16/10/1627

16 - 10 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Agent Van der Veecken verschijnt ter vergadering en overhandigt zijn credentiebrieven van de keurvorst van Keulen d.d. Bonn 9 sept. en van de kanselier en raden van Luik d.d. Luik 1 september. Na begroeting en aanbieding van goede neutraliteit door de keurvorst, heeft hij diverse punten ingebracht omtrent wandaden van soldaten die in strijd zijn met de neutraliteit. De agent dient zijn klachten tevens schriftelijk in.
HHM geven de stukken ter beslissing aan de RvS.

2 De Gedeputeerde Staten van Friesland berichten d.d. Leeuwarden 2/12 okt. dat hun aandeel in het geld voor de waardgelders gereed ligt en aan de commies van Doublet zal worden betaald.
HHM laten de RvS de afdanking van de waardgelders regelen, waarvoor een of twee dagen tevoren een algemene monstering moet worden gehouden.

3 Despesses verschijnt ter vergadering. Hem zijn door Custoioux en de kapitein van het veroverde Franse schip de klachten overgebracht over de weigering van hulp door de Admiraliteit, dat de Nederlanders niet tegen de Engelsen hebben willen vechten en andere zaken. Hij zal deze punten op schrift zetten en zijn depêches naar Frankrijk uitstellen, totdat hierover nader met HHM is gesproken. Hij wil de twee grote schepen naar Amsterdam te brengen.
Met Z.Exc., Ernst Casimir en de RvS is de kwestie van de Engelse schepen te Texel hervat.
HHM laten Hendrick van Eck en Catz de Franse ambassadeur zeggen dat hij de schepen mag brengen in een haven naar keuze, indien hij deze wil laten overwinteren. De Admiraliteiten zal worden geschreven hiertoe op kosten van de koning alle bijstand te verlenen en de schepen in bewaring te stellen alsof het eigen schepen zijn.
Inzake zijn verzoek de achtergebleven Engelse schepen aan te houden, zal men pas reageren op een schriftelijk verzoek. Intussen zal Languerack het verbaal van de gedeputeerden naar Texel worden gestuurd.

4 Zowel in de legatie naar Frankrijk als die naar Engeland zullen twee personen worden aangesteld, die volgens het reglement zullen vertrekken.

5 De heren van Holland stellen voor de oorlog te water nader te behandelen.
Op hun voorstel schrijven HHM de Admiraliteiten tegen 1 nov. enkele van hun meest ervaren personen in de zeevaart naar 's- Gravenhage te sturen voor overleg. Zij dienen onder andere volledig op de hoogte te zijn van de hoeveelheid en bewapening van hun schepen, opdat kan worden berekend wat voor de beveiliging van de zee nodig is. Daarna kan de RvS een petitie opstellen voor de benodigde subsidie en kan in dienst van het land alles worden geregeld.

6 Naar aanleiding van de remonstrantie van de reders van de vijf zoutschepen tegen die van de WIC wordt de Compagnie nogmaals gegelast spoedig haar belang tegen de klachten in te dienen. De griffier zal het rekest aan Schagen sturen, die is afgevaardigd naar de vergadering van de Heren Negentien, om zo snel mogelijk antwoord te krijgen.

7 Bericht is dat de lakenkopers in het land het laken bovenmatig verlengen tot groot nadeel van de kopers.
Om dit te voorkomen zullen Renssen, Nobel, Vosbergen en Ploos een plan opstellen.

8 Een voor Oostende geschreven brief van luitenant-admiraal Dorp d.d. 8 okt. behoeft geen besluit.

9 Bij de gevangenenruil is de vrijlating van Spaanse gevangenen inbegrepen, die echter van honger en ellende zouden vergaan als niemand voor hen zou zorgen.
Hierom moet de president met burgemeester Berckel bespreken hoeveel onvermogende gevangenen er zijn die hun kosten niet kunnen betalen, hoe hoog die kosten mogen oplopen en waar het geld hiervoor kan worden gevonden. Daarna zal nader worden besloten.

10 De Directie van de Levantse handel vindt dat de ambassadeur, die naar Algiers en Tunis gaat, met tenminste vier oorlogsschepen moet worden vergezeld om indruk te maken.
HHM zullen zich nader op de legatie beraden.

11 Kapitein Jan Janssen van den Kerckhoff heeft een Engelse ambassadeur van Salé naar Engeland overgebracht en een uit Salé met een gevolg van acht mensen. Deze zijn van 17 mei tot 25 juni onderhouden. Hij heeft hiervoor echter geen betaling kunnen vragen omdat zij de verlossing van vijftien gevangenen van Alarbes hebben geregeld. De suppliant vraagt om betaling.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam hem 300 gld. geven.

12 Kapitein Moise Attaekes antwoordt d.d. Salé 12 aug. op de brief van HHM van 15 feb. ten gunste van Pieter Baseliers en Lucas Baseliers. Hij heeft hun genoegdoening gegeven.