16/09/1627

16 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op voorstel van de heren van Holland schrijven HHM aan de Admiraliteit te Rotterdam om assistentie te verlenen aan het College van de Grote Visserij met twee van de meest geschikte oorlogsschepen. Dit opdat geen inbreuk wordt gedaan op de laatste vangst tot nadeel van het land en degenen die hiermee hun brood verdienen.

2 Z.Exc. schrijft d.d. 13 sept. vanuit het leger akkoord te gaan dat de oorlogsschepen gezamenlijk op zoek gaan naar de vijand. Hij kan echter geen musketiers missen omdat er reeds vierhonderd op de vloot zijn.
Nobel, teruggekeerd uit het leger, doet mondeling van hetzelfde verslag. Daarnaast vertelt hij dat Z.Exc. het geenszins raadzaam acht de waardgelders af te danken, zolang de vijand ter been is en omtrent Bergen op Zoom bij Zandvliet en op het Hoogerwerf iets wil ondernemen.
HHM besluiten de kwestie ter zee hierbij te laten maar inzake de waardgelders nader te overleggen. Nobel wordt bedankt voor zijn moeite.

3 Herman Cornelissen mag zijn beesten en meubelen op een binnenlands paspoort van Rhoon over de Maas naar Veere in Zeeland brengen naar de woning van jufrouw Croesen.

4 Johan Toelinx en Jan de Weer, kooplieden uit Antwerpen, en jufrouw Pollet, vrouw van Joos de Blois, wonend in Brugge, krijgen paspoort om in de Republiek te komen.

5 Op verzoek van Marquette krijgt Aldegonda van Achelen, weduwe van drossaard Pieter van Micault, opnieuw gratis paspoort om door de Republiek over land naar Lingen te reizen.

6 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier is Hendrick Sticke tot konvooimeester in Deventer benoemd. Sticke heeft de eed afgelegd.

7 De burgemeesters en schepenen van de heerlijkheid Nieuwvliet bij Cadzand verzoeken tot betaling van de justitiële kosten 2 st. op een stoop wijn en 1 gld. op een ton bier te mogen heffen in plaats van de helft.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

8 De weduwe van Andries Glade klaagt dat ontvanger Van IJck te Rotterdam haar niet betaalt conform de resolutie van de Admiraliteit .
HHM gelasten hem haar binnen vier dagen te voldoen, nisi causam.

9 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 12 sept. vanuit het leger en verzoeken geld, musketten en spiesen.
HHM verzoeken de provincies hun principalen te benaderen voor het betalen van de legerlasten. De RvS zal besluiten op het verzoek om musketten en spiesen.

10 De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 10 sept. over haar vorderingen in het uitrusten van enkele schepen om de vijand te zoeken.

11 Languerack bericht d.d. Parijs 3 sept. over het akkoord over een nieuwe alliantie en van een wissel van 500.000 gld.
Hierop wordt geen besluit genomen.

12 Ter Cuilen meldt dat de Staten van Overijssel , na het rapport over de conferentie te Roosendaal, akkoord zijn HHM te verzoeken hen in het politieke en religieuze bestuur van Twente te handhaven. Zij achten het echter raadzaam verdere uitvoering uit te stellen tot 9 okt., wanneer de sauvegardes zullen vervallen. Vanaf dan zouden de schouten en geestelijken uit de sauvegardes van het kwartier van Antwerpen dienen te worden gelaten, met toevoeging dat dit gebeurt omdat de vijand hezelfde doet in Twente.
Omdat de RvS zijn advies in de kwestie van retorsie heeft geschorst totdat de Staten van Overijssel dit punt nader hebben bekeken, moet Ter Cuilen deze propositie tevens aan de Raad geven. Als hij dit heeft gedaan en rapport heeft uitgebracht, zal de Raad instemmen met het uitstel tot 9 oktober. Berckel zal Marquette hiervan berichten.

13 Een vanaf de rede van Calais geschreven brief van luitenant-admiraal Dorp d.d. 10 sept. behoeft geen resolutie.

14 Mibaise bericht d.d. 10 sept. dat op 8 sept. onder het fort in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] de veertien schepen uit de Golf van Biskaje zijn aangekomen met drie door hen veroverde schepen.
Behoeft geen resolutie.

15 Carleton heeft zijn propositie van gisteren schriftelijk ingediend.1
Rantwyck, Paw, Vosbergen, Rode, Walta en Marienborch moeten deze samen met eerdere proposities onderzoeken en bespreken wat het beste kan worden gedaan.

16 De heren van Holland melden dat hun principalen het om verschillende redenen nodig achten de reis van Oosterwyck naar Venetië te bespoedigen.
HHM stellen een besluit nog uit.

17 De RvS adviseert d.d. 11 sept. inzake de hem op 8 sept. overhandigde brief van de Kleefse raden over de klachten over de dagvaarding van burgers uit Goch. De Raad ziet niet in hoe de hoogheid van de keurvorst tekort wordt gedaan door zijn brieven aan de magistraat van Goch. Het betreft hier een neutraliteitskwestie waarin Goch net als alle andere neutralen wordt behandeld. De stad dient dan ook alsnog gedeputeerden te sturen.
HHM nemen dit advies over. De Raad zal zijn procedures door middel van aanschrijving aan de raden van de keurvorst voortzetten.

18 Gasper van Eick, drossaard van Heusden, verzoekt d.d. 14 sept. het door hem in beslag genomen lijnwaad tot rechtmatige buit te mogen verklaren.
Aangezien hij een paspoort meestuurt zal de Admiraliteit te Rotterdam hierover dienen te beslissen.

19 Ten aanzien van het herhaald verzoek van Cecil, ondersteund door brieven van Z.Exc., blijven HHM bij hun resolutie hierop van 17 augustus.

20 Herman Dirxen, koopman te Amsterdam, mag ieder kwartaal tegen Bosch' licent voor 4.000 gld. laken, karsaai, baaien en andere Leidse en Haarlemse manufacturen naar Bocholt en Haldern brengen.

21 Hendrick van Holtrop, commandeur van Gemert, mag tegen Bosch' licent zes zakken zout, één ton haring, vierhonderd pond stokvis, twee kinnetjes zeep, één ton weedas, één aam azijn, vijftig dennenplanken, vijftig pond kaas, vierhonderd raapkoeken en twee okshoofden rode Franse wijn uit Grave naar Gemert brengen.

22 Mortaigne dient de declaratie in wegens het defroy van Carleton als extraordinaris ambassadeur.
HHM geven deze aan thesaurier-generaal De Bie voor onderzoek en verslag.

23 HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van Hardersum vanaf 1 sept. à 69 gld. 10 st.

24 Josephe Pallache heeft om commissarissen gevraagd.
Nobel en Renssen zullen hem horen.

1 De in het Frans gestelde propositie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 555-557/folio I, 745-746.