13/09/1627

13 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Secretaris Huigens verschijnt ter vergadering. Hij overhandigt HHM de brief van De Rovre aan de RvS en het verbaal van Vijgh, De Rovre en Van de Lingen wegens het voorgevallene inzake het landinwaarts leggen van de dijk tegenover Zaltbommel. Volgens het verbaal hebben zij de partijen niet tot een akkoord kunnen brengen om de oude dijk te laten herstellen en onderhouden. De heer van Loenen blijft bij zijn verkregen recht vanwege het vonnis van dijkgraaf en heemraden, dat hij door het akkoord over de nieuwe aanleg ontslagen is van het onderhoud van de oude dijk. De gecommitteerden van het Hof van Gelderland hebben verklaard slechts gelast te zijn om te horen en te zien.
De RvS moet conform het advies van het verbaal aan het Hof schrijven zodanige maatregelen te treffen dat de dijk de komende winter buiten gevaar verkeert. In het voorjaar zal men dan met kennis van de Landschap een beraming opstellen en vastleggen waardoor alle toekomstige onenigheden zullen vervallen.

2 De volgende personen is tegen betaling van Bosch' licent de uitvoer van paarden toegestaan: Adriaen Delissen en Corstiaen Adriaenssen ieder twee merries naar Baardwijk; Jan Matthyssen zeven koeien, twee merries en een ruinpaard naar Besoijen; Gerrit Matthijssen een ruinpaard en twee merries naar Besoijen; Adriaen Gerritsen en Gerrit Aertsen, Jan Thonissen en Jasper Ariaenssen ieder twee merries; Anthonis Aertsen een ruinpaard en Pieter Hermanssen en Jan Pieter ieder een merrie; Gerrit Wouters, Pieter Hendrix en Lambert Crijnen ieder twee merries naar Sprang; Lenert Janssen, Willem Janssen, Joost Lambertsen, Adriaen Willemsen en Lambert Janssen ieder twee merries naar Wijk; Jan Jacobs, Gerrit Laureissen en Cornelis Pieter Deist ieder twee merries en Cornelis Adriaen Teunen één merrie naar Zevenbergen; Claes Hendrixen twee merries naar Drongelen; naar de abdij van Berne twee merries; Stoffel Janssen buiten Bergen op Zoom twee merries.
Cornelis Lopsche, majoor van Tholen, en David Jan Meeren, wonend in Zuid-Beveland, is ieder op een binnenlands paspoort de uitvoer van twee paarden toegestaan; brouwer Augustijn Nuyens en Pieter Sys, boer te Bergen op Zoom, eveneens twee paarden.
Wallenstein mag onder de hem op 18 juni verleende veertig paarden zes hengsten uitvoeren.

3 Willem Burchmans, burger van Geldern, krijgt paspoort om in de Republiek te komen. Hendrick Huibrecht, burger van Alkmaar, krijgt paspoort om naar Antwerpen te reizen.

4 De koerier van de Franse koning, Franc, krijgt op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk opnieuw gratis paspoort om met een dienaar door Brabant naar Frankrijk te reizen.

5 In een memorie vraagt de ambassadeur van Frankrijk om een besluit ten aanzien van zijn propositie van 30 aug. inzake twintig schepen en verlof van kapitein Menillet volgens een eerdere brief van de koning.
HHM houden de kwestie van de schepen nog in beraad. Het verlof voor Menillet wordt geweigerd conform eerdere resoluties over absente officieren.

6 De RvS heeft, in plaats van twee heren uit zijn midden te sturen voor de bezending naar Zeeland, de provincies per brief gemaand wegens de consenten.
HHM vinden dit onvoldoende, zodat de Raad alsnog twee personen uit zijn midden moet afvaardigen om daarnaartoe te gaan. Secretaris Huigens heeft dit overgebracht.

7
Bleiswijck moet de brief van Lambert Verhaer d.d. Tunis 30 juni onderzoeken en erover berichten.

8 De gecommitteerden inzake Jan Etterssen doen verslag van de stand van zaken.
HHM verzoeken hun nog nader te proberen de kwestie te schikken.

9 Bericht wordt dat in Utrecht een stuiver wordt geslagen.
Hoewel de waarde ervan nauwelijks onder de norm ligt, zullen HHM de Staten schrijven de stempels in te trekken. Het munten druist immers in tegen de bepaling van de Generaliteit waarbij alle kleine munten zijn opgeheven.

10 De Bie bericht dat het door Carleton overhandigde boekje van Daniele de Viduis vol staat met ongerijmdheden, belediging van het kerkelijk bestuur van Engeland en smaad.
HHM besluiten het bij plakkaat te verbieden. Ondanks verzoek hiertoe van Carleton zal de auteur echter niet worden aangehouden.

11 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 aug. behoeft geen resolutie.

12 Cornelis Franssen van Santvoort, schepen van Rotterdam, en consorten klagen dat de boeier van schipper Jacob Claessen uit Vlissingen, geladen met hun haring met als bestemming Rouen, door de Engelsen is genomen en naar Dover gebracht.
HHM schrijven Joachimi om de supplianten te helpen bij de restitutie van hun haring.

13 Jacob Trip te Dordrecht mag vierduizend gang kolen, tweeduizend hoed steenkool, zeshonderd hoed kalk, vijftigduizend pond ijzeren potten, zeshonderdduizend pond "lanck" ijzer, honderdduizend pond aluin, honderdduizend pond koperrood, honderdduizend pond lei en twee paatschepen met steen invoeren tegen betaling van 's lands rechten.

14 De commandant en magistraat van Ravenstein verzoeken de dorpen van Ravenstein hun levensmiddelen in de stad te laten halen, in plaats van gedwongen te worden naar het graafschap te gaan.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

15 Willem van Renesse, heer van Malle, verzoekt vrijlating van zijn schout, die vanwege retorsie gevangenzit in Bergen op Zoom over de kwestie van de Twentse gevangenen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

16 Op verzoek van Hendrick van Holtrop, commandeur van Gemert, is de commanderij van Gemert sauvegarde verleend.

17 De RvS adviseert op de op 7 sept. ontvangen brief van kapitein Calslagen. Om de uitvoer van de paarden tegen de plakkaten van het land te beletten, zouden de Admiraliteiten ernstig dienen te worden gemaand erop toe te zien dat de commandanten, licentmeesters, cherchers en andere officieren zich behoorlijk kwijten van hun taken.
HHM nemen dit advies over.

18 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft dat de Kamer van de WIC op kosten van het land drie oorlogsschepen zal uitrusten: twee van 260 last en één van 180 last.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

19 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt kopie van een op 10 sept. aan haar geschreven brief van kapitein Lieffhebber. De vijand is met zeventien schepen Duinkerke binnengelopen, waarmee de redenen voor de extraordinaris uitrusting zijn vervallen.
HHM schrijven de Admiraliteiten de Kamers van de WIC te bedanken voor de toezegging het land met enkele schepen bij te staan. Zij dienen echter met de equipage door te gaan en de schepen naar de kust te sturen, om die daar te laten kruisen wegens het andere deel van de Duinkerkers dat nog in zee is. De Admiraliteiten zal tevens worden geschreven de voor konvooi van de visserij bestemde schepen opnieuw met de buizen in zee te laten gaan, opdat de nering wordt hersteld.