17/09/1627

17 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM verlenen op verzoek van de Franse ambassadeur gratis paspoort aan De l'Arbrice en zijn dienaar.

2 Matthys Matthijssen, Jan Dingemans en Dingeman Beens krijgen paspoort om ieder twaalf jonge beesten naar Zevenbergen te mogen brengen tegen Bosch' licent; burgemeester Jan Dingeman Matthijssen mag één ruinpaard naar deze plaats brengen. Adriaen Adriaenssen en diens zoon Aert Ariaensse krijgen paspoort om ieder twee merries naar Woudrichem te brengen, en Carl van der Swalme mag vier merries naar IJzendijke brengen op een binnenlands paspoort.

3 De conceptbrief aan de hertog van Savoye ten gunste van de geloofsgenoten van Piemonte is gelezen en akkoord bevonden.

4 Aangaande het nadere verzoek van de weduwe Van Utenhove om gelijke behandeling als andere kolonelsweduwen blijven HHM bij hun eerdere resolutie.

5 Naar aanleiding van een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 29 aug. verzoeken HHM de provincies hun geld in het [Deense] subsidie op te brengen.

6 Aangezien de RvS het advies van burgemeester Berckel d.d. 14 sept. in de zaak van Parmentier overneemt, gaan HHM eveneens akkoord.

7 Dirck Niesen, koopman in Schiedam, verzoekt opnieuw de rente over zijn in obligaties omgezette ordonnanties te laten ingaan, hoewel de ordonnanties verjaard zijn geweest. Dit is conform de belofte van de Admiraliteit te Rotterdam .
HHM blijven bij de eerdere resoluties, waarbij dit is afgewezen.

8 Het rekest van de gezamenlijke reders van de schepen De Hoope, Westvrieslant, T'Huis van Nassauw en De Bruin is gelezen. Zij klagen dat de schepen van de WIC het inladen van hun zout bij Ilha de Maio hebben verhinderd en verzoeken zonder vorm van proces hun schade vergoed te krijgen.
HHM geven het rekest aan de Bewindhebbers van de WIC voor antwoord binnen veertien dagen na de insinuatie.

9 HHM committeren Randtwyck, Pauw en Vosbergen wegens het verzoek van Carleton een conferentie te houden.

10 Brieven van Joachimi d.d. 11/21 aug. en 6 sept. behoeven geen resolutie.

11 De gedeputeerden te velde schrijven d.d. 13 sept. waarom Z.Exc. met redenen afdanking van de waardgelders nog niet goed vindt.
HHM zullen dit nader onderzoeken.

12 Op verzoek van de magistraat van Edam gelasten HHM met apostille de Kamer van de VOC te Enkhuizen aan hem twee stukken geschut terug te geven. De Kamer heeft die uit Oost-Indië gekregen van de vier door Edam op een akte van restitutie d.d. 24 maart 1623 aan de vloot van admiraal L'Eremite geleende stukken. Op de originele akte zal de teruggave worden aangetekend.

13 HHM besluiten op verzoek van de vrienden van verscheidene gevangenen in Algiers en Tunis de kwestie van de bezending ter hand te nemen.

14 Hendrick van Meppen heeft nog steeds geen voldoening ontvangen van Borken.
HHM schrijven op zijn verzoek nogmaals en serieus de regering van Münster ervoor te zorgen dat hij dit krijgt.

15 HHM nemen nog geen besluit over het verzoek van Christoffel van Breskes de in hun bezit zijnde kist met brieven en papieren van resident Sticke te mogen hebben.
Wel zal de griffier uit de kist een obligatie van 100.000 gld. halen en aan de suppliant overhandigen. Deze obligatie heeft de keurvorst van Brandenburg op 24 feb. 1615 ten behoeve van Diderich Sticke en Pieter Hoeffiser gepasseerd en had moeten worden ingetrokken.

16 Willem Govertsen, wonend in Dalen in het Land van Gulik, mag tegen Bosch' licent ongeveer zestig stuks Engels laken naar Kempen in het bisdom Keulen brengen.

17 Jan Daenen en Matthijs Cluijt, kooplieden uit de Republiek, mogen tegen Bosch' licent voor 3.000 gld. aan Engels laken, baaien, karsaaien en allerhande Leidse en Haarlemse textielwaren naar Goch brengen.

18 Er is nader beraadslaagd over het drostambt van Steenbergen, waarover het advies van de RvS d.d. 14 sept. is gelezen.
HHM besluiten hierover met Z.Exc. te spreken bij zijn terugkomst en de kwestie tot dan uit te stellen. De heren van Utrecht en Friesland hebben verklaard, aangezien de Raad van Brabant in zijn lange deductie heeft aangetoond dat aanstelling van Dimmer als drost en het besluit van HHM ter bevestiging hiervan in strijd is met de privileges van Brabant, niets tegen de privileges te willen vaststellen. Indien dit is geschied, moet dit worden hersteld. De Unie is zodanig ingericht dat elke provincie en de leden daarvan in hun privileges worden gehandhaafd, waartegen de provincies niets kunnen of mogen doen.

19 Jan Danen en Matthijs Cuijt mogen maandelijks uit het Land van Gulik [Jülich] voor 3.000 gld. aan vlas en garen naar Goch of Gennep brengen.