02/10/1627

02 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een brief van de Admiraliteit te Rotterdam is bericht dat kapitein Hemkens de Maas is opgevaren.
HHM antwoorden hem te laten wachten omdat hij Oosterwyck naar Dieppe moet brengen.
Vervolgens heeft de ontboden Oosterwyck zijn instructie en de credentiebrief voor Venetië ontvangen. Op de vraag of hij zijn reis volgens declaratie zal doen of tegen daggeld is besloten hem 60 gld. per dag te geven, naast scheeps- en wagenvracht.

2 De abt van Scalia verzoekt een oorlogsschip voor zijn transport naar Engeland.
HHM zullen hiernaar bij de Admiraliteit te Rotterdam informeren.
Van de abt is een memorie gelezen tegen de resolutie van gisteren aangaande de kwestie van Baudewijn de Man en consorten. Hij beklaagt zich dat de Admiraliteit te Amsterdam zal onderzoeken of de commissie van de hertog van Savoye wel of niet geldig is. Hij wil dat de resolutie wordt aangepast, opdat de hoogheid van de hertog niet wordt aangetast.
In deze kwestie wordt niet de rechtsgeldigheid van de commissie onderzocht maar slechts of de ingezetenen van deze landen zodanige commissie mogen krijgen, overnemen of gebruiken. Toch wordt de memorie aan Antwerpen en Vosbergen gegeven voor nader onderzoek.

3 Naar aanleiding van het verzoek van Hendrick Gillis zal kolonel Pinsen worden geschreven de conform resolutie van 14 aug. aangevangen uitvoering van het vonnis tegen de erfgenamen van Elschaten te doen voortzetten. Indien dit eenvoudiger door het garnizoen van Emmerik [Emmerich] kan worden gedaan, dient hij met de commandant te spreken om enkele troepen erop uit te sturen.

4 De president meldt dat predikant Forbes niet ter plaatse is en hij dus volgens de resolutie van gisteren niet met hem heeft kunnen spreken.
De griffier zal Forbes schrijven zich bij de president te vervoegen.

5 Op aanbeveling van Jean Theodati, predikant te Genève, krijgt de weduwe van boekverkoper Pierre de la Roviere gedurende twaalf jaar octrooi voor het exclusief drukken en verkopen van Josephus Scaligerus' De Emendatione Temporum.2

6 De gedeputeerden te velde berichten d.d. Zutphen 29 sept. dat Z.Exc. de waardgelders nog veertien dagen wil aanhouden.

7 Die van Gemert verzoeken hun wol naar Geldrop in Brabant te mogen brengen en het daarvan gemaakte laken terug te halen om in Helmond te laten verven.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

8 De inwoners van het Land van Heusden, de heer van Outheusden en de inwoners van Baardwijk verzoeken gezamenlijk aanvulling van hun lijst met zout wegens de slachttijd.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 Cornelis Janssen en Lenert Dirxen, wonend in Poederoijen, verzoeken hun gewas uit Andel in het Land van Altena te mogen halen en hiervoor met hun wagens en paarden telkens over de Maas te gaan.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 Hendrick Dirxen Feiter, wonend in Hill in het Land van Altena, verzoekt in Brakel in de Bommelerwaard zijn grond te mogen bebouwen en de vruchten te oogsten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

11 Hendrick Dirxen Feiter, Anthonis en Pieter Bastiaenssen Bax en Dirck Hendrixen mogen tegen Bosch' licent en onder cautie ieder twee merries naar Hill in het Land van Altena brengen.

12 Op verzoek van dijkgraaf en gezworenen van de polders onder Steenbergen mogen zij zonder betaling van licent zoveel steen, kalk, hout en ander materiaal uitvoeren als zij nodig hebben voor de constructie van hun publieke werken aan bruggen en sluizen. De commies ter plekke dient wel goed op te letten dat de materialen nergens anders voor worden gebruikt.

13 Alexander van Ales, burger van Keulen, krijgt paspoort om met zijn dienaar naar de Republiek te komen.

14 In een nader rekest verzoeken de ossenweiders van Gelderland, Utrecht en Overijssel hun ossen liefst geheel en anders gedeeltelijk naar neutrale landen te mogen drijven.
HHM nemen nog geen besluit.

15 In een memorie stelt Carleton dat de meeste officieren op de schepen die hier voor de Franse koning worden uitgerust Nederlanders zijn.
HHM zullen dit bespreken met Z.Exc.

16 De heren van Holland brengen naar voren dat de Admiraliteiten spoedig subsidie nodig hebben voor hun equipage. Hiertoe zou de RvS een petitie van 800.000 gld. moeten doen.
HHM nemen nog geen besluit.

17 Opnieuw is de kwestie van de talk en bonthandel voorgedragen maar er is nog geen besluit genomen.

18 HHM laten hun gedeputeerden één à twee keer met Carleton overleggen over de tarra.

19 In de zaak Amboina [Ambon] wordt commissie verleend aan de gedelegeerde rechters en fiscaal Sille. Laatstgenoemde is gemachtigd een adjunct aan te nemen, die hem zal begeleiden bij de procesgang en in zijn absentie waarnemen aangaande de aanklacht tegen de aanwezige en nog te arriveren rechters van Amboina. Hiertoe moet de fiscaal de instructie en informatie gebruiken, die hem door de courtmeester of een andere gemachtigde zal worden gegeven. Met deze zal goede correspondentie worden onderhouden. De zaak zal volgens het geldende recht voor het Hof van Holland worden gevoerd maar zoveel mogelijk met minder lange termijnen dan gebruikelijk is.

1 'Pau' is in de presentielijst in S.G. 3186 doorgehaald, vermoedelijk omdat Adriaen Pauw al als 'Heemstede' was opgenomen. Uit de resolutie van 11 okt. blijkt echter dat dit de Alkmaarse oud-burgemeester Pauw moet zijn.
2 De uitgebreide titel van dit werk luidt: Opus de emendatione temporum. Hac postrema editione, ex auctoris ipsius manuscripto, emendatius, magmaque accessione auctius. Addita veterum Græcorum fragmenta selecta, quibus loci aliquot abscurissimi chronologiae sacræ, et bibliorum illustrantur. Cum otis eiusdem Scaligeri Opus de emendatione temporum. Genève, 1629.