09/09/1627

09 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Adriaen Adriaenssen Stoel, wonend te Turnhout, verzoekt met zijn waren over Luiks grondgebied naar Maastricht en terug naar Turnhout te mogen gaan.
HHM vragen advies aan de RvS.

2 Over het verzoek van die van Boxmeer hun levensmiddelen uit deze landen tegen een lijst te mogen halen, wordt advies gevraagd aan de RvS.

3 Over het verzoek van Nicolaes Despontijn om voorzetting van de 40 gld. per maand die zijn oom Jacques Despontijn van het land heeft ontvangen, wordt advies gevraagd aan de RvS.

4 Brieven van Languerack en resident Aissema d.d. 28 aug. behoeven geen resolutie.

5 De heren van Holland melden dat hun principalen wegens het grote gevaar ter zee de resolutie van eergisteren opnieuw hebben besproken. Zij achten het nodig het rendez-vous van de schepen die de vijand opzoeken, niet op de kust maar ter hoogte van de Maas te leggen. Daar zouden tenminste 24 oorlogsschepen dienen klaar te liggen onder commando van luitenant-admiraal Dorp. De Admiraliteiten moeten door gedeputeerden worden gemaand, in navolging van de resolutie van eergisteren, hun schepen zo spoedig mogelijk in zee te brengen. De schepen moeten zeshonderd musketiers aan boord hebben en om de kosten te betalen van de extraordinaris equipage zou een extraordinaris bedrag van 100.000 gld. moeten worden toegezegd.
HHM vinden dat de maatregelen voor de bewaking van de kust van Vlaanderen niet te snel veranderd moeten worden, vanwege de verwachte kustschepen uit de Golf van Biskaje en de uit Duinkerke en andere vijandige steden verwachte schepen en de mogelijkheid dat de weinige schepen op de kust schade kan worden toegebracht. Desalniettemin is besloten het rendez-vous van de schepen ter hoogte van de Maas te leggen. Dorp zal worden geschreven zich met het merendeel van de schepen hiernaartoe te begeven en de kust met zoveel schepen en jachten te bezetten als hij nodig acht om de in vijandige steden aanwezige schepen daar te houden en de binnenkomst van kustschepen te verhinderen. Volgens de adviezen van commandeur Quast heeft men hiervoor slechts weinig schepen nodig.
Nobel moet dit allemaal met Z.Exc. bespreken en met hem regelen dat de zeshonderd man musketiers worden gestuurd om over de schepen te worden verdeeld. Die van de Admiraliteit te Rotterdam zullen worden ontboden, Amsterdam zal door burgemeester Jan Cornelis Loots worden gemaand en de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier zal in de vergadering worden aangezegd volgens vorige afspraak zo spoedig mogelijk hun schepen klaar te maken en deze niet naar de kust, maar ter hoogte van de Maas te sturen. Een besluit omtrent het beschikbaar stellen van geld wordt uitgesteld.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

6 Rijhoven bericht d.d. Bergen op Zoom 7 sept. over de voortgang van de vijandelijke werken bij Hoogerwerf.
Nobel moet dit aan Z.Exc. melden. In diens credentiebrief zal tevens worden geschreven Z.Exc. te vragen om een besluit te nemen over het bericht dat de Staten van Zeeland hem in deze kwestie hebben gestuurd.

7 De RvS stuurt een van Sommelsdijck ontvangen schriftelijke aanwijzing over wat te doen op de Lek inzake het met paarden voorttrekken van de oorlogsschepen. Sommelsdijck was bij de inspectie aanwezig.
Marienborch moet de stukken onderzoeken en hiervan rapport doen.

8 Marcus Inbona, wonend in Cadzand, verzoekt paspoort voor een reis naar Brugge.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 Guilliam Rebou, majoor te Noordam, verzoekt de waren voor het fort Noordam te mogen halen zonder binnenlands paspoort.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 Lenert Lups, koopman te Amsterdam, verzoekt ieder kwartaal 35 stuks Engels laken, 25 Leidse bombazijnen en saaien, vier stametten, vier baaien en vier duffels uit de Republiek naar Kempen te mogen brengen tegen betaling van 's lands rechten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

11 Z.Exc. schrijft d.d. 5 sept. nog vijf compagnieën naar Bergen op Zoom te hebben gestuurd.
Deze brief behoeft geen resolutie.

12 Luitenant-admiraal Dorp schrijft op 4 sept. met vijf schepen en drie jachten in zee te zijn gegaan.
Deze brief behoeft geen resolutie.

13 Een brief van Aissema d.d. Hamburg 22 aug. behoeft geen resolutie.

14 De kwestie van Jan Etterssen is hervat. Zowel de heren van Holland als de andere provincies vinden het beter de zaak bij schikking af te doen dan deze in revisie te laten komen. Dienovereenkomstig zullen de aanwezige raden van de Admiraliteiten mogen vertrekken, met achterlating van de fiscaal.

15 In verband met de bezending naar Zeeland, waarvoor Neck gisteren heeft bedankt, dient de RvS hem of iemand anders aan te stellen. Het begunstigen van de consenten bij de provincies is immers een verantwoordelijkheid van de Raad.

16 Dr. Pynacker, die toestemming heeft verzocht voor een persoonlijke toelichting, moet zijn nader bewijs schriftelijk indienen.

17 Naar aanleiding van het verzoek van Josephe Palache zal Renssen met hem praten.

18 Jan ten Heck, molenaar te Wezel, verzoekt mandement in cas van appèl met clausule van inhibitie en relief op een op 13 aug. tegen hem gewezen vonnis.
HHM vragen de RvS om advies.

19 De RvS adviseert d.d. 2 sept. over de hem op 30 aug. ter hand gestelde brief van de Admiraliteit te Amsterdam wegens het rekest van de ossenweiders van Emmerik [Emmerich] en 's- Heerenberg. De supplianten dienen zich te schikken naar de regel dat de handel van neutralen op neutrale plaatsen niet verboden is zolang daarbij geen vijandelijk grondgebied of garnizoenen wordt aangedaan.
HHM nemen dit advies over.

20 Het verzoek van bisschop Ophovius vier koetspaarden naar 's- Hertogenbosch te mogen brengen, is afgewezen.

21 Aan de volgende personen is de uitvoer van dieren toegestaan, mits zij gezamenlijk Bosch' licent betalen volgens de hoogste lijst voor paarden: Adriaen Reinen, Theunis Gerritsen, Crijn Cornelissen, Claes de Wit, Cornelis Claessen en Pieter Andel ieder twee merries naar Besoijen; laatstgenoemde mag ook nog zes kalveren en twaalf jonge hokkelingen halen; Corst Janssen en Corst Mertensen ieder twee merries naar Etten [Etten-Leur] in het Land van Heusden, en Cornelis Adriaenssen en Wouter Adriaenssen ieder twee merries naar Baardwijk.

22 Gouverneur Ryhoven mag op een binnenlands paspoort zes paarden en een veulen naar Bergen op Zoom laten brengen.