30/09/1627

30 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De instructie voor de legatie naar Frankrijk en Engeland zal worden voorgelegd aan Z.Exc.

2 Pieter Pieterssen Can, koopman in Amsterdam, krijgt paspoort om naar vijandelijke landen te gaan.

3 De RvS adviseert op het namens de hertog van Holstein op 27 sept. ingediende nadere rekest dat het buskruit hier schaars is. Ook komt er voorlopig geen salpeter binnen en weet men nog niet waarvoor men hier nog buskruit nodig zal hebben. Daarom zou de verzochte uitvoer van zevenduizend pond moeten worden afgewezen.
HHM nemen dit advies over.

4 Burgemeesters, schepenen en raad van Goch schrijven d.d. Goch 22 september. Zij beklagen zich over de door gouverneur van Rees op verzoek van Hendrick Gillis voorgenomen executie tegen de erfgenamen van Elschaten. Zij wensen stopzetting hiervan.
HHM hebben de resolutie van 14 aug. nagezien en blijven bij hun standpunt.

5 Hendrick Pullen, wonend in Waalwijk, verzoekt honderd zakken vlas (per zak tot 64 steen) en drieduizend pond rauw gesponnen garen uit neutrale landen en tevens uit de dorpen aan vijandelijke kant naar de Republiek te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

6 Naar aanleiding van het verzoek van Beveren tot betaling van 3.114 gld. 2 st., welk bedrag hem toekomt uit de algemene declaratie van de raden en generaalmeesters van de Munt, laten HHM de ontvanger-generaal hem in mindering alvast 1.500 gld. betalen.

7 De RvS adviseert op het op 13 sept. ingediende rekest van de heer van Mal de kwestie uit te stellen tot 9 oktober.
HHM besluiten conform.

8 Matthys Andelot, een van de persoonlijke dienaren van orateur Haga, is 25 gld. gegeven wegens het hier brengen van een brief van de Turkse keizer.

9 HHM schrijven op verzoek van de Noordse Compagnie aan Joachimi. Hij moet er bij de koning voor zorgen dat hun met Basken geladen schepen vrij en ongehinderd kunnen passeren en terugkeren, zowel nu als in maart 1628, aangezien zij hen nodig hebben bij de walvisvangst.

10 HHM laten Nobel en Aelberts het bericht van dr. Pynacker in voldoening van de resolutie van 14 aug. onderzoeken.

11 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt dat er geen schip op de Maas ligt om Oosterwyck te vervoeren.
HHM schrijven de Admiraliteit in Zeeland of er in Vlissingen een schip beschikbaar is. Indien dit zo is, dan dient zij het vast te houden en te berichten wanneer het gereed zou kunnen zijn.

12 De RvS adviseert d.d. 8 sept. op het rekest van Jan Janssen, werkmeester te Coevorden, nogmaals de Staten van Friesland te schrijven de suppliant te betalen van het extraordinaris geld voor de fortificaties van 1624 of, indien die zijn betaald, uit die van 1625 of 1626 waarvan de decharges nog onbetaald zijn.
HHM laten de Raad op de een of de andere manier betaling van de suppliant regelen.

13 De fiscaals van de Admiraliteiten krijgen kopie├źn toegestuurd van de ingewonnen informatie over het gedrag van de kapiteins ter zee. Hierop en op eventuele door hen verkregen informatie dienen zij te procederen naar bevind van zaken. Zij dienen HHM over hun vorderingen en besluiten te berichten.

14 HM nemen geen besluit op een brief van de gedeputeerden te velde d.d. Warnsveld 28 sept. met verzoek om geld voor het leger.

15 HHM laten hun fiscaal een ordinaris proces over de kwestie Amboina [Ambon] beginnen. Daartoe dient hij de informatie en instructies te gebruiken van courtmeester Misselden en degene die hiertoe namens de Engelse koning zal worden gelast. Vosbergen wordt verzocht nog een keer met enkele van de gedelegeerde rechters te spreken over de wijze van procederen.