15/09/1627

15 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit in het Noorderkwartier nomineert per brief Hendrick Scharff en de huidige controleur Hendrick Sticke voor het vacante ambt van konvooimeester in Deventer.
HHM stellen een beslissing nog uit.

2 Het afgelopen zaterdag ingediende rekst van de op Frankrijk handelende kooplieden van Amsterdam is nader overwogen.
HHM schrijven de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland . Zij moeten degene die de supplianten naar Dover willen sturen om het ontslag van de schepen voor te zijn, aan boord laten nemen in een van de naar de kust van Vlaanderen vertrekkende schepen en hem in Dover aan land zetten. Hij zal tevens open brieven aan de Admiraliteit in Engeland en aan Joachimi meekrijgen om het afladen van de schepen te voorkomen. De Admiraliteiten zal worden geschreven de koopvaarders met zoveel mogelijk konvooiers te laten begeleiden.
Het andere verzoek, de konvooiers te gelasten hun schepen te verdedigen tegen aanvallen van Engelsen, wordt met de RvS besproken, die ter vergadering is ontboden. Op zijn advies is overeengekomen dat het aan alle soevereine regeringen vrij staat hun onderdanen te verdedigen tegen vriend en vijand. Dienovereenkomstig zal aan de Admiraliteiten worden geschreven hun konvooiers te gelasten de schepen die zij begeleiden te beschermen tegen eenieder die hen wil beschadigen, ongeacht vriend of vijand. De vrienden zullen echter van tevoren worden gemaand hun agressie te stoppen, voor zover dit zonder nadelige gevolgen voor de bescherming van de schepen kan. Indien zij hier niet van af willen zien, dan zal men zich verdedigen zoals het hoort volgens het volkenrecht. Z.Exc. zal deze resolutie worden meegedeeld, evenals de commandeur op de kust opdat hij deze kan nakomen.

3 Een uit het Poolse leger geschreven brief van de gezanten in Polen d.d. 20 aug. behoeft geen resolutie.

4 Santen en Colster, raden ter Admiraliteit van Rotterdam, verschijnen ter vergadering. Zij hebben door de Admiraliteit ingewonnen informatie meegenomen van drie matrozen die op het schip van de vice-commandant van de visserij zij geweest. Daaruit blijkt dat de oorlogsschepen zich onlangs in gevecht met de vijand niet hebben geweerd.
HHM gelasten de commandeur op de kust om Toenis Lieffhebber en Romer met hun officieren op behoorlijke wijze te interneren en naar Rotterdam te sturen. Tevens zullen hun schepen in bewaring worden gesteld. De Admiraliteit te Amsterdam zal worden geschreven Tonis Florissen aan te houden en de magistraat van Enkhuizen de door hem uitgeruste Jonge Jesse tevens in bewaring te stellen en de officieren te ondervragen wat zij hebben ondernomen. Hun zal kopie worden gestuurd van de informatie voor wederhoor. Zij dienen alle informatie aan HHM te sturen, zodat hierop nader kan worden besloten.

5 Carleton verschijnt ter vergadering met een antwoord1 van de koning d.d. Woodstock 6 aug. op de brief van HHM d.d. 11 juli. Z.M. kan zelf geen opening bieden tot het schikken van de geschillen, omdat hij als eerste is beledigd. Ook kan die niet komen van de Republiek, omdat die te nauw met hem is verbonden. Indien de Franse koning echter zelf of via de Staten-Generaal een schikkingsvoorstel wil doen, dan zal hij zijn genegenheid tot het algemeen welzijn en voortbestaan van "Duitsland" tonen. De ambassadeur heeft nog enkele punten, die hij belooft schriftelijk in te dienen.
Hij overhandigt opnieuw schriftelijk zijn eerder gedane propositie, met enige aanvulling betreffende het terugroepen van generaal Coenen.

1 De in het Frans gestelde brief van de koning is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 554-555/folio I, 744-745.