24/09/1627

24 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 15 sept. behoeft geen resolutie.

21 De Admiraliteit te Amsterdam bericht in aanvulling op haar brief van 3 september. Het voorstel van agent Pallache de aanvoer van balken, planken en stenen naar Salé te verbieden is uit de lucht gegrepen. Hij zou dan ook geen akte dienen te krijgen om de schepen naar Salé te inspecteren om te zien of er geen verboden waren aan boord zijn, omdat dit afdoende door de commiezen ter recherche kan worden gedaan.
HHM volgen het advies en zullen de Admiraliteit schrijven het schip De Nachtegal met zijn lading katoen, Hollands lijnwaad, ijzer, tabak, drogerijen, kaarden, spijkers en delen naar Salé te laten gaan, op voorwaarde dat het opnieuw wordt onderzocht.

3 Gerrit Evertsen Roos c.s. verzoeken evocatie van het bij de Admiraliteit te Rotterdam ingestelde proces en surseance van executie door Govert Govertsen waarmee krachtens het voorlopige vonnis al is begonnen.
HHM gelasten de Admiraliteit binnen veertien dagen te vonnissen en intussen de executie op te schorten.

4 De RvS adviseert dat Jan Claessen uit Oosterhout nog niet heeft voldaan aan de beschikking van HHM d.d. 24 aug., omdat hij nog niet ronduit spreekt over het geld. De door hem genoemd Pieter Carpentier uit Dordrecht zou hierover gehoord moeten worden.
De Raad moet Carpentier horen.

5 De RvS adviseert het levenslange pensioen van de jonge prins van Oranje te betalen uit het beschikbare geld van Doublet.
HHM laten de RvS het geld halen uit de verstorven posten op de staat van oorlog.

6 Hans van Heiringer, koopman uit Keulen, mag tegen betaling van 's lands rechten twaalfhonderd pond Elberfeldgaren in deze landen brengen.

7 De RvS compareert. Aangezien de provincies hun consenten voor het onderhoud van de waardgelders niet langer dan drie maanden bijdragen, welke periode binnenkort zal vervallen, en het seizoen voorbij is, adviseert de Raad te besluiten over hun afdanking.
HHM schrijven dit aan de gedeputeerden te velde, die het aan Z.Exc. moeten doorgeven. Alvorens een besluit te nemen zal zijn advies worden ingewonnen. De provincies Friesland en Groningen wordt verzocht de betaling van 90.000 gld. elk voor drie maanden traktement van de waardgelders spoedig op te brengen.

8 De RvS mag besluiten over het verzoek van Willem Coenders, commandant te Leerort, tot betaling van 100 rijksdaalder wegens het ijsvrij maken van de Eems.

9 De RvS bericht dat de vijand verbiedt met schepen uit Brabant waren te halen. Vanwege de retorsie zou het daarom verboden dienen te zijn dat iemand met schepen of schuiten hout, turf, hooi of andere goederen naar Antwerpen of Breda brengt.
Gelet op de op 15 jan. 1626 aan Oudenbosch en Standdaarbuiten verleende akte nemen HHM nog geen besluit.

10 Drost en gedeputeerden van Drenthe schrijven d.d. Assen 17 september. Zij klagen dat kapitein Copier, commandant van Zwartsluis, van de langsvarende schepen door Zwartsluis richting Meppel een attestatie van de vaandrig te Meppel verlangt dat de waren in de landschap worden geconsumeerd en niet buiten het land zullen worden gebracht. Zij vragen om herstel van de situatie.
HHM geven de brief aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier . Zij moet Copier hierover schriftelijk of anderszins horen en vervolgens adviseren.
In een andere brief verzoeken de drost en gedeputeerden resolutie van HHM of zij hun declaratie bij de RvS dienen te doen of bij de Generaliteitsrekenkamer .
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 De heren van Holland berichten dat hun lastgevers het om verschillende, breed uiteengezette redenen nodig vinden de gezantschappen naar de koningen van Frankrijk en Engeland vast te stellen en uit te voeren. Bespoediging van de legatie is het meest voordelig, waartoe de instructie moet worden opgesteld en alle voorbereidingen moeten worden getroffen zodat deze zaken kunnen worden besproken met Z.Exc.
Ook de andere provincies achten de legatie nodig en nuttig. Zij menen echter dat voordat de instructie wordt vastgesteld, de eerder opgestelde instructie moet worden herzien en naar de huidige situatie gewijzigd. Rantwijck, Noortwijck, Pauw, Vosbergen, Rode, Walta en Alberts zijn hiertoe aangewezen.

12 Ambassadeur Carleton compareert en bericht dat het belang van de eerder door hem ingediende proposities enorm is toegenomen. Hij heeft immers vernomen dat Frankrijk en Spanje samenwerken. Bovendien zijn de eerder gedane inleidende voorstellen om Engeland en de Republiek met Spanje te verenigen, waartoe de koning Carleton hoofdzakelijk hierheen heeft gestuurd, door de komst van don Diego de Mexia naar Brussel beëindigd. Mexia heeft alle onderhandelingen stopgezet en 350.000 dukaten per maand voor de oorlogsvoering meegebracht. Carleton vraagt hierom of het nu een wijs besluit zou zijn als HHM de hier uitgeruste schepen voor Frankrijk lieten uitvaren om daarmee de [gereformeerde] religie in Frankrijk te onderdrukken en zijn koning te benadelen.
HHM antwoorden de zaak in overweging te nemen opdat Carleton zoveel mogelijk zal worden tevredengesteld.

1 Deze resolutie is gedrukt in: De Castries, Sources Maroc IV, 189.