27/09/1627

27 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Egmont van Richtericht, voormalig momber van het ambt Millen in het Land van Gulik, en van Leo van Richtericht, de huidige momber thans residerend in Gangelt, wordt sauvegarde verleend. Dit houdt echter niet in dat zij zijn ontheven van de betaling van de contributie aan de keurvorst van Brandenburg of de executie hiervan.

2 Jenne Ancelmo, weduwe van Johan del Court, mag met Reinier Voet en diens vrouw Jenne del Court en familie in Zevenbergen gaan wonen.

3 Agent Mibassen schrijft dat in Duinkerke en Oostende twintig schepen worden geprepareerd om over veertien dagen uit te lopen. Van de Admiraliteit te Amsterdam komt soortgelijke informatie.
HHM verzoeken de provincies hun best te doen de subsidies voor de Admiraliteiten op te brengen.

4 Een brief van resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 8 sept. behoeft geen resolutie.

5 De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij verzoeken de zaak van Jan Braem tegen de Groenlandse Compagnie af te handelen, omdat hun dit door de kanselier, stadhouder en rijksraden van Denemarken ernstig is aanbevolen.
HHM verzoeken het Hof van Holland de zaak af te sluiten, zonder de partijen verder uitstel te verlenen.

6 HHM schrijven de gedeputeerden te velde om met Z.Exc. te spreken over monstering van het leger, indien dit nog niet aan het opbreken is.

7 Vosbergen is verzocht te spreken met de gedelegeerde rechters in de zaak Amboina [Ambon] over de wijze van procederen en wat de fiscaal ter voorbereiding kan doen.

8 De Kleefse raden te Emmerik [Emmerich] verzoeken een samoreus met turf voor het garnizoen te Zevenaar en Isselburg en met brandstof voor de kanselarij naar Emmerik te mogen halen zonder betaling van licent.
HHM staan de uitvoer toe maar tegen betaling van 's lands rechten.

9 Namens de hertog van Holstein wordt opnieuw verzocht zevenduizend pond buskruit te mogen uitvoeren, aangezien de hertog de uitvoer van salpeter naar de Republiek toestaat.
HHM vragen hierover nader advies aan de RvS.

10 De dorpjes Kessel, Maren en Alem, dicht onder de schans Sint Andries, verzoeken tegen een lijst hun levensmiddelen uit de schans te halen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

11 De provincies zijn akkoord met het concept van de instructie voor Oosterwyck, behalve de heren van Holland die het nog eens willen bestuderen.

12 Gemeld wordt dat Carleton opnieuw vraagt om een besluit op zijn proposities.
HHM stellen een beslissing uit.

13 Ter Cuijlen bericht over een brief waarin Marquette aan Berckel antwoordt op diens conform de resolutie van 16 sept. geschreven brief. De Infanta verbaast zich over de gebeurtenissen in Roosendaal aangaande de retorsie. Marquette heeft echter een ander voorstel gedaan, dat haar niet onaangenaam is geweest en ook door de raden is goedgekeurd. Hij verzoekt een nieuwe conferentie.
HHM stellen een beslissing uit.

14 Theunis Cornelissen en Cornelis Cornelissen mogen tegen Bosch' licent volgens de hoogste lijst en onder cautie ieder twee merries naar Sprang brengen.