23/09/1627

23 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 De RvS adviseert over de geschillen tussen Frankrijk en Engeland slechts te kunnen concluderen dat de bezending naar de Franse en Engelse koningen nodig en nuttig is. Dit zowel vanwege de bescherming van de handel op Frankrijk en Engeland als vanwege het behoud van de bestaande de subsidies en vriendschap. De moeilijkheid betreft het instrueren van de ambassade om de neutraliteit te behouden. Dit dient uitgebreid te worden besproken met Z.Exc.
HHM stellen deze zaak uit tot morgen.

2 Aangaande het gisteren gedane verzoek van Carleton staan HHM niet toe om ambassadeurs bij de te houden conferentie uit te nodigen. Zijn verzoek om bij de conferentie over de tarra aanwezig te mogen zijn wordt dan ook afgewezen. Indien de conferentie echter in Holland zal plaatsvinden, wordt dit hier gemeld en worden enkele gedeputeerden afgevaardigd naar de verdere besprekingen.

3 HHM nemen geen besluit op de brief van Carl van Cracou d.d. 8 sept. en die van Jasper Lieffhebber van gelijke datum.

4 Herman Schutte, burger en lakenkoper te Soest, mag 22½ stuks Engels laken, dertig karsaaien, dertien dozijnen, twee duffels en anderhalve baai naar Soest [in Westfalen] brengen.
Jan Willemsen Staijacker uit Gemert mag tegen betaling van licent drieduizend pond vlas en tweeduizend pond garen uit Gemert naar de Republiek en terug brengen en tegen Bosch' licent tien of twaalf stuks Engels laken naar Gemert.
Hendrick Janssen de Bosch, koopman wonend in Goch, mag maandelijks tegen betaling van 's lands rechten voor 4.000 gld. aan garen, vlas, lijnwaad en andere koopmanschappen van neutrale bodem invoeren en tegen Bosch' licent maandelijks twintig stuks Engels laken naar Goch uitvoeren.
Barent Hendrixen, wonend in Gorinchem, mag elk kwartaal duizend pond witte twijn naar Goch, Weert, Maaseik en andere neutrale plaatsen tegen Bosch' licent uitvoeren.

5 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering en dringen opnieuw aan op subsidiëring. Zij begroten de achterstand van de binnenlandse schepen op 70.000 gld.
HHM stellen een besluit uit.
De gedeputeerden berichten tevens dat raadsheer Muilwijck zijn procedures tegen Glaude Rota, hun voormalige commies op het comptoir van de ontvanger, voortzet omdat hij in opdracht van de Admiraliteit het konvooigeld naar de algemene standaard en niet conform het plakkaat heeft uitgegeven.
HHM verzoeken de heren van Holland te regelen dat de procedures worden gestopt.

6 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 20 sept. ter aanbeveling van David Janckingh om namens HHM als commies over de schepen in Edinburgh te resideren en te bewerkstelligen dat de oorlogsschepen niet te lang in de haven blijven liggen. Janckingh dient tevens van krediet en alle andere benodigdheden als commies te zijn voorzien.
HHM gaan hiermee niet akkoord.

7 De declaratie van de pensionaris van Dordrecht Catz is grotendeels geaccepteerd. Slechts de posten van 75 gld. 12 st. wegens verering aan trompetters, trommelaars en dergelijke in Engeland en een post van 400 gld. wegens uitreding zijn geroyeerd. Voor zijn vacatie in 's- Gravenhage is hem 4 gld. per dag gegeven in plaats van 6 gld.

8 Jan Cornelissen Loots, burgemeester van Enkhuizen, bericht ter vergadering dat een van de Franse schepen ligt bij Texel op de koopvaardersrede; het tweede schip De Coninginne ligt in de Vlieter, en het derde schip, Den Coninck, ligt met drie schepen waarmee enig volk is overgebracht nog te Enkhuizen. Daarnaast zijn in Amsterdam nog twee schepen van driehonderd last gekocht en ook twee te Enkhuizen van respectievelijk honderd en honderdvijftig last, waarop nu de masten worden geplaatst. De schepen zijn dus nog niet klaar, alhoewel bijna gereed om uit te varen.
Wegens de declaratie van Loots voor twee reizen van 94 gld. 14 st. wordt opdracht tot betaling gegeven.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.