijding dienen op te brengen. In het geval dat zij hiertoe geen middelen hebben of dit weigeren, zouden de steden moeten instemmen met een publieke collecte.
HHM nemen geen besluit tot de adviezen van de andere Admiraliteiten binnen zijn.

14 Een brief van Languerack d.d. Parijs 22 aug. behoeft geen resolutie.

15 Een bericht van de Gecommitteerde Raden van Zeeland over de op 28 aug. ondernomen vijandelijke aanval op Zuid-Beveland behoeft geen resolutie.

16 De declaratie van deurwaarder Hardersum van 88 gld. 2 st. wegens het stoppen en schoonmaken van het linnen van het land en andere meubels wordt goedgekeurd. Verder krijgt hij nog 18 gld. voor zijn moeite.

17 De op 1 sept. door agent Josephe Pallache aangevoerde punten zijn gelezen.
Het eerste punt behelst een uitvoerverbod van stenen en balken naar Salé dat ook zou moeten opgaan voor het schip De Nachtegal van Pieter Naninghs dat met deze goederen geladen is. Pallache zou akte moeten krijgen de schepen naar Barbarije [Marokko] te inspecteren op verboden waren.
HHM sturen dit punt voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam . Ondertussen zal het schip van Naninghs worden vastgehouden.
Het tweede punt betreft James About, commies van Pieter Courten. Pallache wil hem laten opdragen de stukken geschut te leveren die hij op last van de koning van Marokko heeft gegoten.
Deze zaak gaat niet HHM, maar de ministers van de koning aan. Zij dienen volgens eigen goeddunken te beslissen.
Met betrekking tot het derde punt zal Joachimi worden geschreven Pallaches zoon David Pallache te helpen bij het terugkrijgen van de door de Engelsen veroverde goederen.
Omdat de Portugezen hem vanwege zijn werk voor de koning kwalijk gezind zijn verzoekt Pallache ten vierde voorschrijven aan de magistraat van Amsterdam.
HHM schrijven de magistraat ervoor te zorgen dat Pallache niet onheus wordt bejegend.

18 Conform het advies van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 31 aug. wordt de Admiraliteit te Rotterdam gelast de weduwe van Andries Glade te betalen van een lening op redelijke termijnen.

19 HHM lezen de punten op 19 aug. door gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam ingediende punten:
Het eerste punt betreft een subsidie van 161.000 gld. De aanwezige gedeputeerden van het College zijn ter vergadering ontboden. Hun is gezegd dat hiertoe geen mogelijkheid bestaat. Zij mogen wel begroten wat het meest noodzakelijk is. Hierop zal aangaande deze en andere behoeftige Admiraliteiten worden besloten.
Op het tweede punt is toegestaan dat in de paspoorten die aan enkele neutrale of onder contributie staande dorpen, gehuchten of particulieren worden gegeven voor de uitvoer van onder meer paarden, zal worden gezet dat zij aan de Admiraliteiten dienen te worden getoond voor registratie.
Aangaande het derde punt - de rechtspraak over aangehaalde goederen te behouden ter voorkoming van intimidaties en afpersingen door militaire en civiele officieren - wordt vastgehouden aan eerdere besluiten, zoals vastgelegd in de resoluties van 18 okt. 1625 en 27 aug. 1627. Het staat iedere officier vrij geconstateerde fraude tegen 's lands plakkaten bij uit- of invoer van goederen te vervolgen, of er nu wel of geen paspoorten zijn. In de berechting dient hierin wel onderscheid te worden gemaakt. Bij goederen zonder paspoort gaat men ervan uit dat de fraude in absolute zin tegen het land gericht is wegens overtreding van de plakkaten en hebben de officieren preventie. Goederen met paspoort vallen onder de jurisdictie van de Admiraliteiten omdat deze door hen zijn verleend.
In het vierde punt over de aanhouding van glazen in Heusden is in de resolutie van 25 aug. bepaald dat de Admiraliteit met de drost en licentmeester aldaar een schikking zal treffen over de buit.
Omtrent het vijfde punt houdt men vast aan de resoluties van 18 en 19 aug., waarin is bepaald de regels van het land over de generale loscedels alom strikt te doen nakomen.
Het zesde punt over veranderingen in de vacaties van de heren van de Admiraliteit of het onthaal is vooralsnog afgewezen, met name vanwege de huidige zwakke bezetting van de vergadering.
Het zevende punt, kapitein Willem Bouwensen Keert de Koe met één van 's lands schepen uit te rusten ter vrije nering, is afgewezen.

20 Drost Gysbert Dimmer is op een binnenlands paspoort en onder cautie de uitvoer van één ruin en twee merries naar Steenbergen toegestaan.

21 Ingevolge van de gisteren genomen resolutie is de volgende personen uitvoer van paarden toegestaan: Suijdewijn van Nuijssenborch en jonkvrouw Margareta Studelincx, weduwe van Dirck van Nuissenborch, ieder twee ruinen of merries naar Capelle; Willem Willemsen, Hendrick Theunissen, Willem Adriaen Adriaenssen, Jan Adriaenssen, Teunis Barentsen, Govert Janssen, Jan Cornelissen Eimberts, Cornelis Cornelis en Bayen Aryens de Wael ieder twee merries naar Wijk; Adriaen Stoffels twaalf jonge beesten en twee jonge merries naar de Manciapolder; Adriaen Adriaenssen acht jonge beesten en twee jonge merries naar Zevenbergen; Anthonis de Wit, Bernout Janssen en knecht Bastiaen Ariaenssen ieder twee merries naar Besoijen; Pieter Melissen, Pieter Sebastiaenssen, Dirck Pieters, Pieter Pieters, en Jan Aerts ieder twee merries naar Raamsdonk; Cempen Pieters één merrie naar Prinsenland; secretaris Ariaen Ariaens, Tonis Janssen de Haen, Aert Aertsen van de Grient, Ariaen Claessen, Pieter Hendrixen, Wouter Ariaenssen Boom, Claes Hendrixen, Aelbert Mertenssen en Gijsbert Ariaens ieder twee en Ariaen Pieters één merrie naar Drongelen; Jan Aertsen en Aert Dirxen ieder één merrie naar Engelen; Gerrit Adriaenssen en Marinus Leenderts ieder twee merries naar Etten [Etten-Leur]; Wouter Janssen, Daniel Wouterssen ieder twee merries; Machtelt, weduwe van Adriaen Hoorn, en Uman Thenis ieder één merrie naar Vlijmen; Geraert Cornelissen, Jan Claesse, Willem Driessen, Dirck Thomassen, Crijn Jorissen, Ariaen Govert ieder twee en Jan Ariaenssen de Bie eveneens twee merries met drie melkkoeien en drie smalle runderen naar Sprang; Jan Wyelant vier merries naar de polder van Namen; Adriaen Hendrixen en Theunis Janssen ieder twee merries naar Meeuwen.

1 Termijn niet ingevuld.