08/09/1627

08 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 27 aug. behoeft geen resolutie.

2 Twee brieven van orateur Haga d.d. 26 juni en 10 juli behoeven geen resolutie.

3 De RvS verschijnt ter vergadering en meldt de grote nood van het land vanwege de zware last van de waardgelders, ongerepartieerde troepen, wagens, trekpaarden en dergelijke. De raden verzoeken de provincies de consenten op te brengen en te regelen dat het land zoveel mogelijk wordt ontlast.
De aanwezige provincies uitgezonderd Zeeland verklaren hun consenten gereed te hebben.
HHM laten de RvS aan Z.Exc. of de gedeputeerden te velde schrijven opdat er zoveel mogelijk op verantwoorde wijze wordt uitgegeven.

4 Neck weigert samen met Gruis naar Zeeland te gaan, omdat hij alleen gedeputeerd is voor de uitdieping van de IJssel.
De heren van Holland is verzocht iemand anders in zijn plaats aan te stellen.

5 Enkele afgevaardigden van burgemeesters en raad van Enkhuizen verschijnen ter vergadering. Zij melden dat er meer dan honderd schepen klaarliggen om op visvangst te gaan. Omdat er maar drie konvooischepen zijn, durven zij dit echter niet. Aangezien er bij Texel vijf oorlogsschepen liggen, verzoeken zij die te gelasten de vissers te begeleiden naar hun plek. Daarvandaan kunnen zij conform de resolutie van gisteren terug naar de kust varen.
HHM blijven bij hun eerdere resolutie.
De gedeputeerden verzoeken verder een of twee maanden het aan wal gelegen schip Mars te mogen lenen, dat zij zelf zullen bemannen.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier hiermee akkoord te gaan, indien dit zonder schade aan de publieke zaak mogelijk is.
Tevens melden de gedeputeerden dat er wordt geklaagd over hun kapitein Jan Baes en over Bernon, die ter repartitie van Amsterdam staat.
HHM schrijven beide Admiraliteiten hierover informatie in te winnen, zodat naar behoren kan worden besloten.

6 Advocaat Strijen is in dienst van de VOC getreden. Hij kan daarom geen advertissement opstellen voor HHM in de zaak tussen de Compagnie en die van Saint-Malo.
HHM stellen in zijn plaats advocaat Rixen aan, naast advocaat Paets: zij moeten de zaak ter hand nemen.

7 Herman Janen uit Venlo verzoekt wegens door hem verrichte goede diensten in 1597 bij de inname van Venlo zijn bedongen loon te krijgen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

8 Na het gedane rapport inzake Jan Etterssen wordt deze kwestie door de heren van Holland in beraad gehouden.

9 De heren van Holland delen een aan hen gerichte brief van de drost van Zevenbergen mee, waarin deze schrijft het houden van de mis in Zevenbergen niet goed te kunnen beletten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

101 Josephe Pallache verzoekt opnieuw om zijn huishuur.
HHM blijven bij de gisteren genomen resolutie. Aangezien wordt gezegd dat hij bij de koning leningen aan HHM wil regelen wordt besloten hem, indien dit lukt, hiervoor eerlijk te vergoeden.

11 De gezanten in Zweden verzoeken d.d. 13 aug. op 1 okt. aanstaande twee oorlogsschepen in Danzig [Gdansk] voor hun vertrek gereed te houden.
De heren van Holland nemen dit in overweging.

12 HHM verzoeken de republiek Venetië de maandelijkse subsidiebetalingen te willen hervatten. De brief zal worden gestuurd aan secretaris Sonnevelt, om het verzoek in te dienen en een besluit te krijgen.
Tevens zullen Culenborch en Vosbergen de kwestie bij Soranzo aanbevelen.

13 Over de brief van de Kleefse raden met de klacht dat de RvS burgers van Goch in strijd met het alliantieverdrag dagvaardt, wordt advies gevraagd aan de RvS.

1 Deze resolutie is gedrukt in: De Castries, Sources Maroc IV, 182-183.