01/10/1627

01 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS deelt een brief mee van Z.Exc. d.d. 25 sept. over het kanaal dat door de vijand wordt gegraven van fort Sint-Isabella naar de duinen en het fort dat daar wordt aangelegd.1
HHM laten de kil langs de paardenmarkt doorgraven tot aan Het Zwin en op de hoek van Cadzand een corps de garde aanleggen. De aanleg van een fort langs de paardenmarkt wordt in beraad gehouden.

2 Wilhelmus Georgij, predikant te Griethausen, krijgt 12 gld.; vijf Turken krijgen ieder 2 gld., en Helena Hendricx en ene Pringal krijgen ieder 4 gld.

3 Lenert Lups mag op advies van de RvS ieder kwartaal tegen Bosch' licent 35 stuks Engels laken, 25 bombazijnen en saaien, vier stametten, vier baaien en vier duffels naar Kempen brengen.

4 Servaes Gielkens en Pieter Roloffs, wonend in Goch, mogen tegen Bosch' licent elke maand voor 2.000 gld. aan laken, karsaaien, baaien en andere Leidse en Haarlemse textielwaren naar Goch brengen.

5 De volgende personen is op een binnenlands paspoort en onder cautie uitvoer toegestaan: Arent Stevens één merrie naar Beuningen; Jan Claessen en Anna, weduwe van Roeloff Huiberts, ieder twee merries naar Winssen; Jan van Meeckeren twee en Gaert Hermanssen één naar Druten; Hubert Bernts één naar Wamel; Hendrick van Mirl, Hendrick Huberts en Jan Huberts ieder één paard naar Bergharen; Andries Gerrits twee merries, met twee koeien en vier jonge vaarzen en Anneken, weduwe van Pieter Gerrits, en Dirck Pieters ieder twee koeien en twee jonge runderen naar Vrijhoeve-Capelle.

6 De heren van Holland berichten over een door de overdekens van het zijdeverversgilde ingediend rekest aan burgemeesters en regeerders van Amsterdam. Deze klagen dat in Dordrecht en Rotterdam op de oude voet als voor het plakkaat zonder eed en zonder toezicht wordt geverfd. De ververs in de provincie Utrecht kopen de zijde ruw, kleuren die naar eigen inzicht en venten haar in Amsterdam. De ververs in Zeeland schrijven openlijk bereid te zijn de zijde op 6, 8, 10 en 12 once en van één en twee te verzwaren, indien gewenst. Zwart zijden passementen leveren zij voor 48 à 49 st. per pond: van ongezwaarde zijde kost dit 60 st.
HHM schrijven de drie provincies in kwestie maatregelen te nemen ter naleving van het plakkaat uit 1625 tegen het verzwaren van zijde en het daarom opnieuw af te kondigen. Tevens dienen zij de officieren te gelasten het plakkaat na te komen.

7 Fabricus Imperialis krijgt paspoort om met zijn drieën naar vijandelijk gebied te gaan.

8 Carleton verzoekt de Engelse predikanten te verbieden hun voorgenomen vergadering te houden, omdat zij van plan zouden zijn andere formulieren en gebruiken in te voeren dan tot nu toe gebruikelijk is geweest.
De president zal de predikanten Forbes en Wint bij zich ontbieden, om hun te zeggen dat HHM niet toestaan dat er enige nieuwigheden worden geïntroduceerd.

9 Het verzochte octrooi voor een boekje van Gillis Jacobs Quintijn is afgewezen.2

10 Het advies van Simon van der Meiden is gelezen. Hij concludeert dat vervolging van het proces tegen de erfgenamen van Claes Meinertsen, voormalig muntmeester te Deventer, zonder succes zal zijn omdat deze niet voldoende geld heeft nagelaten waarop de proceskosten kunnen worden verhaald.
HHM besluiten het proces niet te vervolgen en dit fiscaal Brienen te schrijven.

11 Uit de stukken van Baudewijn de Man en consorten, reders van De Gulde Sterre, is gebleken dat het schip verhuurd is geweest aan Isaac Antonio Lus. Het schip is in Engeland onder een algemeen bevel aangehouden, waarna zij het weer van de huurders hebben moeten overnemen met de commissie van de hertog van Savoye voor de huurders op kapitein Thomas Ellerts Veer en Lenert Govertsen uit Schiedam. Zij zijn niet uit deze landen gevaren met uitheemse commissie, waarbij nog komt dat abt Fiscailla zich met zaak bemoeit. Hij klaagt dat de commissie van zijn meester erdoor in twijfel wordt getrokken.
De in zijn brief van 9 sept. door admiraal Reael verhaalde redenen waarom hij dit schip met de bijbehorende buit heeft opgebracht in aanmerking genomen, achten HHM de kwestie van groot belang. Daarom laten zij de berechting over aan de Admiraliteit te Amsterdam om de zaak naar eigen inzicht af te handelen.

12 De RvS adviseert de kinderen van Sutten hun verzoek om de executorialen van de punten uit het vonnis waarop niet is geappelleerd toe te staan.
HHM laten de Raad de executorialen verlenen.

13 Alexander Tengnagel krijgt paspoort om naar het Land van Kleef te gaan en toestemming om ook van de Infanta paspoort te verzoeken.

14 Resident Vosbergen verzoekt betaling van de eerste twaalf maanden subsidie en decharge voor de volgende vier maanden. Ook moeten HHM op de brief van de koning d.d. 22 sept. maatregelen nemen tot prompte betaling van de maanden september, oktober en november, telkens op de afgesproken dag.
HHM nemen nog geen besluit omdat de heren van Holland niet zonder de overige provincies willen betalen.

15 In navolging van de resolutie van 18 aug. is gesproken over de vermindering van het inkomend- en uitgaand licent op het bontwerk en talk of roet. De heren van Holland hebben voorgesteld het licent op het inkomend bontwerk uit neutrale landen te verlagen van 2 naar 1 st. en voor uitgaand van 3 naar 1 st.; idem voor talk of roet van 8 naar 4 st. en van 30 naar 8 st.
HHM nemen nog geen besluit.

16 De heren van Holland verzoeken betaling voor een compagnie waardgelders uit Gouda.
HHM verzoeken hun de kapitein te zeggen nog wat geduld te betrachten aangezien het geld uit Friesland en Groningen elk moment wordt verwacht.

1 Dit is het fort Sint-Paulus .
2 Waarschijnlijk betreft dit het in 1627 bij drukker Kranepoel te Haarlem verschenen Oraeniens Grols-gewin:sijn vorstlicke doorluchtigheydt, ter eeren, en de ingesetenen der landen, ten besten.