10/09/1627

10 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Burgemeesters, schepenen en raad van Zwolle schrijven d.d. 28 aug. bij provisie de stempels van de Zwolse goudgulden te hebben ingetrokken.
De brief behoeft geen resolutie.

2 Floris van Merode, vrijheer van Petershem is toegestaan met zijn gevolg en bagage in deze landen te komen en weer terug te keren.

3 De RvS adviseert de verzochte uitvoer van een molensteen naar Onsenoort toe te staan tegen Bosch' licent.
HHM nemen dit advies over.

4 De RvS adviseert d.d. 8 sept. over de brief van de drost van Zevenbergen aan de Gecommitteerde Raden van Holland dat het houden van openbare missen in Zevenbergen niet getolereerd mag worden. De pastoor dient hiermee op te houden en het is de taak van de officier deze missen te verhinderen, anders zal worden ingegrepen.
Dit advies wordt overgenomen en de heren van Holland is verzocht het te doen uitvoeren.

5 HHM lezen het rekest van de reders van negen boeiers die van Amsterdam naar Rouen zijn gevaren. Zij zijn allen door een Engels oorlogsschip genomen zonder dat het meevarende konvooischip zich heeft teweergesteld, omdat het geen last had Engelsen aan te vallen.
HHM sturen het rekest aan Joachimi met last restitutie te bevorderen zonder kosten. Bij zijn afscheid en dat van Catz dient Joachimi de koning eraan te herinneren dat deze heeft gezegd de handel op Frankrijk niet te willen belemmeren. Tevens zal de kwestie aan Carleton worden voorgelegd, die zal worden gevraagd de restitutie schriftelijk te ondersteunen.

6 1 Carleton verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de koning erg tevreden is met de verovering van Groenlo en de ontvangst en behandeling van Carleton door Z.Exc. en de gedeputeerden te velde in het leger. Daarentegen is hij misnoegd over de vergeving van de ambten van militairen die absent zijn omdat hij hen nodig heeft. Ook is hij ontevreden over de levering van schepen en andere zaken aan de Fransen door de kooplieden van Amsterdam. Om neutraal te blijven, zouden de Staten-Generaal dit moeten verbieden. Carleton geeft veel redenen waarom de Republiek zich eerder voor Engeland dan voor Frankrijk zou moeten verklaren, als zij partij zou kiezen. Hij dient zijn propositie tevens schriftelijk in, zoals HHM hem hebben verzocht.
Vervolgens leggen HHM Carleton de klachten voor van de reders van de door Engelsen veroverde negen boeiers voor. Hij verklaart er niet aan te twijfelen dat de koning die zal vrijgeven en de verantwoordelijke kapitein zal straffen; hij zal hiertoe ook een serieus schrijven aan de koning richten. Carleton verzoekt HHM eveneens om een besluit op zijn propositie. HHM zeggen hem dit toe.
Verder heeft Carleton een boekje van een Engels predikant onder de compagnie van Slingsbie te Zutphen getoond, getiteld E Viduis minutum in bellum Bohemicum van de hand van Daniele de Viduis.2Het werkje is zeer gekant tegen de koningin van Bohemen en op schandalige wijze getoonzet. Hij verzoekt het te verbieden en de auteur ervan te bestraffen.
HHM laten de tekst door de gedeputeerden van Gelderland onderzoeken.

7 Culemborg en Vosbergen melden Soranzo te hebben verzocht de betaling van het al lang geleden gestaakte subsidie aan te bevelen bij de republiek Venetië. De ambassadeur zal dit doen, maar verwacht weinig succes.
De heren van Holland hebben daarop voorgesteld de Oosterwyck als extraordinaris ambassadeur te sturen, om Venetië zo onder druk te zetten. Indien het subsidie wordt hervat zal hij mogen blijven of anders wordt hij teruggeroepen.
HHM nemen nog geen besluit.

8 Wegens het vertrek van Nobel is Bleiswyck in zijn plaats aangesteld om de zaak van Jan Etterssen te helpen afhandelen.

9 Naar aanleiding van het bericht van secretaris Huigens dat de RvS te onderbezet is om nog iemand uit zijn midden af te vaardigen, blijven HHM bij hun gisteren genomen resolutie.

10 HHM kunnen nog geen definitief besluit nemen over de manier waarop het bedrag van 100.000 gld. voor de Admiraliteiten zo spoedig mogelijk kan worden opgebracht.

11 De RvS deelt een van kapitein Calslagen ontvangen brief mee over de gepleegde fraude bij het overbrengen van de paarden.
HHM machtigen de RvS dit te regelen.

12 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering. Hun is de resolutie van gisteren over de verandering van het rendez-vous meegedeeld. Verder wil men weten wat de Admiraliteit heeft gedaan inzake de resolutie van 7 september. De gedeputeerden antwoorden dat de VOC thans geen schepen heeft, maar dat de WIC twee goede schepen zal bezorgen, op voorwaarde dat de Admiraliteit zal zorgen voor manschappen en buskruit. De gedeputeerden verzoeken het College te voorzien van buskruit en geld om de manschappen te kunnen leveren.
HHM laten de Admiraliteit van buskruit voorzien. Over het geld zal nader worden beraadslaagd.

13 De gedeputeerden te velde antwoorden d.d. 6 sept. op de brief van HHM d.d. 2 sept. en de bijgevoegde brief van de koning van Denemarken over de door hem verzochte bezetting van Tönning en Friedrichstadt. Men zou moeten vasthouden aan de eerdere weigering volk te sturen. De heren van Holland houden de zaak nader in beraad.
De RvS mag besluiten over het verzoek van de gedeputeerden tweehonderd musketten te mogen ontvangen.

14 Een brief van Essen en Bouchorst d.d. Zutphen 7 sept. behoeft geen resolutie.

15 De gisteren ontvangen brief van resident Aissema is nader behandeld. Aangezien de Hamburgse schepen zijn uitgelopen en de op de Elbe gelegen Engelse schepen hen zijn gevolgd, verzoekt de koning andere schepen in hun plaats te stationeren.
HHM antwoorden de resident dat wegens de huidige toestand op zee alle schepen nodig zijn om de vijand te weren, waardoor men geen schepen kan missen voor de Elbe.

1 Deze resolutie is in zowel S.G. 53 als S.G. 3906 ingeschreven.
2 De uitgebreide titel luidt: E Viduis minutum in bellum Bohemicum, MDCXX, hoc est: chronologia e jacto mundi fundamento ... Amersfoort, 1626. Zie Knuttel, Verboden boeken nr. 419.