08/10/1627

08 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS compareert en wijst erop dat naast de petitie van 800.000 gld. de handel tegen Bosch' licent moet worden hervat of de konvooien en licenten moeten nauwkeurig worden gemeten en op gelijke hoogte gesteld.
HHM stellen een definitief besluit nog uit.

2 Jallerij krijgt op verzoek van de Franse ambassadeur gratis paspoort om met zijn dienaar via Brabant naar Frankrijk te reizen.

3 Een brief van resident Aissema d.d. Glückstadt 15 sept. behoeft geen resolutie.

4 HHM geven het verzoek van de huidige pachters van de konvooien en licenten een boom te plaatsen in Delfshaven op de plek waar deze tot dan toe gelegen heeft, voor advies aan de heren van Holland. Deze moeten hierover spreken met de heren van Delft.

5 Het verzoek van Susanna Eems de Bloiere begiftigd te worden met een vijfde deel van de rente op de Brabantse bede van haar ouders, is afgewezen omdat zij haar aandeel daarin al ontvangt.

6 De Generaliteitsrekenkamer adviseert de erfgenamen van vice-admiraal Moij Lambert behoorlijke genoegdoening te geven wegens diens diensten, verovering en vernieling van vijandelijke schepen en kapers.
HHM machtigen de Admiraliteit te Rotterdam hierover met de erfgenamen te overleggen om een zo gunstig mogelijke regeling te treffen. Niets dient echter te worden besloten zonder rapport aan HHM en een nader besluit.

7 De schippers van Rotterdam, Schiedam, Delfshaven en Vlaardingen verzoeken konvooi voor 53 schepen. Deze liggen in Schotland gereed voor de overtocht.
HHM besluiten geen schepen van de kust af te halen.

8 De Directeurs van de Levantse handel verzoeken de magistraten van de respectieve steden te machtigen om een geschikt persoon het lastgeld te laten collecteren en aan hen te geven. Hiervan kunnen de onkosten voor de consuls worden betaald. Het lastgeld wordt door de Admiraliteiten niet goed geïnd.
HHM geven dit voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam .

9 Naar aanleiding van het verzoek van de heren van Holland verzoeken HHM Z.Exc. nogmaals per brief zijn reis naar 's- Gravenhage zoveel mogelijk te bespoedigen, omdat de vergadering van de Staten van Holland hiertoe bijeen blijft.

10 Isaac Lus verzoekt conform de resolutie uit 1624 namens de Republiek naar Savoye te mogen worden gestuurd.
HHM wijzen dit af.

11 Fiscaal Kinschot adviseert d.d. 18 sept. op het hem op 26 aug. overhandigde rekest van de weduwe van Jan Calff. Indien de weduwe bezwaar zou maken cautie te stellen, op 13 aug. begroot op 5.000 gld., mag deze worden verlaagd tot 3.000 gld. Ook zou een vertrouwd persoon mogen worden aangesteld om met de suppliant de goederen van de gemeenschappelijke boedel te beschrijven.
HHM handhaven de resolutie van 13 augustus.

12 Van Santen, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat de WIC nu weigert haar schepen uit te lenen omdat de Compagnie zelf met equipage bezig is. Aangezien de Noordse Compagnie schepen heeft, stelt Van Santen voor er daarvan twee te huren.
HHM stellen een besluit uit tot morgen.

13 Het verzoek van Francois Balochi om enige ondersteuning voor de winter, is afgewezen.

14 Jan Spaelers, Paulus van Ryswijck en Jeronimus van Brulant mogen maandelijks de op 4 sept. 1626 aan die van Kleef toegezegde levensmiddelen tegen Bosch' licent naar Kleef brengen brengen.

15 Naar aanleiding van het verzoek van Oosterwijck schrijven HHM de gouverneur van Nice hem bij zijn reis te helpen.

16 Kapitein Quast schrijft uit Vlissingen over een grote equipage te Duinkerke.