09/10/1627

09 - 10 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Twee gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam verschijnen ter vergadering. Zij vertellen dat eergisteren omtrent vijf uur in Texel bij Den Helder zeven Engelse schepen zijn binnengevallen, die aldaar één van de Franse schepen hebben aangevallen. Men is niet op de hoogte van de afloop van dit gevecht: degene die het nieuws naar Amsterdam heeft gebracht, heeft nog tot tien uur 's avonds horen schieten. De gedeputeerden melden tevens dat de Admiraliteit iemand naar Enkhuizen heeft gestuurd om te regelen dat de eerste en tweede bakentonnen worden opgehaald, de bootslieden te verbieden de Engelsen bij hun vertrek te assisteren en de oorlogsschepen voor Den Helder te leggen ter intimidatie. Na overleg met en advies van de RvS zullen HHM enkele afgevaardigden naar Texel sturen. Indien het gevecht nog voortduurt, dienen zij dit door overreding te beëindigen. Als dit wordt geweigerd en men wil doorgaan, moeten zij terstond enkele oorlogsschepen en andere beschikbare schepen zich tussen de Fransen en Engelsen laten positioneren. Als men blijft doorgaan en op de schepen van de Republiek schiet, zullen zij het vuur beantwoorden om hen tot inkeer te brengen. De afgevaardigden dienen zolang en zoveel mogelijk alle vijandelijkheden te voorkomen. Verder moeten de Engelse schepen worden aangehouden, tenzij anders wordt besloten.
Als de bakens zijn weggehaald, worden deze niet teruggeplaatst maar zal dit aan de buitengaats gelegen schepen worden gemeld. Als de bakens er nog liggen dan dient dit zo te blijven. Wanneer de Engelse schepen in bewaring zijn genomen of zijn vertrokken, zullen de bakens weer worden teruggeplaatst.
Hendrick van Eck, de heer van Schagen, Catz, Geelvinck, Nobel, Seger Simonssen, Crijn Taeckens, Almelo en raad van State Neck worden in deze kwestie aangesteld.

2 Despesses compareert en klaagt in een propositie over de Engelse aanval. Hij verzoekt HHM ervoor te zorgen dat de alliantie hierdoor, hetzij uit opzet of per vergissing, niet wordt aangetast.
HHM antwoorden van niets te weten maar bij kennisname hierover naar behoren te zullen beslissen.

3 Agent Carleton komt binnen en dient een memorie van ambassadeur Carleton in. Deze vraagt HHM geen resolutie te nemen alvorens hij hierover met gedeputeerden in conferentie is geweest.
HHM antwoorden afgevaardigden naar Texel te sturen voor informatie.

4 Op verzoek van Despesses, krijgt zijn stalmeester Bonlieu gratis paspoort om met een knecht via Brabant naar Frankrijk te gaan.
Over Despesses' verzoek om vierhonderdduizend pond lood, vierhonderdduizend pond lont en honderdvijftigduizend pond koper vrij te mogen uitvoeren, wordt advies gevraagd aan de RvS.

5 De RvS dient de petitie van 800.000 gld. in voor de Admiraliteiten.
HHM sturen deze aan de provincies. De Raad dient de petitie en de vorige consenten door bezending te bevorderen.

6 Op 16 okt. zullen de konvooien en licenten worden hervat volgens de bij het plakkaat van retorsie vastgestelde lijst. De provincies, Admiraliteiten en de gouverneurs zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

7 Doublet vraagt in een brief d.d. Amsterdam 9 okt. of hij tegen meer dan zes en een kwart procent mag voorschieten.
HHM antwoorden dit niet goed te vinden.

8 Naar aanleiding van het herhaald verzoek van de schippers van Rotterdam en anderen om konvooi naar Schotland is besloten de Admiraliteit te Rotterdam hun schepen te laten begeleiden tot in het diepe water.

9 Een bericht van Joachimi d.d. Londen 29 sept. dat de drie Oost-Indiëvaarders nog niet binnen schootsafstand van het kasteel van Wight zijn gesignaleerd, behoeft geen resolutie.

10 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. Amsterdam 8 okt. al haar schepen te hebben gelast, ongeacht de wind, uit te lopen. De WIC prepareert drie schepen voor bescherming van de visserij.
Deze brief behoeft geen resolutie.

11 Naar aanleiding van het voorstel van de Admiraliteit te Rotterdam twee schepen te huren van de Groenlandse Compagnie in plaats van de WIC , die deze nu weigert, menen HHM dat dit te laat zal zijn.

12 Willem van Dalen verzoekt iemand te committeren in wiens aanwezigheid de voor de campagne gebruikte tenten en meubelen van het land worden nagekeken. Deze zou hiertoe opdracht moeten geven voor eventuele reparaties en deze laten uitvoeren.
HHM committeren Hertevelt met een door de RvS aan te wijzen afgevaardigde.