14/09/1627

14 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Antwerpen en Aelberts zijn uit Amsterdam teruggekeerd. Zij berichten de door de opnemers van de twintigjarige rekening van de VOC gemaakte en ondertekende annotaties te hebben overgenomen, waarvan kopie is gegeven aan de Bewindhebbers. Deze hebben om tijd verzocht dit met de Heren Zeventien te bespreken, waartegen de opnemers geen bezwaar hadden. De Bewindhebbers hebben desondanks bij de gecommitteerden provisioneel voorstellen gedaan tot oplossing van de belangrijkste punten en zij twijfelen er niet aan de opnemers te kunnen tevredenstellen.
HHM bedanken de gecommitteerden en wachten het tijdstip van nadere bijeenkomst af.

2 Guiliaume de Vick, lakenkoper te Amsterdam, mag ieder halfjaar tegen betaling van Bosch' licent vijftig stuks Engels en binnenlands laken, vier Engelse en binnenlandse stametten, zestig stuks karsaai, zestig stuks dozijn, twintig baaien, twintig duffels, tweeduizend el pleet, twintig Oosterse vierloden en twintig Oosterse voeringen naar Kleef, Kalkar, Xanten, Münster, Osnabrück, Dülmen, Herford en Dortmund brengen.

3 Ondanks de resolutie van gisteren is de RvS vanwege onderbezetting niet in staat de bezending naar Zeeland te doen.
HHM laten de Raad De Rover schrijven om samen met Gruis te gaan.

4 Burgemeester Berckel adviseert Parmentier 226 gld. te geven voor zijn vermeende geleden schade en anderszins.
HHM vragen hierover nader advies aan de RvS.

5 Over het verzoek van de voogden van de kinderen van wijlen kapitein Brus twee van zijn zoons te appointeren in een compagnie wordt advies gevraagd aan de RvS.

6 Een betalingsopdracht wordt verstrekt van 500 gld. voor een jaar traktement van de predikanten onder het kruis.

7 In een in het leger bij Groenlo geschreven brief d.d. 10 sept. verzoekt Z.Exc. te regelen dat de vastgestelde schepen zo spoedig mogelijk in zee worden gebracht.
HHM berichten Z.Exc. het gisteren vernomen nieuws over het binnenlopen van de schepen in Duinkerke en het daarop aan de Admiraliteiten geschreven bevel.

8 HHM schrijven nogmaals de gedeputeerden te velde om met Z.Exc. te overleggen over afdanking van de waardgelders. De derde maand waarvoor zij zijn aangenomen zal immers op 25 sept. vervallen.
Tevens wordt Friesland en Groningen geschreven tegen dezelfde tijd het geld van de twee maanden gage voor hun afdanking te verstrekken, opdat bij gebrek daaraan het land niet tot aanhouden wordt gedwongen.

9 De gecommitteerden van HHM berichten dat de kwestie met Jan Etterssen op door hen gemelde voorwaarden is geregeld.
HHM verzoeken hun het akkoord op te schrijven voor een definitief besluit.

10 Mauritius Danckarts verzoekt leverantie te mogen doen van fijn Indiaans zegellak, dat veel beter is dan wat voor dezelfde prijs wordt geleverd aan HHM.
HHM besluiten niet van leverancier te veranderen mits de oude leveranciers goede kwaliteit leveren.

11 Over het verzoek van Thomas Vilters chercher van Heusden te worden wordt advies aan de RvS gevraagd.

12 De RvS adviseert d.d. 11 sept. wegens de hem op 27 aug. overhandigde stukken over het drostambt van Steenbergen. Omdat HHM bij resolutie van 20 mei 1605 getrouw hebben beloofd in alles de Blijde Inkomste van de hertog van Anjou na te komen, ziet de Raad niet hoe men in deze zaak met autoriteit kan overgaan tot het aanstellen van een niet-Brabander als drost. De kwestie zou daarentegen bij het gerecht dienen te worden besloten en het is aan de Raad van Brabant om hierover te beslissen.
HHM stellen een besluit uit.

13 De Admiraliteit in Friesland klaagt d.d. Dokkum 28 aug. dat de commandanten van Coevorden en Bourtange grote hoeveelheden goederen laten uitvoeren aan wie zij maar willen. Verder verhinderen zij anderen de doorgang van de noodzakelijke levensmiddelen aan de neutralen. Tevens mengen zij zich in de jurisdictie van door soldaten aangehaalde goederen. Tegen al deze zaken wil de Admiraliteit maatregelen.
HHM schrijven de commandanten zich niet te bemoeien met de in- of uitvoer van goederen maar dit over te laten aan de officieren van de konvooien en licenten. Van de aangehaalde goederen dienen zij specificatie op te sturen aan de Admiraliteit (die de jurisdictie toekomt) als er een paspoort bij wordt aangetroffen. Is dit niet het geval, dan hoeven zij geen specificatie te doen en is jurisdictie een zaak van de krijgsraad.
Dit zal tevens aan de Admiraliteit worden geantwoord met vermaning door haar officieren geen andere goederen te laten uitgaan dan volgens een lijst aan de dorpen van dit land is toegestaan.

14 De RvS adviseert d.d. 11 sept. over de op 6 sept. ingediende memorie van burgemeester Berckel inzake zijn afrekening met Kesselaer betreffende de uitwisseling van gevangenen.
HHM besluiten op het eerste punt dat Berckel zelf dient te schrijven aan de Admiraliteit in Zeeland , teneinde de te hoge rekeningen aan te passen van de in Vlissingen gevangen gehouden Don Diego de Noconde.
Inzake het tweede punt zal het land de 325 gld. betalen. Dit bedrag heeft Herman Tielmanssen uit Dordrecht aan de soldaten van Nijmegen betaald wegens rantsoen van twee gevangen monniken.
Inzake het derde punt zal de door Anthonie Rougemont teveel in rekening gebrachte 283 gld. 1 st. worden teruggegeven, op voorwaarde dat hetgeen de staatse soldaten teveel hebben moeten betalen te Blankenberge ook wordt gerestitueerd.
Inzake het vierde punt wordt bepaald dat de gevangenen te Nijmegen en de stadhouder van Boxtel in Heusden eveneens zullen worden vrijgelaten. Hiervan hangt immers de vrijlating af van de gevangenen uit Gelderland die in 's- Hertogenbosch worden vastgehouden.
Inzake het vijfde punt mogen de vrienden van de gevangenen in Spanje een bekwaam persoon aanwijzen om vrijlating van de gevangenen aldaar te regelen. Dit opdat het land hiervoor geen kosten hoeft te dragen.

15 Johannes van den Broeck verzoekt nogmaals brieven aan orateur Haga en Algiers ter begunstiging van zijn octrooi voor de handel op de haven van Stora. Hij stelt voor op zijn kosten iemand voor overleg naar Algiers te sturen.
HHM besluiten de brieven te schrijven.

16 Herman Luijten, wonend in Weert, mag tegen Bosch' licent acht of tien stuks bombazijn en evenveel boratten en Leids textiel naar Weert halen.