07/09/1627

07 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De declaratie van onkosten en vacaties bij de verpachting van het kwart van de konvooien en licenten van 20 aug. bedraagt als volgt: voor de schout 6 gld., voor twee schepenen 12 gld., voor de secretaris 8 gld., diens klerk 2 gld., de gerechtsbode voor het afslaan 3 gld., de uitkoper 24 st. en de lopende bode 24 st., tezamen 33 gld. 8 st.
Van deze bedragen wordt ordonnantie gedepêcheerd, evenals van de 1.000 gld. die de hoogste inzetter heeft ontvangen. De ontvanger moet dit in rekening valideren.

2 De Admiraliteit te Amsterdam bericht over het rekest van kapitein Jan Janssen Kerckhoff. In opdracht van admiraal Reael heeft Kerckhoff de uit de slavernij in Salé vrijgelaten Engelsen meegenomen naar Engeland. Het College heeft geen bezwaar tegen de betaling van de kosten voor proviand van de slaven op hun schepen.
HHM laten de kapitein eerst proberen betaling van ambassadeur Carleton te verkrijgen.

3 Barent Tapkens is vanwege zijn huidige ziekte en uit andere overwegingen 300 gld. gegeven.

4 Over het verzoek van kapitein Herrij Meolis mandement in cas van appèl te krijgen van het vonnis van de RvS d.d. 26 aug. vragen HHM advies aan de RvS.

5 Jacob Coppier van Calslagen bericht d.d. Woudrichem 6 sept. hoe de lorrendraaierij met de paarden kan worden voorkomen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

6 Nathanael de Raedt, schepen van de stad Sluis, verzoekt opnieuw de verpachting van de geestelijke goederen voorlopig uit te stellen.
HHM laten de commissarissen uit de RvS letten op de verzochte surseance. Op grond van hun rapport mag de Raad naar behoren beslissen.

7 Raadsheer Montens mag tegen Bosch' licent voor eigen gebruik één okshoofd wijn naar Etten [Etten-Leur] brengen.

8 Commandant Quirijn de Blauw verzoekt, zoals eerder, vergoeding van zijn extraordinaris diensten tegen 400 gld. per jaar.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 heer van Onsenoort verzoekt een molensteen van Heusden naar Onsenoort te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 De RvS adviseert die van Oosterhout toe te staan tegen Bosch' licent dakpannen uit Maaseik te halen tot opbouw van hun kerk.
HHM gaan akkoord.

11 Joris Hollant en Reinier Floedt, in garnizoen te Woudrichem, verzoeken de door hen aangehouden paarden tot rechtmatige buit te verklaren. Zij menen dat het bijbehorend paspoort te oud is.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam hierover besluiten omdat het paspoort door dit College is afgegeven.

12 Op verzoek van Soranzo zal de Admiraliteit te Amsterdam nogmaals worden geschreven de restitutie van de door kapitein Moins opgebrachte goederen af te handelen.

13 Het verzoek van Josephe Pallache voor een jaar huishuur is afgewezen omdat die niet aan agenten wordt betaald en hij ook niet hier woont.

14 De gecommitteerden van HHM hebben in presentie van de gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier hun fiscaal en Jan Ettersen gehoord. Zij rapporteren dat in de kwestie de plano is geprocedeerd. De gedeputeerden van de Admiraliteit verzoeken de zaak bij revisie af te handelen, terwijl Ettersen juist wil dat het bij reformatie of accommodatie gebeurt.
HHM laten proberen de kwestie te schikken, waartoe Vosbergen zich met de gecommitteerden zal inspannen.

15 Naar aanleiding van de remonstrantie van Berestein dat de Admiraliteit te Amsterdam weigerachtig blijft HHM over zijn ingediende voorstellen te adviseren, wordt dit College nogmaals verzocht de apostille op te volgen.

16 De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 27 aug. dat de magistraat van Zutphen weigert het vonnis inzake het geld dat voormalig licentmeester Thomas van Boecholt schuldig is, uit te voeren. De magistraat heeft Boecholt per akte uitstel verleend en diens weduwe van de betaling ontheven. Het College verzoekt Zutphen tot betaling aan te sporen.
HHM antwoorden dat die van Zutphen dergelijke akten niet mogen verlenen. Daarom dienen zij deze in te trekken en bij de weduwe het geld te vorderen. Indien het College dit wenst, zullen HHM dit ondersteunen met voorschrijven aan de magistraat.

17 Paul Donck, uitgevaren met de vloot van admiraal L'Eremite onder kapitein Schutte, heeft betaling verzocht van zijn verdiende loon. Dit bedraagt volgens het boek over negentien maanden 202 gld. 12 st.
HHM laten ontvanger Van der Haer dit betalen, minus de door Donck onderweg ontvangen 85 gld. 16 st.

18 Een verklaring van enkele officieren van oorlogsschepen komend uit de Noordzee is gelezen. De veertien uit Shetland gekomen schepen van de vijand hebben drie van de zeven oorlogsschepen veroverd: de overige vier zijn ontvlucht.
HHM laten de Admiraliteiten hun schepen, kruisers, konvooiers of andere beschikbare vaartuigen terstond gereedmaken en naar de kust sturen. De VOC , WIC , Groenlandvaarders en Moskoviëvaarders wordt verzocht in deze noodtoestand het land met enkele goed uitgeruste schepen spoedig bij te staan, zoals zij meermaals hebben toegezegd. Deze dienen eveneens onder de vlag naar de kust te worden gestuurd voor een formatie. Tevens zal luitenant-admiraal Dorp worden geschreven of in zijn absentie aan de commandeur op de kust met een goed getal schepen, zonder de kust bloot te stellen, zelf of door een bekwaam commandeur de vijand op te zoeken en met Gods wil te overwinnen.
Van al het voorgaande zal Z.Exc. worden verwittigd, met verzoek te adviseren wat er verder nog kan worden gedaan. Eveneens zullen alle provincies kopie van de berichten krijgen, met het ernstige verzoek hun quoten in het subsidie voor de Admiraliteiten op te brengen.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

19 Van kapitein Theunis Lieffhebber, een van de ontsnapte en binnengekomen oorlogsschepen, is een brief ontvangen met bevestiging van het voorgaande. Hij is naar de kust gevaren voor hulp.
De Admiraliteit te Rotterdam moet de op de Maas aangekomen kapitein Romer gelasten naar de kust te gaan. Verder zijn van de schrijver van kapitein Lijffhebber, die vereerd is met 1 dubbele rijder, alle details vernomen.