11/09/1627

11 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM verlenen commissie vanwege de nominatie door de Staten van Overijssel d.d. 15 april van Hendrick van Marckel, burgemeester van Deventer, als raad ter Admiraliteit te Amsterdam . Van Marckel legt de eed af.

2 HHM verstrekken een betalingsopdracht vanwege de declaratie van Vosbergen voor een reis naar het leger à 29 gld. 13 st. en een in 1626 gemaakte reis naar Rotterdam à 10 gld.

3 Berckel adviseert d.d. 6 sept. op het rekest van Nicolaes Parmentier, geweldige provoost te Sluis. De door hem gevraagde bedragen voor de gevangenen zijn verrekend met de Staten van Zeeland , die deze aan hem moeten betalen. Parmentiers verdere aanspraken op vergoeding van het opsluiten en de schade moeten echter door het land worden betaald omdat deze quid pro quo door de vijand worden vergoed.
HHM vragen Berckel te adviseren wat de suppliant in redelijkheid moet worden gegeven.

4 Anna Maes, echtgenote van rentmeester Laurens van Eynden in 's-Hertogenbosch, krijgt paspoort om in de Republiek te komen.

5 Jan van Veen krijgt paspoort om naar Spa te gaan.

6 De burgemeesters en regeerders van Eindhoven en Strijen verzoeken twaalf slijpstenen naar Weert te mogen vervoeren. Herman Luiten en Wynant Janssen verzoeken twintig balen Spaanse wol naar diezelfde plaats te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 HHM lezen een rekest van Cornelis Harmanssen Valckenaer, andere plateelbakkers uit Delft en ook de de plateelbakkers van onder meer Rotterdam, Leiden, Haarlem en Amsterdam. Zij zetten uitvoerig uiteen waarom het op 23 aug. verleende octrooi aan Cornelis van der Graeff wegens het ontginnen en verkopen van pottenbakkersaarde niet moet worden afgegeven.
HHM geven het rekest voor commentaar aan Van der Graeff.

8 De volgende personen is op een binnenlands paspoort de volgende uitvoer toegestaan: Pieter Adriaenssen Oosdijck zes paarden naar Goes; Arien Janssen twee merries naar Aalst in de Bommelerwaard; Andries Joosten, burgemeester van Steenbergen, één ruinpaard naar Steenbergen.
De volgende personen is tegen Bosch' licent uitvoer van paarden toegestaan volgens het hoogste tarief: Bastiaen Ariaens, Truicken Wouters en Catalijn Huijbrechts naar Besoijen; secretaris Jan Thomassen, Jan Aertsen, Willem Huigen, Thonis Michiels, Gerart Jans, Adriaen Michiels, Jan Hugen en Magdaleen Cornelis ieder twee merries naar Waspik.

9 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Wandsbek 26 juni de restitutie van zesduizend planken inclusief schade en rente. Kapitein Hendrick Braun uit Amsterdam heeft de planken afgenomen van Bartholomeus Hagenssen en Jan Etterssen.
HHM vragen advies aan de Admiraliteit te Amsterdam .

10 De RvS adviseert over het op 7 juli ingediende rekest van commandant Quirijn de Blau. Vanwege zijn extraordinaris diensten, moeite en onkosten wegens zijn commando in de afgelopen drie jaar, evenals in de jaren daarvoor, zou hem voor elk jaar 400 gld. mogen worden gegeven.
HHM geven hem 1.000 gld. voor de afgelopen drie jaar.

11 In zijn reactie op het op 7 sept. ingediende rekest van kapitein Meolis stelt de RvS zich te conformeren aan de beschikking van HHM.
HHM verlenen het verzochte mandement van appèl.

12 De kooplieden op Frankrijk verzoeken een konvooischip om naar Dover te gaan tot terugverovering van de boeiers. Verder willen zij dat de oorlogsschepen die koopvaarders begeleiden, wordt gelast hen tegen de Engelsen te verdedigen.
De heren van Holland hebben het rekest meegenomen.

13 Opnieuw is voorgesteld de Admiraliteiten zo spoedig mogelijk van 100.000 gld. te voorzien wegens hun extraordinaris equipage.
De heren van Holland en Zeeland beloven hun quote op te brengen. De andere provincies verklaren echter geen ander middel te zien dan het geld te lenen, aangezien het geld anders niet snel genoeg uit de provincies zal kunnen komen.
De heren van Holland is verzocht hun krediet ter beschikking te stellen en hun principalen hierover in te lichten.

14 De Admiraliteit te Rotterdam vraagt opnieuw om tienduizend pond buskruit.
HHM verzoeken de heren van Holland de Admiraliteit hieraan te helpen, in aftrek van haar aandeel in het subsidie van 100.000 gld.

15 Resident Vosbergen heeft betaling verzocht van het subsidie aan de koning van Denemarken.
De heren van Holland houden de kwestie in beraad.

16 HHM gaan akkoord met het concept van de brief, zoals op 8 sept. is besloten te schrijven aan de republiek Venetië, inzake de betaling van het subsidie. De brief zal worden gestuurd aan secretaris Sonnevelt met last deze om aan de hertog te presenteren. Sonnevelt dient heimelijk informatie in te winnen over eventuele vorderingen.

17 Wegens berichten over vervolging van geloofsgenoten in Savoye wordt Vosbergen verzocht eens met abt Escalia te spreken, om namens hen een brief te schrijven.