06/09/1627

06 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Gecommitteerde Raden van Zeeland schrijven d.d. 4 sept. dat de vijand de fortificatie van Hoogerwerf voortzet.
HHM schrijven Z.Exc. zoveel troepen onder bekwame leiding te sturen als nodig ter verhindering hiervan. Het is uiterst belangrijk voor het land dat de vijand hier geen voet aan de grond krijgt om de vaart over de Schelde en de Honte [Westerschelde] te belemmeren.

2 De Gedeputeerde Staten van Groningen schrijven met het verzoek de compagnieën in garnizoen te Emden te voorzien van buskruit en lonten.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

3 De voorzitter en schepenen van het keurvorstelijk hooggerechtshof in Keulen antwoorden d.d. 28 aug. op het schrijven ten gunste van Dirck Scheij degenen die tegen hem wilden procederen de rechtsgang niet te hebben kunnen weigeren. Als Scheij hierover klachten heeft, kan hij ertegen in beroep gaan òf zich bij de keurvorst beklagen over de procedure.
HHM geven Scheij kopie van de brief.

4 De erfgenamen van wijlen ambassadeur Berck vragen om uitsluitsel of zij de op 1 juni te Malamocco in het schip van Jacob Laurens naar Amsterdam ingeladen goederen moeten laten verzekeren of niet.
HHM besluiten conform de resolutie van 20 april de meubelen niet te verzekeren maar het risico te aanvaarden.

5 De gedeputeerden te velde antwoorden d.d. 3 sept. op de brief van HHM d.d. 30 aug. dat Z.Exc. nog vier compagnieën naar Bergen op Zoom heeft gestuurd. Verder sturen zij een overzicht van de daar aanwezige kanonnen.
HHM geven dit aan de RvS om te zien of er aanpassingen in het geschut nodig zijn en zo ja, waar die vandaan zouden kunnen worden gehaald.

6 Overeenkomstig de resolutie van afgelopen zaterdag zijn de punten van burgemeester Berckel over de afrekening van de uitwisseling van gevangenen schriftelijk ingediend.
HHM laten RvS hierover adviseren.

7 Het Hof van Gelderland stuurt d.d. Arnhem 22 aug. kopie van zijn brief aan de RvS over de dijk tegenover Zaltbommel. Omdat het Hof hierop geen antwoord heeft ontvangen, vraagt het HHM aan Zaltbommel te schrijven dat het niet de bedoeling is geweest (noch zal zijn) het landinwaarts leggen van de dijk te verhinderen.
HHM sturen de resolutie van 2 sept. als antwoord. Daaraan voegen zij toe niet tevreden te zijn dat een dijk die aanvankelijk had kunnen worden gerepareerd, zodanig in verval is geraakt dat nu niet anders resteert dan het naar binnen leggen ervan. Desondanks dient de oude dijk te worden onderhouden. De brief van het Hof zal aan de RvS worden gegeven.

8 Aelbert van Doorn laat de posten 's nachts wachten tot het ophalen van de poort, zonder hen buitenom te laten rijden.
HHM verbieden hem dit en hij dient zijn redenen schriftelijk uiteen te zetten.

9 Nobel is teruggekeerd uit het leger. Zijn rapport is in essentie hetzelfde als de gisteren ontvangen brief van Z.Exc. over de aankomst van schepen bij Shetland.
HHM stellen een nader besluit uit totdat meer nieuws van de Noordzee is binnengekomen. Nobel wordt voor zijn moeite bedankt.

10 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 14 en 24 aug. ontvangen. Hij stuurt zijn propositie op, samen met de brief van HHM aan de koning van Engeland, tot accommodatie van de gerezen geschillen tussen Frankrijk en Engeland, plus kopie van het antwoord van de koning hierop.
HHM laten Vosbergen de brieven onderzoeken en hieruit de punten te halen waarover moet worden besloten.

11 Renssen, Nobel en Marienborch moeten zowel Jan Etterssen als de fiscaal van de Admiraliteit in het Noorderkwartier horen, om de ware aard van de zaak te achterhalen.

12 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 13 aug. behoeft geen resolutie.