28/09/1627

28 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 HHM gaan akkoord met de conform de resolutie van 25 sept. geschreven conceptbrief aan resident Aetsema en voegen er het volgende aan toe. Aetsema zal de koning ter bemoediging meedelen dat men hoopt binnen veertien dagen het restant van de twaalf maanden subsidie te kunnen betalen en dat men alle moeite doet om ook de overige maanden aan Z.M. te laten geven.

2 Gemeld wordt dat Carleton opnieuw verzoekt te besluiten op zijn proposities.
HHM zullen hem zeggen de zaak van zo'n groot belang te achten dat al hun leden daarover moeten worden geraadpleegd, inclusief Z.Exc. en de RvS. Daarom zal Z.Exc. worden bericht over het verzoek en gevraagd worden hiernaartoe te komen om over deze kwestie, die van de zeebewaking plus die van de koning van Denemarken te overleggen. Dit indien zijn komst niet in nadeel van het land of zijn plannen zal zijn. De Raad zal worden gezegd zijn absente raden te schrijven, zodat de kwestie met Z.Exc. en de RvS in complete bezetting kan worden besproken.

3 Op verzoek van Carleton mogen ...2 kisten met schilderijen voor de hertog van Buckingham over water uit Antwerpen worden gehaald tegen betaling van 's lands rechten.

4 De Franse ambassadeur verzoekt de officier van de koning Juge toe te staan vierduizend pond buffels, zesduizend pond kaneel, honderd stukken Leidse sarge en honderdvijftig stukken linnendoek over Brabant naar Frankrijk in te voeren.
HHM wijzen dit af.

5 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van Mibassen worden de Admiraliteiten gemaand hun schepen naar de kust te sturen.

6 Scheepskapitein Jan Janssen van den Kerchoff verzoekt opnieuw om betaling van de proviand van de door hem naar Engeland gebrachte 27 Engelse slaven en de ambassadeur van Salé.
De president zal de betaling bij Carleton aanbevelen.

7 Op verzoek van Martinus Gregorij, kanselier van Gelderland, zal hij worden vereerd met een raam in zijn huis.

8 Op verzoek van de schout, burgemeesters en regeerders van Geertruidenberg is hun toegestaan al hun beesten uitgezonderd paarden te halen. Dit op een binnenlands paspoort en zonder speciale akte, mits ze nergens anders naartoe worden gebracht.

9 De volgende personen is tegen Bosch' licent - en voor de paarden volgens de hoogste lijst - uitvoer toegestaan: Aert Janssen Colff en Jan Aerts ieder twee merries naar Besoijen; Jan Pieters van Gelder, Philips Egberts, Adriaen Jacobs en Jan Adriaenssen ieder twee merries naar Meeuwen; Jan de Brouwer en Wouter Janssen ieder één merrie en vijf magere hoornbeesten naar Eethen; Pieter Boom, Jan Mertenssen Cool en Jacob Thonissen ieder vijf magere hoornbeesten naar Eethen en Jan Joosten twee merries en vier magere hoornbeesten naar Eethen; Willem Schout en Jan Hendrixen Boll zes magere beesten en Hendrick Bol één merrie naar Drongelen; Gysbert Barents, Roch Teunis, Cornelis Barents, Willem Everts, Michiel Gerrits, Geraert van Engelen, Simon Mertenssen, Jasper Janssen en Jan Gysberts ieder twee merries naar Aalburg in het Land van Heusden.

10 De keurvorst van Brandenburg verzoekt d.d. 18 dec. 1626 om vrije doorvaart van 24 tolvoeder rijnwijn.
HHM gaan akkoord, op voorwaarde van betaling van 's lands rechten.

11 Antwerpen wordt gecommitteerd de partijen te horen aangaande de repliek van Cornelis van der Graeff op het octrooi over de aarde voor het plateelbakken.

12 De RvS adviseert d.d. 25 sept. over de hem op 24 sept. gegeven brief van de drost en gedeputeerden van Drenthe . Ter voorkoming van wanorde, zouden die van Drenthe hun declaraties eerst aan de Raad voor inspectie moeten tonen. De verleende ordonnanties gaan daarna naar de Generaliteitsrekenkamer ter afrekening.
HHM gaan akkoord.

13 De gedeputeerden te velde schrijven tweemaal d.d. 25 sept. dat het leger op 26 sept. zal opbreken. Zij vragen om geld.
HHM zullen wederom de noodzaak hiervan per brief aan de provincies voorleggen.

14 Resident Vosbergen verzoekt HHM bij provisie te laten betalen of lenen, op voorwaarde dat de heren van Holland hiervoor hun krediet versterken. Dit opdat hij weet hoeveel er nog van de twaalf maanden subsidie resteert.
HHM verzoeken de provincies opnieuw om betaling.

15 Maximiliaen Sutton en de voogden van Henrick Sutton hebben verzocht kapitein Meolis op te dragen hier te blijven, totdat hij het vonnis van de RvS heeft voldaan vanwege de punten waarover hij niet in beroep is gegaan.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

16 Het advies van de RvS van 25 sept. is gelezen. Hij wil het verzoek van Cornelis Gerritsen Knipscheer toestaan zes samoreuzen geladen met turf naar Emmerik [Emmerich] te brengen, zolang hij de order op het laden en lossen nakomt en 's lands rechten betaalt.
Ondanks dit advies wijzen HHM het verzoek af.

17 Daar het leger thans is opgebroken en het krijgsvolk naar zijn garnizoenen terugkeert wordt de RvS gemaand zo spoedig mogelijk algemene monstering te houden.

18 Op verzoek van de heren van Overijssel is de gisteren voorgestelde kwestie van retorsie hervat. De kwestie zal aan Z.Exc. worden voorgelegd bij zijn terugkeer.

19 De generaalmeesters Beveren, Van der Meiden, Jan Claessen Engelen en Adriaen Claessen Muijt hebben een remonstrantie ingediend. Zij verzoeken de eerdere muntplakkaten te vernieuwen en de officieren te gelasten die na te komen. Verder willen zij een algemeen besogne over de muntslag.
HHM committeren Rantwijck, Nobel, Vosbergen, Rode, Walta en Aelberts voor het besogne. Hun voorstellen zullen ter besluit in het rapport worden gezet.
Beveren verzoekt aparte ordonnantie voor 3.114 gld., welk bedrag hij uit de algemene ordonnantie van de generaalmeesters toekomt.
HHM laten Antwerpen de algemene declaratie afhandelen.

20 Adriaen van de Cruice krijgt voor het doorgeven van zijn nieuws, evenals vorig jaar, in een keer 20 gld.

21 Spiesmaker Pieter Hontom uit Rotterdam mag tegen betaling van 's lands rechten tweehonderd pieken met honderd forketten naar Schotland brengen.

1 Deze resolutie is in S.G. 3906 ingeschreven door een klerk.
2 Aantal niet ingevuld.