07/10/1627

07 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Randwijck, Heemstede en Vosbergen, gisteren aangewezen om met Carleton te spreken over de drie in Engeland geconfisqueerde Oost-Indiëvaarders, dienen in wat Carleton hun hierover op schrift heeft gegeven.
1

2 Op verzoek van deurwaarder Hardersum wordt hofmeester Mortaigne gelast schriftelijk duidelijk te maken waar de meubelen zijn gebleven die hij niet aan hem heeft geretourneerd.
Op de declaratie van Hardersum van 73 gld. wegens voorschotten van 18 sept. tot heden wordt een betalingsopdracht verstrekt.

3 Gemeld wordt dat de gedelegeerde rechters in de kwestie Amboina [Ambon] hun commissie zonder voorbehoud aanvaarden.

4 Naar aanleiding van het verzoek van dr. Pynacker om een beslissing wegens zijn laatste rekest zijn Nobel, Aelberts en Feith gecommitteerd de zaak in behandeling te nemen.

5 De gedeputeerden te velde verzoeken d.d. Arnhem 5 okt. 7 à 8.000 gld. te krijgen voor terugbetaling van het nog te lenen geld voor de afdanking van de overgebleven wagens en trekpaarden.
HHM gaan hiermee akkoord. Zij zullen echter antwoorden dat de gedeputeerden zoveel mogelijk bij Gelderland dienen aan te dringen om van hen voldoende geld hiervoor te krijgen.

6 De Admiraliteit te Rotterdam verzoekt de Generaliteitsrekenkamer te gelasten dat ontvanger Van IJck de akten van leningen van een of meer maanden gage van de zwangere vrouwen of anderszins van de matrozen in zijn rekeningen mag opnemen.
HHM vragen hierover advies aan de Rekenkamer.

7 Agent Mibassen heeft een wissel van 1.031 gld. 7 st. getrokken op Bartholomeus Grouwels, koopman wonend in Amsterdam.
HHM laten Doublet deze accepteren.

8 Naar aanleiding van het verzoek van Languerack d.d. 15 sept. schrijven HHM de koning van Marokko wegens vrijlating van een Frans edelman genaamd Rassillij.
De ambassadeur zal worden geschreven ten gunste van Laurens Ketelingh, wonend te Rouen, brieven te krijgen van de Franse koning of diens raden aan de Infanta. Dit opdat het proces van de fiscaal van de Raad van Vlaanderen wordt opgeheven. Deze eist confiscatie van zijn goederen omdat Ketelingh vóór afloop van het Bestand in de Republiek heeft gewoond.

9 Cornelis Maertens, koopman wonend te Amsterdam, verzoekt vier- à vijfhonderdduizend pond zwavel naar Frankrijk, Engeland en andere neutrale landen te mogen uitvoeren.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Amsterdam .

10 Het extraordinaris traktement van 6 gld. per 42 dagen voor Baltus van Stralen, geappointeerde onder de compagnie van de heer van Hemert, is met nog een jaar verlengd.

11 Herman Kraijvanger en Pieter van Santen, voormalig rechters van Amboina, hebben conform resolutie van HHM betaling van een jaar kostgeld à 300 gld. per jaar verzocht, evenals Laurens Marschalck heeft gekregen.
Na inzage van de vorig jaar genomen resolutie, waarin staat dat hun dit is gegeven op voorwaarde dat zij opgesloten blijven, stellen HHM een beslissing uit.

12 Wegens klachten van de voormalige pachters van de konvooien en licenten over een vonnis van de Admiraliteit te Amsterdam ten gunste van Bartolt Willems verlenen HHM mandement van revisie.

13 Het verzoek van David van der Heul om tot wederopzegging in Brielle te mogen blijven wonen, is afgewezen. Men blijft bij de eerdere concessie.

14 HHM nemen geen besluit over twee brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 25 aug. en d.d. Liebschau [Lubiszewo] 27 augustus.

15 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 20 sept. behoeft geen resolutie.

16 De RvS verschijnt op verzoek ter vergadering. Conform de resolutie van 5 okt. is de Raad het grote gebrek van de Admiraliteiten getoond, waardoor HHM het nodig achten dat hij een petitie van 800.000 gld. doet bovenop het voor dit jaar verzochte miljoen. De Raad geeft in overweging of het de provincies niet zwaar zal vallen hieraan te voldoen, aangezien hij bezig is met een algemeen voorstel voor het aanstaande jaar. Hij vraagt of hierop ook de verlenging van de ongerepartieerde troepen moet worden geplaatst of dat HHM het beter vinden deze af te danken.
HHM nemen nog geen besluit.

1 Carletons in het Frans gestelde verklaring is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 563-564/folio I, 748-749.