05/10/1627

05 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op 29 sept. is besloten tot een conferentie te Roosendaal over de retorsie van beide kanten die vanwege de onbehoorlijke acties van de vijand in Twente is voorgenomen.
HHM verlenen hiertoe een algemene commissie aan Berckel, Ittersum en Ter Cuilen. Zij dienen zich echter te houden aan de bepalingen in de resolutie van 29 september.

2 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam melden dat de reders van verschillende haringbuizen in groten getale bij het College zijn gekomen. Na verzochte audiƫntie zijn de reders ook ter vergadering verschenen. Zij berichten dat de berichten over de grote equipage van de vijand in Duinkerke en Oostende blijven aanhouden. Deze is nu zover gevorderd dat zij ieder moment in zee kunnen lopen.
HHM schrijven de Admiraliteiten zo spoedig mogelijk al hun schepen inclusief de konvooischepen (behalve die bestemd voor de Wezer en de Elbe) naar de kust van Vlaanderen te sturen. Daar zullen zij onder de vlag van de commandeur dienen ter observatie van het uitvaren van de vijand en voor achtervolging van deze. De Rotterdamse Admiraliteit zal tevens worden geschreven iemand af te vaardigen om samen met de Admiraliteit in Zeeland alle daar liggende schepen op te eisen, van welke Admiraliteit deze ook zijn. Zij moeten een schip bij zich hebben met voorraden om eventuele tekorten aan te vullen.
Aangezien Jasper Lieffhebber bericht dat de twaalf schepen ter konvooi van de visserij door hun levensmiddelen heen zijn, zullen de afgevaardigden uit Rotterdam twee schepen met levensmiddelen onder konvooi van een oorlogsschip aan de commandeur aldaar zullen sturen voor distributie over de schepen. Een jacht wordt vooruit gestuurd om dit de schepen mee te delen, opdat zij daar zullen blijven. Tevens zal de Admiraliteiten van Rotterdam en Amsterdam worden geschreven om eveneens de vijf recent door de WIC aangeboden schepen uit te rusten ter konvooi van de visserij.
HHM delen de gedeputeerden van de Admiraliteit de resolutie ter naleving mee. Hun wordt beloofd dat zij binnen enkele weken 25.000 gld. betaald krijgen voor de levensmiddelen.
Eveneens zijn de reders van de haringbuizen binnengeroepen. Na bekendmaking van de resolutie zijn zij gelast, indien zij iets willen verklaren dit bij de Admiraliteit te doen. Deze behandelt de zeezaken en zal HHM hiervan op de hoogte stellen, zonder echter toe te staan dat de reders in zulke aantallen hier komen.

3 Cats en Hindelopen zijn ter vergadering verschenen. De Staten van Holland hebben nader overlegd over de zeezaken en achten het nodig de matrozen door betaling van enig soldij tot vechten aan te moedigen. Daarom zou spoedig 200.000 gld. dienen te worden opgebracht, waarvan hun comptoiren zelf vier vijfde deel zullen opbrengen mits Zeeland een vijfde deel bijdraagt. Het geld zal opnieuw worden afgelost uit het eerste geld uit Frankrijk. Indien dat niet binnenkomt dienen Holland en Zeeland het geld met rente in te houden op het klaarliggende geld voor de consenten.
De heren van Zeeland vinden dit niet uitvoerbaar, omdat in hun provincie geen geld kan worden ingehouden zonder nadeel van de daarop geassigneerde ordinaris lasten. Enige andere provincies stellen de zaak eveneens tot morgen uit.

4 Jonkheer Philibert van Thuijl van Seroeskercke, heer van Thienhoven, en Jan Gijsbrechts de Vries, gecommitteerde raden ter Admiraliteit van Zeeland, verschijnen ter vergadering. Na overhandiging van hun credentiebrief van 30 sept. brengen zij de grote nood waarin de Admiraliteit in Zeeland verkeert ter sprake. Zij vragen hun quote te krijgen in de sinds het begin van deze oorlog geconsenteerde drie miljoen gulden subsidie.
HHM zullen de achterstallige provincies bezenden ter nakoming van hun consenten. Aangezien de opgelopen schuld van de Admiraliteiten niet meer door betaling van de subsidies kan worden gered, zal de RvS een petitie van 800.000 gld. doen ter ondersteuning van de Admiraliteiten. Daartoe zal hij morgen ter vergadering worden ontboden.

5 De commissies voor de gedelegeerde fiscaal en rechters in de zaak Amboina [Ambon] zijn gelezen en goedgekeurd, maar zullen hun nog worden meegedeeld voor eventuele wijzigingen.

6 Thierrij Looten, koopman wonend te Rouen, mag met zijn knecht en paard naar Frankrijk gaan, mits hij Bosch' licent betaalt volgens de hoogste lijst.

7 De ambassadeur van Frankrijk is op zijn verzoek gratis paspoort gegeven voor Charnasse, De la Bossiere, Thomasin en Jehan Costar.

8 Willem Andries mag tegen Bosch' licent en onder cautie twee merries uitvoeren naar Sprang.

9 Joachimi bericht d.d. 15 en 22 sept. onder andere dat de koning wegens de geschillen met Frankrijk geen voorstellen wil doen of van anderen aannemen, behalve wanneer die van de koning van Frankrijk komen of namens hem worden gedaan.

10 Z.Exc. schrijft d.d. Arnhem 2 okt. wegens enige dagen uitstel van zijn komst.