21/09/1627

21 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 Conform de resolutie van gisteren is de RvS ter vergadering de genoemde kwestie aangaande de geschillen tussen Frankrijk en Engeland voorgelegd. De Raad krijgt de proposities van de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland en de brieven van de Franse en Engelse koningen aan HHM en moet hierover morgen advies uitbrengen.

2 Het conform de resolutie van 13 sept. opgestelde plakkaat tegen het boekje van Daniele de Viduis is gelezen en goedgekeurd voor publicatie.
2

3 Oosterwijck is ter vergadering ontboden. Hem is aangezegd voorbereidingen te treffen voor de reis naar Venetië en te vragen of Z.Exc. hierover met hem wil schrijven. Oosterwijck bedankt HHM voor deze eer en hoopt zich naar waarde van zijn taak te kunnen kwijten. Hij aanvaardt de reis zo spoedig mogelijk te doen en vraagt twee oorlogsschepen en geld ten geleide.
HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam hem met een schip naar Dieppe te begeleiden. Ontvanger Doublet wordt gelast geld voor zijn reis gereed te houden.
Volckerus Oosterwijck, die met de heer van Oosterwijck als predikant meegaat naar Venetië, is op zijn verzoek toegestaan dat wanneer hij over drie jaar terugkomt zijn ordinaris traktement een jaar lang wordt doorbetaald indien dan nog geen beroeping heeft of gedurende de termijn waarin hij zonder beroeping is. Voor zijn terugreis zal hij eenmalig 200 gld. krijgen indien hij na drie jaar niet in het gevolg van de ambassadeur terugkeert.

4 HHM sturen het verzoek van stuurman Pieter Dirxen Schutter, voorzien van brieven van burgemeesters en regeerders van Medemblik, aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier omdat door zijn beleid een zeker schip in haar handen is gekomen. Schutter wil betaling van zijn bedongen maandgeld. Indien het College redenen heeft tot het tegendeel, dienen zij die te melden.

5 De gedeputeerden te velde verzoeken d.d. 17 sept. om geld.
HHM gelasten de ontvanger-generaal een overzicht te maken van wat de provincies hebben betaald.

6 De heren van Friesland verklaren dat hun aandeel in de tweede maand voor de waardgelders gereed is.
HHM gelasten de ontvanger-generaal om voor ontvangst zijn commies te sturen. Morgen zal in overleg met de RvS verder worden besproken wat omtrent het aanhouden van de waardgelders dient te worden gedaan.

7 De RvS adviseert nader over de op 30 aug. ontvangen brief van de Admiraliteit te Amsterdam die hem is overhandigd. Men dient de uitvoer van runderen die in het graafschap 's- Heerenberg zijn gevetweid naar neutrale landen niet toe te staan.
HHM gaan akkoord.

8 Josias van Vosbergen, resident van de Deense koning, vraagt opnieuw om betaling van het beloofde subsidie van 50.000 gld. per maand.
HHM manen de provincies door een nieuwe aanschrijving ernstig uiterlijk binnen veertien dagen aan Doublet voldoende geld te willen geven zodat hun aandeel in de eerste twaalf maanden subsidie is voldaan.

9 De heren van Holland berichten dat een Zeeuws schipper van diverse haringbuizen in zee haring heeft overgenomen en hiermee naar Koningsbergen [Kaliningrad] is gevaren. Tevens heeft de konvooier Jan Roggeveen drie last naar hem overgeheveld, waardoor het land is benadeeld.
De Admiraliteit te Rotterdam moet hierover informatie laten inwinnen, zodat hiertegen kan worden opgetreden.

10 Op een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 1 sept. valt nog geen besluit.

11 De heren van Holland melden dat de kwestie van de Levantse handel over twee punten gaat. In de eerste plaats zou iemand naar Tunis en Algiers moeten worden gestuurd wegens restitutie van de door hen in weerwil van het traktaat aan Nederlandse schepen berokkende schade.
HHM zullen Winant de Keiser eens horen.
In de tweede plaats zouden maatregelen moeten worden genomen voor het bewapenen en bemannen van de schepen richting Tunis en Algiers en het varen in konvooi.
Hierover is een concept gelezen, waarvan de andere provincies kopie hebben meegenomen.

12 De gecommitteerden vanwege Jan Ettersen doen rapport over hun eindakkoord.3 Hij zal voor zijn schip, goederen en schade van Doublet 15.554 gld. 12 st. krijgen. Daarnaast krijgt hij van de Admiraliteit in het Noorderkwartier tien gotelingen met de steenstukken en musketten en buskruit, kogels en affuiten conform de ten tijde van de inbeslagname van het schip gemaakte inventaris. Ettersen mag deze vrij uitvoeren naar Kopenhagen. In ruil heeft hij beloofd dat hij noch iemand anders namens hem, ooit gebruik zullen maken van de akte die hij van de koning van Denemarken of diens raden heeft gekregen om Nederlandse schepen aan te houden.
HHM bedanken de gecommitteerden voor hun moeite. Zij laten het geld door de ontvanger-generaal lenen tegen de subsidies van achterstallige jaren voor de Admiraliteiten en hiervan weer aflossen. Het geld zal aan Jan Ettersen worden betaald. De heren van Holland hebben aangenomen het krediet van de ontvanger-generaal vanwege de lening te onderschrijven.
Aangezien gebleken is dat Jan Ettersen in zijn recht stond zijn schip en goederen te reclameren, schrijven HHM de Admiraliteit in het Noorderkwartier om op Z.Exc., de kapiteins en Mibassen het buitgeld te verhalen dat zij uit de confiscatie hebben gekregen. Op het tegoed dat Mibassen bij de Admiraliteit te Rotterdam heeft, zal beslag worden gelegd.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.
2 Het plakkaat is opgenomen in: Groot placaet-boek I, kol. 451.
3 Geïnsereerd in S.G. 3186.