04/09/1627

04 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Schipper Jan Cornelissen verzoekt de konvooier op Noorwegen te gelasten hem te assisteren in het terugkrijgen van zijn schip aldaar. Zijn schip is op 27 juli door de Duinkerkers veroverd en zal uit Nieuwpoort die kant opvaren.
HHM geven het rekest aan de Admiraliteit te Amsterdam om er naar behoren over te besluiten.

2 Uit enkele adviezen blijkt dat de vijand geen schans maakt bij Zandvliet maar dichter bij Bergen op Zoom, op Hoogerwerf tussen de Kromvliet en de Agger.
Duick zal dit Z.Exc. per brief berichten.
De gedeputeerden in het leger voor Groenlo berichten d.d. 31 aug. dat Z.Exc. meent dat ritmeester Eickeren met zijn overgekomen compagnie in dienst moet worden genomen. Vervolgens hebben zij hem gemonsterd, waarvan zij de rol sturen, en geld gegeven voor de eerste maand.
HHM geven de monsterrol aan de RvS. Aangezien Z.Exc. in de brief tevens ingaat op de geschillen tussen Frankrijk en Engeland en op de op 11 aug. ontvangen brief van de Deense koning, zal men op deze punten nog terugkomen.

3 Een ongedateerde brief van Mibassen behoeft geen resolutie.

4 Reduwart Pieters, wonend in Leffinge in Vlaanderen, krijgt paspoort om naar de Republiek te komen.

5 De binnengekomen Jan Claessen Engelen vraagt welk belang het land heeft in het munten van Groningse flabben.
Na inzage van de retroacta melden HHM dat de magistraat van Groningen de stempels op 6 juni heeft ingetrokken. Hierbij is de zaak gelaten.
Ter Cuilen verzoekt het op 2 sept. vastgestelde plakkaat tegen de Zwolse zilveren goudgulden nog niet te drukken. Hij wil eerst naar Zwolle gaan om een bevredigender regeling tot stand te brengen.
HHM gaan hier niet op in.

6 Berckel, drost Ittersum en Ter Cuilen, teruggekeerd uit Roosendaal, doen verslag van de onderhandelingen met Marquette. Ten eerste blijft Marquette met betrekking tot Twente van mening dat het oppergezag in Oldenzaal zowel de Infanta als HHM toekomt, omdat haar wapens vanwege de zonder haar instemming gedane ontmanteling evenver reiken als die van hen.
Daarnaast doet Marquette nu de ongehoorde bewering dat Twente inzake de geestelijke goederen en de politieke regering losstaat van de andere leden. Daarentegen heeft hij een voorstel gedaan om retorsiemaatregelen te voorkomen. Men zou een interim-periode van vier à vijf maanden kunnen gelasten, waarin beide kampen nader bewijs kunnen verzamelen. Intussen zouden in Oldenzaal de predikant en de deken hun respectieve diensten mogen blijven doen. Tevens zou de magistraat mogen aanblijven, mits recognitie wordt betaald. Op het platteland zouden de pastoors en predikanten blijven werken en de politieke rechters bij preventie hun ambt continueren. Dit voorstel hebben zij niet aanvaard, waarop de kwestie van retorsie is uitgesteld tot 20 september.
Het tweede punt betreft de afrekening van de verteringen van de gevangenen conform het op 3 juli in Roosendaal gesloten verdrag. Hierop dient vanwege diverse overwegingen puntsgewijs te worden besloten.
Ten derde heeft de gouverneur van Breda, op het verbod van de RvS dat de dorpen hun waren niet per schip naar Breda mogen brengen, bij retorsie bepaald dat zij geen waren per schip naar de Republiek mogen brengen. Die van het platteland voelen zich hierdoor zeer benadeeld en hebben hun klachten per rekest ingediend; dat is gelezen.
Berckel is verzocht alle punten op schrift te zetten met het oog op een besluit. Desalniettemin is de RvS verzocht op het eerste en derde punt de gecommitteerden nader te horen voor advies.